Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 17 mars 2020

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

På grund av tekniska problem så finns inte alla handlingar publicerade. Kontakta oss om du saknar någon handling.

Dagordning

1

Redovisning av försöksprojekt med rening av läkemedelsrester.

2016/457

2

Information - Revisionsrapport granskning av köptrohet mot ramavtal

2020/136

3

Översyn av administrativa lokaler för kommunkoncernen

2020/74

4

Förändring av kommunstyrelsens driftsbudget 2021

2020/135

5

Satsningar i centrum - Rörbecksplatsen

2013/384

6

Analys av styrmodell inför budget 2021

2020/134

7

Årsredovisning m.m. för Falkenbergs Stadshus AB

2020/137

8

Godkänna Falkenbergs Stadshus AB:s beslut avseende Falkenbergs kommuns dotterbolags årsredovisningar m.m.

2020/139

9

Kommunstyrelsens årsredovisning 2019

2020/84

10

Redovisning intern kontroll 2019 kommunstyrelsen

2019/29

11

Uppföljning intern kontroll 2019 kommunövergripande

2019/29

12

Plan intern kontroll 2020 kommunstyrelsen

2020/56

13

Plan intern kontroll 2020 kommunövergripande

2020/56

14

Redovisning av uppdrag i budget 2017- Jämställda löner

2017/14

15

Tegelbruket 6 m. fl.- Ansökan om planbesked

2019/478

16

Planbesked - Skrea 6:45 (Skreamotet), förfrågan om planläggning

2019/521

17

Spetsen 1- Ansökan om planbesked

2019/213

18

Uppdrag om att anmäla och hantera tomrättsavgäld för Strandbaden 3

2020/157

19

Svar på granskning över intern kontroll av kommunens huvudboksprocess

2019/496

20

Antagande av riktlinjer för flaggning på kommunens flaggstänger

2020/90

21

Antagande av riktlinje mot kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier.

2020/82

22

Antagande av riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

2019/430

23

Förslag till riktlinje för användande av kommunens vapen

2020/132

24

Antagande av ny skötselplan för Vinbergs naturreservat

2019/473

25

Svar på remiss - Skötselplan för naturreservat Morups tånge

2020/45

26

Svar på remiss - Ansökan om vattenverksamhet gällande nedläggning av ledning på fastigheten Skällentorp 1:9

2020/91

27

Utsändande av remiss - Policy och riktlinje vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet

2019/329

28

Överenskommelse om krislägesavtal

2020/155

29

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för 2020

2020/67

30

Revidering av prövningsavgifter avseende alkohol- och tobaksförsäljningstillstånd

2020/69

31

Finansiering av träffpunkt i Ullared

2020/120

32

Socialnämndens fortsatta arbete med verksamhetsutveckling efter PIO-projektets slut

2020/121

33

Utreda förutsättningar för att Kranmärka organisationen

2020/66

34

Utreda förutsättningarna för utveckling av Ätradalsleden

2020/86

35

Godkännande av reservationsavtal gällande fastigheten Tröinge 15:4

2020/111

36

Val av nytt ombud till föreningsstämma avseende år 2020 för Kommuninvest ekonomisk förening

2020/79

37

Instruktion för ombud vid Kommuninvest ekonomisk förenings föreningsstämma 2020

2020/145

38

Motion - Delaktighet inom funktionshinderområdet

2017/548

39

Motion - Angående webbsändning av kommunfullmäktige

2019/118

40

Motion - Digital justering av sammanträdesprotokoll

2019/449

41

Redogörelse av delegationsbeslut

2020/2

42

Meddelanden och anmälningar

2020/9

Kontakt