Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 9 april 2019

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Politisk styrning 2019-2022 och utvecklad styrmodell

2019/165

2

Svar på kommunrevisionens granskning av intern styrning och kontroll

2019/103

3

Kommunens årsredovisning för 2018

2019/168

4

Månadsrapport kommunstyrelsen februari 2019

2019/149

5

Kommunens månadsuppföljning och prognos februari 2019

2019/148

6

Tilldelning av centrala budgetmedel

2019/115

7

Antagande av Riktlinje för fakturerings- och kravhantering

2019/153

8

Utsändande av remiss - Riktlinje för hantering av personuppgifter i ekonomisystem

2019/132

9

Korrigering av tidigare beslutad överföring av investeringsmedel mellan 2018 och 2019

2019/94

10

Töringe 14:3 - Markförvärv

2019/122

11

Tröinge 6:75 – Ramavtal

2019/78

12

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Långaveka 3:21 m.fl.

2019/144

13

Utbyggnad av allmän plats inom exploateringsområde Långaveka 3:21 och 1:17

2019/151

14

Detaljplan för Långaveka 3:21 - Antagande

2016/347

15

Exploateringsavtal kv. Leken m.fl.

2019/167

16

Detaljplan för kv. Leken m.fl. - Antagande

2013/212

17

Reparatören 7 - Ansökan om planläggning

2018/642

18

Fördjupad översiktsplan Falkenbergs stad - riktlinjer för förtätning

2017/189

19

Remiss - Verkställbarhet av beslut om lov

2019/26

20

Antagande av antikorruptionspolicy

2018/256

21

Antagande av riktlinje mot mutor

2018/257

22

Antagande av riktlinje för representation och gåvor

2018/255

23

Antagande av bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun samt Falkenbergs kommun bolag

2017/572

24

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

2019/137

25

Fråga om investering i fastighet Magasinet 1-3; Västra gärdet 2:1

2019/162

26

Remiss - Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet

2019/127

27

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

2019/106

28

Revidering av kultur-, fritids- och tekniknämndens reglemente; Förtydligande av ansvar för skötsel av turistinformationsskyltar

2019/145

29

Förordnande av vigselförrättare

2017/530

30

Ansökan om ekonomiskt stöd - Föreningen Norden 100 år

2019/136

31

Val av nytt ombud samt ersättare till ombudet till föreningsstämma avseende år 2019 för Kommuninvest ekonomisk förening

2018/555

32

Utökad medlemsavgift för Samordningsförbundet från och med 2020

2019/190

33

Redovisning av muddring

2019/134

34

Motion om att låta äldre och unga mötas på lunchen

2018/451

35

Motion - Ökad tillgänglighet vid badplatser och stränder

2017/122

36

Medborgarförslag om ljudsignaler på handikappbadet vid Skrea strand.

2016/289

37

Medborgarförslag om att utveckla kusten norr om Falkenberg

2017/36

38

Redogörelse för delegationsbeslut

2019/2

39

Meddelanden och anmälningar

2019/9


Kontakt