Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 16 mars 2021

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Yttrande inför samråd om Hesselö vindkraftspark Danmark

2021/81

2

Över- och underskott för samtliga nämnder 2020-2021

2021/55

3

Kommunstyrelsens årsredovisning 2020

2021/50

4

Framställan om över- och underskott för kommunstyrelsen 2020

2021/56

5

Kommunstyrelsens budgetförslag 2022

2021/98

6

Kapitaliseringen av Kommuninvest ekonomisk förening

2020/399

7

Godkänna Falkenbergs Stadshus AB:s beslut avseende Falkenbergs kommuns dotterbolags årsredovisningar m.m. för 2020

2021/102

8

Utökad projektbudget för Falkenbergs gymnasieskola hus 3 och 5

2021/66

9

Slutredovisning Eldstadens förskolepaviljong

2019/273

10

Slutredovisning P-hus centrum

2017/273

11

Slutredovisning Slöinge förskola

2021/63

12

Redovisning av uppdrag i budget 2021 - Se över kommunens fordonsverksamhet och bilpool, samt användning och behov

2020/395

13

Redovisning av uppdrag i budget -Genomlysning av kommunens resursfördelningsmodell

2020/393

14

Redovisning av uppdrag i budget - Externa placeringar

2020/397

15

Samverkansavtal med högskolan i Halmstad

2021/22

16

Ansökan om kommunal borgen för Stensjö hamnförening

2021/79

17

Svar på remiss- Granskning av intern kontroll i leverantörsregister och i samband med leverantörsutbetalningar

2020/557

18

Fastställande av avgifter och taxor inom socialnämndens verksamheter för 2021

2021/62

19

Efterskänkning samt utebliven fakturering avseende avgifter för tillsyn av alkoholförsäljning för år 2020 och 2021

2021/100

20

Säkra kommunikationer; Nu fråga om att utse ny kontaktperson samt biträdande signalskyddschef

2020/30

21

Redovisning av uppdrag att lansera en informationskampanj för möjligheten att utbilda sig och rekrytera till att arbeta som deltidsbrandman

2020/133

22

Revidering av mötes- och resepolicy

2021/57

23

Utsändande av remiss- Gemensam bemanningsenhet

2020/271

24

Omfördelning av statligt stöd för integraton - Introduktion och handledning i jobbspår

2016/20

25

Revidering av Falkenbergs kommuns beslutade politiska viljeinriktning för mandatperioden 2019-2022 gällande tillväxt

2020/277

26

Uppdrag presentera förutsättningar för att etablera ett Communitycenter i centrala Falkenberg

2019/280

27

Uppdrag att ta fram en klimatanpassningsstrategi samt en klimatanpassningsplan.

2016/178

28

Revidering av taxa för offentlig plats

2021/65

29

Nominering av ledamöter till styrelsen för Lokalt Ledd Utveckling Halland

2021/84

30

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS kvartal 4 2020

2020/283

31

Begäran om att kommunen upptar fastigheter på Stafsinge -Arvidstorp i kommunens va-anläggningars verksamhetsområde

2020/376

32

Förfrågan från Falkenbergs Terminal AB om tillstånd för investering på del av Västra Gärdet 2:1 (Falkenbergs hamn) - Markanläggning av kajplan, Kaj A1

2020/363

33

Kulturmiljöprogram för centrala delar av Falkenbergs stad

2019/157

34

Detaljplan för Skällentorp 1:10 m fl

2016/281

35

Detaljplan del av Tröinge 3:107 m fl (Tröingeskolan)

2020/340

36

Del av Smedjeholm 1:65- begäran om planbesked

2020/512

37

Ansökan om planbesked - Långås 2:11

2020/354

38

Förlängning av ramavtal avseende exploatering inom fastigheten Skogstorp 4:171

2019/121

39

Svar på remiss - Skötselplan för naturreservatet Uvbjär

2021/49

40

Yttrande om ansökan om fortsatt och utökad foderproduktion på fastigheten Sjövisaren 5 m fl

2020/197

41

Motion - Ullareds gemensamma ytor en angelägenhet för kommunen

2016/244

42

Motion - Omprövning av beslut om att inte förbjuda trafik med lastbil över tolv meter över Söderbron

2017/174

43

Medborgarförslag - Förenkling av VIVAB:s regler för småföretagare på landsbygden

2020/310

44

Medborgarförslag - Anlägg hälsokostplantager för odling av grönsaker

2020/358

45

Redogörelse av delegationsbeslut

2021/54

46

Meddelanden och anmälningar

2021/9

Kontakt