Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 16 januari 2018

Dagordning

Nr

Ärende

Referens

1

Information - Vattenråden (Kattegatts kust, Suseån,
Ätran)

2018/3

2

Information - Rådet för social hållbarhet; Lägesbild

2018/3

3

Motion - Utebliven betalning av barnomsorgsavgiften
ska inte leda till avstängning från förskolanPDF

2017/352

4

Statligt stöd för integration -
Webbsida/informationsmaterial
"Inkluderande Falkenberg".

2016/20

5

Lokaliseringsutredning för ny skola i
Tröingebergsområdet - beslut om placering samt
inledande av planarbetePDF

2017/137

6

Del av kv. Åkaren m.fl - ansökan om planläggningPDF

2017/495

7

Del av kv. Åkaren m.fl. - PlanavtalPDF

2017/495

8

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl. - ExploateringsavtalPDF

2017/564

9

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl - AntagandePDF

2014/368

10

Stadsplan för Lövstaviken - Antagande av ändringPDF

2016/137

11

Planbesked för del av Skrea 8:39PDF

2017/398

12

Del av Tröinge 15:1 - Ansökan om planläggning av
transformatorstationPDF

2017/426

13

Detaljplan för Långaveka 4:1 - Inledning av
planarbete, inriktningsbeslutPDF

2016/521

14

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheterna
Stafsinge-Arvidstorp 2:194 och 2:204PDF

2017/578

15

Överenskommelse om fastighetsreglering avseende
del av Innerstaden 3:1PDF

2017/581

16

Förfrågan om överlåtelse samt andrahandsuthyrning
för redskapsbod i Glommens hamn. Hamnavtal 2PDF

2017/443

17

Förfrågan om ändrat ändamål samt
andrahandsuthyrning för redskapsbod i Glommens
hamn. Hamnavtal 4bPDF

2017/444

18

Förfrågan om ändrat ändamål samt
andrahandsuthyrning för redskapsbod i Glommens
hamn. Hamnavtal 11PDF

2017/445

19

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2017PDF

2017/106

20

Uppdrag i budget 2018- fastställande av
uppdragshandlingarPDF

2017/568

21

Kommunstyrelsens månadsuppföljning -
november 2017PDF

2017/139

22

Kommunens månadsuppföljning - november 2017PDF

2017/140

23

Slutredovisning investeringsprojekt - Bokens
äldreboendePDF

2018/7

24

Slutredovisning av investeringsprojekt - Werners
hages förskolaPDF

2012/295

25

Slutredovisning av investeringsprojekt - Brandstation
i UllaredPDF

2013/375

26

Slutredovisning av investeringsprojekt -
Hjortsbergsskolans kök och matsalPDF

2013/313

27

Slutredovisning av investeringsprojekt Klittervägen,
Skreabaren - Netas BergPDF

2018/9

28

Slutredovisning av investeringsprojekt - Offentliga
toalettbyggnaderPDF

2018/10

29

Ansökan om kulturarvsstöd 2018, Hallands
ArkivförbundPDF

2017/544

30

Lokal överenskommelse om fördjupad samverkan om
nyanländas etableringPDF

2017/571

31

Genomförande av huvudstudie ÄtranPDF

2018/6

32

Förlängning av visstidsförordnande av
förvaltningschef för barn- och
utbildningsförvaltningenPDF

2017/553

33

Undertecknande av skrivelser och handlingarPDF

2017/597

34

Återrapportering av uppdrag - Ta fram underlag för
behov av belysning vid busshållplatser i Falkenbergs
kommunPDF

2015/127

35

Medarbetarenkäten 2017PDF

2017/565

36

Årlig ändring i arvodesreglementetPDF

2017/572

37

Fyllnadsval Stiftelsen Falkenbergs sjömanshem

2018/22

38

Motion - Maxtak i elevhälsanPDF

2017/236

39

Medborgarförslag - Barnakademien ska vara en del
av KulturskolanPDF

2017/208

40

Medborgarförslag - Flytta hastighetsskylt för att
sänka hastigheten genom KöingePDF

2017/400

Kontakt