Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 15 oktober 2019

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar

2019/3

2

Information - Ersättningsanspråk Hjulet

2019/3

3

Försäkringar; nu fråga om index- och premieändringar

2017/191

4

Kommunstyrelsens delårsrapport tertial 2 2019

2019/149

5

Kommunens delårsrapport tertial 2 2019

2019/148

6

Kommunal skattesats 2020

2019/393

7

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen avseende år 2018

2019/376

8

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl. - Antagande

2014/368

9

Begäran om planbesked Ullarp 2:36

2019/268

10

Försäljning av fastigheten Tröinge 6:105

2019/399

11

Samråd avseende planerad 130 kV markkablar för anslutning av ny station i Falkenbergs tätort

2019/409

12

Antagande av Program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare

2019/189

13

Utbyggnad av allmän plats inom exploateringsområde Brunklövervägen, Skogstorp

2016/414

14

Redovisning av statligt stöd för integration - uppföljning tertial 2 2019

2016/20

15

Redovisning av uppdrag i budget 2019 - Ta fram kostnad och tidplan för införande av P-skiva

2019/364

16

Informationsärende - Sjukfrånvarostatistik

2019/30

17

Remiss - Skattelättnad för arbetsresor

2019/310

18

Remiss - Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-2023, Laholms kommun

2019/331

19

Remiss - Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem

2019/313

20

Motion - Belysning på gång- och cykelbanor

2019/195

21

Motion - Förbättrad skyltning på gång- och cykelvägar

2019/205

22

Medborgarförslag - Öka andelen blommande växter på kommunala grönytor för att gynna pollinerande insekter

2019/216

23

Redogörelse av delegationsbeslut

2019/2

24

Meddelanden och anmälningar

2019/9

 

Kontakt