Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 16 januari 2018

Dagordning

Nr

Ärende

Referens

1

Information - Vattenråden (Kattegatts kust, Suseån,
Ätran)

2018/3

2

Information - Rådet för social hållbarhet; Lägesbild

2018/3

3

Motion - Utebliven betalning av barnomsorgsavgiften
ska inte leda till avstängning från förskolanPDF

2017/352

4

Statligt stöd för integration -
Webbsida/informationsmaterial
"Inkluderande Falkenberg".

2016/20

5

Lokaliseringsutredning för ny skola i
Tröingebergsområdet - beslut om placering samt
inledande av planarbetePDF

2017/137

6

Del av kv. Åkaren m.fl - ansökan om planläggningPDF

2017/495

7

Del av kv. Åkaren m.fl. - PlanavtalPDF

2017/495

8

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl. - ExploateringsavtalPDF

2017/564

9

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl - AntagandePDF

2014/368

10

Stadsplan för Lövstaviken - Antagande av ändringPDF

2016/137

11

Planbesked för del av Skrea 8:39PDF

2017/398

12

Del av Tröinge 15:1 - Ansökan om planläggning av
transformatorstationPDF

2017/426

13

Detaljplan för Långaveka 4:1 - Inledning av
planarbete, inriktningsbeslutPDF

2016/521

14

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheterna
Stafsinge-Arvidstorp 2:194 och 2:204PDF

2017/578

15

Överenskommelse om fastighetsreglering avseende
del av Innerstaden 3:1PDF

2017/581

16

Förfrågan om överlåtelse samt andrahandsuthyrning
för redskapsbod i Glommens hamn. Hamnavtal 2PDF

2017/443

17

Förfrågan om ändrat ändamål samt
andrahandsuthyrning för redskapsbod i Glommens
hamn. Hamnavtal 4bPDF

2017/444

18

Förfrågan om ändrat ändamål samt
andrahandsuthyrning för redskapsbod i Glommens
hamn. Hamnavtal 11PDF

2017/445

19

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2017PDF

2017/106

20

Uppdrag i budget 2018- fastställande av
uppdragshandlingarPDF

2017/568

21

Kommunstyrelsens månadsuppföljning -
november 2017PDF

2017/139

22

Kommunens månadsuppföljning - november 2017PDF

2017/140

23

Slutredovisning investeringsprojekt - Bokens
äldreboendePDF

2018/7

24

Slutredovisning av investeringsprojekt - Werners
hages förskolaPDF

2012/295

25

Slutredovisning av investeringsprojekt - Brandstation
i UllaredPDF

2013/375

26

Slutredovisning av investeringsprojekt -
Hjortsbergsskolans kök och matsalPDF

2013/313

27

Slutredovisning av investeringsprojekt Klittervägen,
Skreabaren - Netas BergPDF

2018/9

28

Slutredovisning av investeringsprojekt - Offentliga
toalettbyggnaderPDF

2018/10

29

Ansökan om kulturarvsstöd 2018, Hallands
ArkivförbundPDF

2017/544

30

Lokal överenskommelse om fördjupad samverkan om
nyanländas etableringPDF

2017/571

31

Genomförande av huvudstudie ÄtranPDF

2018/6

32

Förlängning av visstidsförordnande av
förvaltningschef för barn- och
utbildningsförvaltningenPDF

2017/553

33

Undertecknande av skrivelser och handlingarPDF

2017/597

34

Återrapportering av uppdrag - Ta fram underlag för
behov av belysning vid busshållplatser i Falkenbergs
kommunPDF

2015/127

35

Medarbetarenkäten 2017PDF

2017/565

36

Årlig ändring i arvodesreglementetPDF

2017/572

37

Fyllnadsval Stiftelsen Falkenbergs sjömanshem

2018/22

38

Motion - Maxtak i elevhälsanPDF

2017/236

39

Medborgarförslag - Barnakademien ska vara en del
av KulturskolanPDF

2017/208

40

Medborgarförslag - Flytta hastighetsskylt för att
sänka hastigheten genom KöingePDF

2017/400

Kontakt