Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 16 november 2021

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Information - Genomförd mätning om invånarnas inställning till Falkenbergs kommun

2021/408

2

Försäkringar, Nu fråga om index och premieförändring för 2022

2017/191

3

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen avseende 2020

2021/431

4

Delårsrapport 2021 från Räddningstjänsten Väst

2021/452

5

Införa P-skiva i P-hus centrum

2019/244

6

Upphävande av plan för ekologisk hållbarhet från 2011

2021/446

7

Antagande av riktlinje för distansarbete

2021/449

8

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden

2021/18

9

Lönekartläggning och löneöversyn

2021/448

10

Fastställande av avgifter och taxor inom socialnämndens verksamheter för 2022

2021/468

11

Revidering av taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område

2021/462

12

Fastställande av avfallstaxa för 2022

2021/422

13

Fastställande av VA-taxa för 2022

2021/423

14

Godkännande av förlängning av samverkan kring besöksnäring i Fegenområdet

2021/459

15

Godkännande av överenskommelse om förlängning av ramavtal - del av Tröinge 6:75

2019/78

16

Markanvisningsavtal gällande Morups-Ry 1:137 och 1:138

2021/436

17

Förvärv av fastigheten Tröinge 2:21 m.fl. - Information om ej genomförda försäljningar

2021/132

18

Ansökan om planbesked - Detaljplan för Växthuset 8

2021/317

19

Antagande av detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12

2014/368

20

Planavtal - Detaljplan för Rybäcken 1 m fl

2016/188

21

Svar på remiss - Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor

2021/186

22

Svar på remiss - En rättssäker vindkraftsprövning

2021/340

23

Svar på remiss - Förslag till ny zonstruktur för den allmänna kollektivtrafiken

2021/406

24

Svar på remiss - Regional infrastrukturplan Halland 2022-2033

2021/425

25

Redogörelse av delegationsbeslut

2021/54

26

Meddelanden och anmälningar

2021/9

Kontakt