Information om covid-19

Från 12 januari finns nya åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 Läs mer

Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 15 oktober 2019

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar

2019/3

2

Information - Ersättningsanspråk Hjulet

2019/3

3

Försäkringar; nu fråga om index- och premieändringar

2017/191

4

Kommunstyrelsens delårsrapport tertial 2 2019

2019/149

5

Kommunens delårsrapport tertial 2 2019

2019/148

6

Kommunal skattesats 2020

2019/393

7

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen avseende år 2018

2019/376

8

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl. - Antagande

2014/368

9

Begäran om planbesked Ullarp 2:36

2019/268

10

Försäljning av fastigheten Tröinge 6:105

2019/399

11

Samråd avseende planerad 130 kV markkablar för anslutning av ny station i Falkenbergs tätort

2019/409

12

Antagande av Program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare

2019/189

13

Utbyggnad av allmän plats inom exploateringsområde Brunklövervägen, Skogstorp

2016/414

14

Redovisning av statligt stöd för integration - uppföljning tertial 2 2019

2016/20

15

Redovisning av uppdrag i budget 2019 - Ta fram kostnad och tidplan för införande av P-skiva

2019/364

16

Informationsärende - Sjukfrånvarostatistik

2019/30

17

Remiss - Skattelättnad för arbetsresor

2019/310

18

Remiss - Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-2023, Laholms kommun

2019/331

19

Remiss - Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem

2019/313

20

Motion - Belysning på gång- och cykelbanor

2019/195

21

Motion - Förbättrad skyltning på gång- och cykelvägar

2019/205

22

Medborgarförslag - Öka andelen blommande växter på kommunala grönytor för att gynna pollinerande insekter

2019/216

23

Redogörelse av delegationsbeslut

2019/2

24

Meddelanden och anmälningar

2019/9

 

Kontakt