Lokala allmänna råd på grund av covid-19 i Falkenberg och Halland.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter kommer att vara stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 4 december 2018

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning


 

1

 

 

Information - Revisionsrapport granskning av styrning och uppföljning av investeringsprocessen samt ny projektstyrningsmodell

 

 

2018/608

 

 

2

 

 

Fastställande av taxa för industrispår

 

 

2018/474

 

 

3

 

 

Förvärv av fastigheten Töringe 6:6

 

 

2018/609

 

 

4

 

 

Reglemente för kommunstyrelsen

 

 

2018/610

 

 

5

 

 

Kalendarium för planerings- och uppföljningsprocessen 2019

 

 

2018/611

 

 

6

 

 

Begäran om avyttring samt bolagsbildning för de kommersiella lokalerna på fastigheten Växthuset 18, Turbingränd

 

 

2018/553

 

 

7

 

 

Ullared 1:21 m.fl. exploateringsavtal

 

 

2018/585

 

 

8

 

 

Detaljplan för Ullared 1:21 m fl - Antagande

 

 

2016/310

 

 

9

 

 

Detaljplan för Långaveka 1:17 m.fl. - Antagande

 

 

2016/521

 

 

10

 

 

Detaljplan för Tröinge 15:1 (Korset) - Antagande

 

 

2017/254

 

 

11

 

 

Detaljplan för Slöinge 1:120 - Ansökan om planläggning

 

 

2018/510

 

 

12

 

 

Remiss - Åtgärdsprogram för havsnejonöga

 

 

2018/537

 

 

13

 

 

Uppdrag - hur ska arbetet med integration och inkludering fortskrida ur ett kommungemensamt perspektiv

 

 

2018/336

 

 

14

 

 

FNAB:s försäljningar till Falkenbergs kommun och fusion in i Falkenbergs Stadshus AB

 

 

2018/554

 

 

15

 

 

Månadsrapport kommunstyrelsen oktober 2018

 

 

2018/167

 

 

16

 

 

Kommunens månadsuppföljning och prognos oktober 2018

 

 

2018/168

 

 

17

 

 

Tilldelning av budget för löneökningar

 

 

2018/347

 

 

18

 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen avseende år 2017

 

 

2018/574

 

 

19

 

 

Försäljning av fastigheten Fibulan 1

 

 

2018/539

 

 

20

 

 

Uppdrag till kommunstyrelsen och Fabo att redovisa en plan för uppförande av enpersonsbostäder.

 

 

2016/265

 

 

21

 

 

Implementera Agenda 2030 i kommunens verksamheter

 

 

2018/280

 

 

22

 

 

Uthyrning av skollokaler utanför verksamhetstid

 

 

2018/361

 

 

23

 

 

Reglemente för kultur, fritids- och tekniknämnd

 

 

2018/588

 

 

24

 

 

Revidering av Stadshus AB:s bolagsordning

 

 

2018/587

 

 

25

 

 

Antagande av reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel samt reglemente för patientnämnden

 

 

2018/494

 

 

26

 

 

Förordnande av tillförordnad förvaltningschef för kultur-, fritids- och teknikförvaltningen

 

 

2018/573

 

 

27

 

 

Nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening samt val av ombud till föreningsstämmor 2019-2022

 

 

2018/555

 

 

28

 

 

Firmateckning för stiftelser

 

 

2018/447

 

 

29

 

 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2019

 

 

2018/560

 

 

30

 

 

Rapport över ej redovisade motioner 2018

 

 

2018/283

 

 

31

 

 

Rapport över ej redovisade medborgarförslag 2018

 

 

2018/282

 

 

32

 

 

Delegationsbeslut

 

 

 

33

 

 

Anmälningar

 

  

Kontakt