Klass 2-varning för mycket höga vattenflöden i Ätran.

Vädret kan bidra till översvämningsproblem på utsatta ställen. Ta del av aktuell lägesrapport och läs mer om hur du kan förbereda dig >>

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 14 januari 2020

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Information- Resultat av arbetsmiljöenkäten Falkenbergs kommun 2019

2019/30

2

Information- Resultat granskningsrapport om intern kontroll av kommunens huvudboksprocess

2019/496

3

Förvaltningsövergripande arbetsmodell för kommunalt aktivitetsansvar, KAA

2019/275

4

Tilldelning av medel för kvalitetshöjande insats inom integrationsområdet.

2019/488

5

Justering av nämndernas budgetramar

2020/16

6

Tilldelning av centrala budgetmedel-justering av budgetramar för ökat måltidspris 2020.

2019/534

7

Uppdrag i budget 2020- Fastställande av uppdragshandlingar

2019/498

8

Kommunstyrelsens månadsrapport november 2019

2019/149

9

Kommunens månadsrapport november 2019

2019/148

10

Motion - Reglering av ersättning till LOV-företag inom hemtjänsten

2019/206

11

Information- Redovisning av stimulansmedel samt uppnådda resultat inom området psykisk hälsa

2019/3

12

Återrapportering av uppdrag angående byggnation av Falkenbergs arena

2019/472

13

Redovisning av uppdrag i budget 2019 - Utveckling av folkhälsoarbetet

2019/259

14

Friskvårdsgrupp för barn med fetma

2019/400

15

Paviljonger till park- och kustenheten

2019/385

16

Ramavtal avseende exploatering inom östra Gärdet 1:38, Tånga Parkstad.

2019/483

17

Revidering av sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens utskott avseende juni 2020

2019/360

18

Revidering av kalendarium för planerings- och uppföljningsprocessen 2020

2019/402

19

Viktiga frågor för kommunerna med anledning av nya regler om producentansvar för förpackningar och returpapper

2019/349

20

Utsändande av remiss - Ny organisation och arbetsformer för kommunala funktionsrättsrådet

2019/351

21

Utsändande av remiss - Ny organisation och arbetsformer för kommunala pensionärsrådet

2019/524

22

Ansökan om ekonomiskt stöd - Deltävling i Swedish Beach Tour 2020

2019/528

23

Ansökan om kulturarvsstöd 2020

2019/505

24

Uppdrag att ta fram riktlinjer för hållbar bygg- och anläggning

2019/492

25

Samverkansöverenskommelse Polis, Lokal nämnd Falkenberg Region Halland samt Falkenbergs kommun

2019/479

26

Ansluta till Färdplan för klimatneutral och konkrenskraftig bygg- och anläggningssektor

2019/491

27

Krav på totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning till privatpersoner

2019/547

28

Motion - Omgestaltning av Stortorget

2019/50

29

Motion - Sommarjobbsgaranti för gymnasieungdomar

2018/42

30

Medborgarförslag - Förmedla kommunens övergripande mål internt och externt

2019/383

31

Yttrande över avvikelse mellan gällande detaljplan och vägplan, avseende utbyggnad av gång-och cykelväg i Vinberg

2019/543

32

Redogörelse av delegationsbeslut

2020/2

33

Meddelanden och anmälningar

2020/9

 

Kontakt