Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 7 december 2021

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Antagande av ägardirektiv samt ändringar i bolagsordningar för helägda kommunala bolag

2019/561

2

Kommunstyrelsens månadsrapport för oktober 2021

2021/25

3

Kommunens månadsuppföljning för oktober samt prognos för 2021

2021/26

4

Genomförandeplan och internbudget för kommunstyrelsen 2022

2021/447

5

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

2021/487

6

Fastställande av timpris för bemanningsenheten

2021/508

7

Antagande av ny politisk organisation 2023

2021/262

8

Uppföljning schabloner och fördelningsnyckel

2021/500

9

Antagande av riktlinje för suicidprevention

2021/495

10

Antagande av riktlinje för idéburet offentligt partnerskap

2021/484

11

Befolkningsprognos 2021-2030

2021/506

12

Uppföljning av motioner december 2021

2021/10

13

Uppföljning av medborgarförslag december 2021

2021/11

14

Yttrande över samrådsunderlag för Hjärtared 2:2 och 2:4 berg- och moräntäkt

2021/295

15

Medborgarförslag - Organiserad ställplats i Fegen på kommunens mark

2019/234

16

Planbesked - Västra Gärdet 2:1

2021/250

17

Planavtal - Detaljplan del av Tröinge 3:107 m fl

2020/340

18

Exploateringsavtal avseende fastigheten Tröinge 2:21 i samband med detaljplan för Tröinge 3:107

2021/480

19

Ansökan om avveckling av Tröingebergs dikningsföretag

2021/499

20

Ansökan om planbesked - Detaljplan för Tröinge 6:109 m fl - (Torsholmskvadranten)

2021/332

21

Försäljning av fastigheten Fibulan 1

2018/674

22

Överenskommelse om förlängning av ramavtal 231, Skrea 29:1 m.fl

2017/84

23

Godkänna förslag till överenskommelse om framtagande av ny bro över Ätran

2021/494

24

Överlåtelse av reservationsavtal – Tröinge 15:4

2020/111

25

Redogörelse av delegationsbeslut

2021/54

26

Meddelanden och anmälningar

2021/9

Kontakt