Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 4 december 2018

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning


 

1

 

 

Information - Revisionsrapport granskning av styrning och uppföljning av investeringsprocessen samt ny projektstyrningsmodell

 

 

2018/608

 

 

2

 

 

Fastställande av taxa för industrispår

 

 

2018/474

 

 

3

 

 

Förvärv av fastigheten Töringe 6:6

 

 

2018/609

 

 

4

 

 

Reglemente för kommunstyrelsen

 

 

2018/610

 

 

5

 

 

Kalendarium för planerings- och uppföljningsprocessen 2019

 

 

2018/611

 

 

6

 

 

Begäran om avyttring samt bolagsbildning för de kommersiella lokalerna på fastigheten Växthuset 18, Turbingränd

 

 

2018/553

 

 

7

 

 

Ullared 1:21 m.fl. exploateringsavtal

 

 

2018/585

 

 

8

 

 

Detaljplan för Ullared 1:21 m fl - Antagande

 

 

2016/310

 

 

9

 

 

Detaljplan för Långaveka 1:17 m.fl. - Antagande

 

 

2016/521

 

 

10

 

 

Detaljplan för Tröinge 15:1 (Korset) - Antagande

 

 

2017/254

 

 

11

 

 

Detaljplan för Slöinge 1:120 - Ansökan om planläggning

 

 

2018/510

 

 

12

 

 

Remiss - Åtgärdsprogram för havsnejonöga

 

 

2018/537

 

 

13

 

 

Uppdrag - hur ska arbetet med integration och inkludering fortskrida ur ett kommungemensamt perspektiv

 

 

2018/336

 

 

14

 

 

FNAB:s försäljningar till Falkenbergs kommun och fusion in i Falkenbergs Stadshus AB

 

 

2018/554

 

 

15

 

 

Månadsrapport kommunstyrelsen oktober 2018

 

 

2018/167

 

 

16

 

 

Kommunens månadsuppföljning och prognos oktober 2018

 

 

2018/168

 

 

17

 

 

Tilldelning av budget för löneökningar

 

 

2018/347

 

 

18

 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen avseende år 2017

 

 

2018/574

 

 

19

 

 

Försäljning av fastigheten Fibulan 1

 

 

2018/539

 

 

20

 

 

Uppdrag till kommunstyrelsen och Fabo att redovisa en plan för uppförande av enpersonsbostäder.

 

 

2016/265

 

 

21

 

 

Implementera Agenda 2030 i kommunens verksamheter

 

 

2018/280

 

 

22

 

 

Uthyrning av skollokaler utanför verksamhetstid

 

 

2018/361

 

 

23

 

 

Reglemente för kultur, fritids- och tekniknämnd

 

 

2018/588

 

 

24

 

 

Revidering av Stadshus AB:s bolagsordning

 

 

2018/587

 

 

25

 

 

Antagande av reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel samt reglemente för patientnämnden

 

 

2018/494

 

 

26

 

 

Förordnande av tillförordnad förvaltningschef för kultur-, fritids- och teknikförvaltningen

 

 

2018/573

 

 

27

 

 

Nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening samt val av ombud till föreningsstämmor 2019-2022

 

 

2018/555

 

 

28

 

 

Firmateckning för stiftelser

 

 

2018/447

 

 

29

 

 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2019

 

 

2018/560

 

 

30

 

 

Rapport över ej redovisade motioner 2018

 

 

2018/283

 

 

31

 

 

Rapport över ej redovisade medborgarförslag 2018

 

 

2018/282

 

 

32

 

 

Delegationsbeslut

 

 

 

33

 

 

Anmälningar

 

  

Kontakt