Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 9 april 2019

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Politisk styrning 2019-2022 och utvecklad styrmodell

2019/165

2

Svar på kommunrevisionens granskning av intern styrning och kontroll

2019/103

3

Kommunens årsredovisning för 2018

2019/168

4

Månadsrapport kommunstyrelsen februari 2019

2019/149

5

Kommunens månadsuppföljning och prognos februari 2019

2019/148

6

Tilldelning av centrala budgetmedel

2019/115

7

Antagande av Riktlinje för fakturerings- och kravhantering

2019/153

8

Utsändande av remiss - Riktlinje för hantering av personuppgifter i ekonomisystem

2019/132

9

Korrigering av tidigare beslutad överföring av investeringsmedel mellan 2018 och 2019

2019/94

10

Töringe 14:3 - Markförvärv

2019/122

11

Tröinge 6:75 – Ramavtal

2019/78

12

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Långaveka 3:21 m.fl.

2019/144

13

Utbyggnad av allmän plats inom exploateringsområde Långaveka 3:21 och 1:17

2019/151

14

Detaljplan för Långaveka 3:21 - Antagande

2016/347

15

Exploateringsavtal kv. Leken m.fl.

2019/167

16

Detaljplan för kv. Leken m.fl. - Antagande

2013/212

17

Reparatören 7 - Ansökan om planläggning

2018/642

18

Fördjupad översiktsplan Falkenbergs stad - riktlinjer för förtätning

2017/189

19

Remiss - Verkställbarhet av beslut om lov

2019/26

20

Antagande av antikorruptionspolicy

2018/256

21

Antagande av riktlinje mot mutor

2018/257

22

Antagande av riktlinje för representation och gåvor

2018/255

23

Antagande av bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun samt Falkenbergs kommun bolag

2017/572

24

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

2019/137

25

Fråga om investering i fastighet Magasinet 1-3; Västra gärdet 2:1

2019/162

26

Remiss - Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet

2019/127

27

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

2019/106

28

Revidering av kultur-, fritids- och tekniknämndens reglemente; Förtydligande av ansvar för skötsel av turistinformationsskyltar

2019/145

29

Förordnande av vigselförrättare

2017/530

30

Ansökan om ekonomiskt stöd - Föreningen Norden 100 år

2019/136

31

Val av nytt ombud samt ersättare till ombudet till föreningsstämma avseende år 2019 för Kommuninvest ekonomisk förening

2018/555

32

Utökad medlemsavgift för Samordningsförbundet från och med 2020

2019/190

33

Redovisning av muddring

2019/134

34

Motion om att låta äldre och unga mötas på lunchen

2018/451

35

Motion - Ökad tillgänglighet vid badplatser och stränder

2017/122

36

Medborgarförslag om ljudsignaler på handikappbadet vid Skrea strand.

2016/289

37

Medborgarförslag om att utveckla kusten norr om Falkenberg

2017/36

38

Redogörelse för delegationsbeslut

2019/2

39

Meddelanden och anmälningar

2019/9


Kontakt