Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Flera personer planterar lökar på stadshusets innergård.

Många samarbetar för att Falkenbergs stadskärna ska blomstra.

Centrumgruppen

Som en del i uppdraget att utveckla Falkenbergs kommun som en attraktiv plats lägger kommunen extra kraft på att utveckla stadskärnan. Eftersom stadsutveckling kräver ett ledarskap med mycket samverkan mellan olika aktörer har kommunen och näringslivet tillsatt en särskild samverkansgrupp: Centrumgruppen. Gruppen ska betraktas som en referensgrupp med uppdrag att driva och samordna utvecklingsarbetet i stadskärnan.

Gruppen leds av Henrik Olsson, utvecklingsledare stadskärnan, och består av representanter för innerstadsföreningen, fastighetsägare, Falkenbergs Näringslivs AB och representanter från flera delar av kommunen: planenheten, gata- och trafikenheten, bygglovsenheten, kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och hälsoförvaltningen och kommunkansliet. Nedan följer formalian kring gruppen.

Syften och funktion

 • Att lyfta fram och skapa förståelse för intressenternas olika perspektiv och behov.  Det vill säga inte nödvändigtvis att komma till konsensus.
 • Att öka kunskapen kring de faktorer som påverkar stadskärnan.
 • Att föreslå utvecklingsområden: nyinvesteringar, arbetsgrupper, fokusområden, aktiviteter och liknande.

Förankring- och arbetsprocess

Först samlas idéer in på olika sätt sedan förankras dessa i centrumgruppen. Därefter fattas, om det behövs, beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott och i kommunstyrelsen. Därefter kan projektgrupper genomföra förslagen. Återkopplingen är sedan viktig, om att projekten genomförts.

Sammansättning och mandat

 • Utvecklingsledaren för stadskärnan leder gruppen.
 • Gruppens sammansättning är inte statisk, utan formas efter de behov som finns för den aktuella perioden. Utvecklingsledaren ansvarar för sammansättningen, gör att uppfylla gruppens syften.
 • Ordinarie medlemmar bör utse ersättare vid förhinder.
 • Eftersom gruppmedlemmarna är representanter för verksamheter såväl inom som utom kommunen så har gruppen ingen styrgrupp.
 • Gruppen har inget mandat, kan inte fatta bindande beslut och har ingen egen budget.
 • Centrumledaren rapporterar till kommunstyrelsen, FÄN, Innerstadsföreningen, med flera vid behov.   

Gruppmedlemmarnas individuella ansvar

 • Att förmedla information och minnesanteckningar ut i egna företaget eller förvaltningen.
 • Att försöka förstå olika perspektiv.
 • Att skapa en trevlig ”vi-känsla” i gruppen.
 • Att skapa en öppen och rak dialog i gruppen.
 • Att vara lyhörd och engagerad i frågor som berör stadskärnan.
 • Att meddela utvecklingsledaren om någonting känns otillfredsställande i gruppen.

Formalia

 • Utvecklingsledaren förbereder varje möte med att sätta dagordning och bifoga PM som ger kortfattad bakgrundsinformation kring varje punkt.
 • Minnesanteckningarna skrivs av alla i gruppen enligt roteringsordning.
 • Minnesanteckningarna kommuniceras till samtliga medlemmar minst två veckor före nästkommande möte. Anteckningarna godkänns vid första punkten vid varje möte för att alla ska vara trygga i att diskussionerna har uppfattats korrekt av alla medverkande.

Budget

 • Gruppen har ingen egen budget utan ska stå får samordning av investeringar. För fysiska utvecklingsprojekt begär Samhällsbyggnadsavdelningen (SBA) pengar för förslag till åtgärder i stadskärnan. Övriga åtgärder finansieras inom respektive organisation (Innerstadsföreningen, Destinationsbolaget, kommunens övriga förvaltningar, och så vidare.)
Sidan uppdaterad: 2017-07-19