Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 15 januari 2019

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning


1

Avtal om markförläggning av ledning, kommunen - FEAB

2018/625

2

Faktorn 4 - Ansökan om planläggning

2018/500

3

Uppdrag i budget 2019 - Fastställande av uppdragshandlingar

2018/672

4

Beställning av ny avdelning till Dals Ängars förskola

2018/664

5

Beställning av paviljong till Solhagens förskola

2018/663

6

Del av Skrea 18:1 - Ansökan om planläggning

2018/512

7

Remiss - Yttrande över Byggrättsutredningen, Ett snabbare bostadsbyggande

2018/551

8

Upphandling av företagshälsovård

2018/456

9

Antagande av informationssäkerhetspolicy

2018/139

10

Antagande av riktlinje för hantering av personuppgifter i e-post och kalender

2018/174

11

Remiss – Ny 400 kV luftledning mellan Horred i Marks kommun och Breared i Halmstads kommun.

2018/569

12

Fastställande av taxa för tillsyn och tillstånd enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor

2018/598

13

Fråga angående fortsatt diplomering av Falkenberg som Fairtrade City

2018/622

14

Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2.0

2018/596

15

Månadsrapport kommunstyrelsen november 2018

2018/167

16

Kommunens månadsuppföljning och prognos november 2018

2018/168

17

Återrapportering av uppdrag angående överskridandet av budget med mera i projektet Stadens nycklar

2018/293

18

Återrapportering av uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av ett servicecenter

2018/316

19

Överlåtelse av exploateringsavtal 205. Ullarp 1:43

2018/635

20

Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning § 46 Allmänhetens frågestund

2018/612

21

Nominering av ledamöter till styrelsen för Lokalt Ledd Utveckling Halland

2018/581

22

Motion om att underlätta för cyklister att pendla

2017/283

23

Motion om att Falkenbergs kommun saknar pappagrupp

2017/592

24

Motion - att kommunanställda utbildas och att upphandlade företag har utbildning i sexualiserat våld, våld i nära relation samt jämställdhetsarbete, V-motion

2018/153

25

Motion om delaktighet inom funktionshinderområdet

2017/548

26

Medborgarförslag om att caféet på nya biblioteket ska drivas av gymnasieelever

2018/232
Kontakt