Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 14 maj 2019

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Godkännande av inköp av återlämningsmaskin till Stadsbiblioteket

2019/179

2

Kommunstyrelsens månadsrapport mars 2019

2019/149

3

Kommunens månadsuppföljning och prognos mars 2019

2019/148

4

Befolkningsprognos 2019

2016/172

5

Kommunstyrelsen Genomförandeplan med budget 2019

2019/80

6

Utsändande av remiss - Program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare

2019/189

7

Bärte 3:1 m.fl. - Ansökan om planbesked

2019/99

8

Utveckling av Arenaområdet (Kristineslätt) - principbeslut

2017/143

9

Prioriteringslista för detaljplaneärenden

2019/222

10

Ansökan om medel för katastrofdiken i Långasand

2019/125

11

Begäran om ändring av detaljplaner med bestämmelser avseende riktvärde för buller

2018/481

12

Ny struktur för sociala rådet

2019/161

13

Uppdrag åt Rådet för social hållbarhet att redovisa dialogarbetet på Sloalyckan, åtgärder för att stärka och förbättra levnadsvillkoren i området

2018/389

14

Lokaliseringsförstudie parkering vid Falkenbergs järnvägsstation

2019/182

15

Antagande av nya verksamhetsområden för VA inom Snickaren m.fl., Skrea 5:89, Arvidstorp 1:47 samt Duvslaget 1:89

2019/178

16

Antagande av riktlinjer för kommunalt aktivitetsansvar

2018/433

17

Uppdrag om minimering av engångsplast

2019/176

18

Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Samtliga nämnder, bolag och samägda organisationer ska redovisa arbetet med att fasa ut fossildrivna fordon.

2018/55

19

Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Löpande rapportering avseende implementering av digitalisering i välfärden

2018/47

20

Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Öka andelen ekologisk mat till 35 %

2018/52

21

Ansökan om ekonomiskt stöd - Landskamper i volleyboll

2019/210

22

Komplettering av bygglovsnämdens reglemente

2019/217

23

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) kvartal 3 2018

2018/74

24

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) kvartal 4 2018

2018/74

25

Remiss - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

2019/97

26

Remiss - Tydligare ansvar och regler för läkemedel

2019/95

27

Remiss - Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk

2019/119

28

Remiss - Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott

2019/146

29

Remiss - Förslag på kopplingstvång för hund i naturreservat

2019/191

30

Utsändande av remiss - Riktlinjer för upphandling och inköp

2019/123

31

Utsändande av remiss - Program för kemikaliesmarta förskolor

2018/338

32

Motion - Förbättra livsförutsättningarna för vilda bin, humlor och odlade bin

2018/470

33

Motion – Översätta viktig information på kommunens hemsida

2018/330

34

Motion - Könsneutrala omklädningsrum

2018/412

35

Medborgarförslag - Energiskog utmed Sanddynevägen vid Stafsinge strand

2017/492

36

Medborgarförslag - Ingen engångsplast i kommunen

2018/661

37

Redogörelse för delegationsbeslut

2019/2

38

Meddelanden och anmälningar

2019/9

 

Kontakt