Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Vad är centrum?

Alla som bor, arbetar, handlar eller på annat sätt besöker Falkenberg upplever centrum och stadskärnan olika. Det är upp till var och en att utifrån egna erfarenheter och behov bedöma var centrum respektive stadskärnan börjar och slutar.

De aktörer som arbetar med att utveckla centrum (exempelvis fastighetsägare, handelsutvecklare, arkitekter, gatuingenjörer och parkförvaltare) har dock behov av att ibland definiera och avgränsa de olika områdesbegreppen. Då underlättas arbete med trafikplanering och stråkutveckling och då kan man lättare ta fram råd och riktlinjer samt utveckla samfinansieringslösningar mellan kommun och fastighetsägare.

Inom ramen för centrumutvecklingen använder och rekommenderar Centrumgruppen i Falkenberg tre skilda begrepp:

  • Stadskärnan
  • Centrum
  • Centrumnära

Notera att det undantagsvis kan användas andra begrepp och gränser i organisationer och förvaltningar. Men om inget annat anges föreslår Centrumgruppen att dessa definitioner används.

Karta av centrum med inritade gränser.

Här är gränserna för stadskärnan (blå linje) och centrum (röd linje). Gränserna används vid centrumarbete.

Stadskärnan

Stadskärnan är hjärtat i staden, själva kärnan för handel och restauranger, kultur, stråk, torg och mötesplatser. Detta är det mest intensiva området kommersiellt, socialt och kulturellt. Stadskärnan är ett geografiskt avgränsat område enligt blå linje ovan. Enligt antagen Handelspolicy för Falkenberg är stadskärnan ”den primära och mest allsidiga handelsplatsen” i staden.

Centrum

Centrumområdets olika delar bildar en helhet av utbud och upplevelser. Centrumområdet består, förutom av Stadskärnan, av gamla stan, av området kring busstationen, av handelsområdena vid Lokstallarna och Söderbro, av områden kring Falkhallen och gymnasiet, av handelsområdet vid Klockarevägen samt av norra delarna av Storgatan upp till och med vårdcentralen. Centrumområdet avgränsas på kartan ovan av en röd linje.

Centrumnära

Centrumnära områden är alla de områden som på olika sätt gränsar eller på annat sätt förhåller sig till centrum. Det kan vara områden som på sikt gör anspråk att utgöra del av centrum (ex nuvarande bangårdsområde), områden som kompletterar centrum (ex vallarna och å-promenaderna), bostadsområden där man upplever sig i centrala Falkenberg (ex delar av Herting, västra gärdet och Arvidstorp) mm. När det gäller centrumnära områden finns ingen föreslagen avgränsning -sådan görs av den som behöver den.

Allmänt

Avgränsningar av områdena gäller i nutid. Exempelvis har Gamla stan med dåvarande Gåsatorget en gång varit stadskärna. Vad som kommer att utgöra stadskärna eller centrum i framtiden avgörs av det vi skapar och av den allmänna samhällsutvecklingen. Gränser får omprövas då utvecklingen motiverar detta.

Vissa begrepp försöker vi undvika för att inte skapa förvirring bland definitionerna. Begreppet ”innerstaden” hänger ihop med butiks- och restaurangutbudet inom Falkenbergs Innerstadsförenings verksamhet. Det är Innerstadsföreningen som själv avgör gränserna för sin verksamhet. Varumärket Innerstaden förvaltas alltså av företagsföreningen och kommunen använder inte det begreppet i samband med stadsutvecklingsfrågor. Begreppen ”city” respektive ”byn” är inte relevanta i en liten men historisk stad med stadsutvecklingsambitioner.

Sidan uppdaterad: 2016-05-11