Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 13 november 2018

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

 

1

 

 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

 

 

2017/457

 

 

2

 

 

Reglemente för bygglovsnämnden

 

 

2017/425

 

 

3

 

 

Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden

 

 

2017/442

 

 

4

 

 

Reglemente för servicenämnden

 

 

2017/485

 

 

5

 

 

Reglemente för socialnämnden

 

 

2018/564

 

 

6

 

 

Budget för 2019, budgetramar för 2020 och kommunplan för 2021

 

 

2018/556

 

 

7

 

 

Kommunal borgen för kommunala bolag och förbund

 

 

2018/557

 

 

8

 

 

Fastställande av taxa för upplåtelse av offentlig plats

 

 

2018/567

 

 

9

 

 

Permanenta modellen Resursjobb

 

 

2014/38

 

 

10

 

 

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Repslagaren 22 m fl

 

 

2018/548

 

 

11

 

 

Detaljplan för Repslagaren 22 m.fl. - Antagande

 

 

2016/211

 

 

12

 

 

Prioriteringslista för detaljplaneärenden

 

 

2018/14

 

 

13

 

 

Taxa vid försäljning av mark inom Tröinge 15:1 (Korset)

 

 

2018/546

 

 

14

 

 

Reservationsavtal med Eirefelts Fastighets AB avseende tomt för kontor på del av Tröinge 15:1

 

 

2018/532

 

 

15

 

 

Inrättande av en fritidsbank i kommunal regi

 

 

2018/185

 

 

16

 

 

Statligt stöd för integration - Fördelning av kvarstående integrationsmedel

 

 

2016/20

 

 

17

 

 

Fastställande av avfallstaxa 2019

 

 

2018/543

 

 

18

 

 

Fastställande av VA-taxa 2019

 

 

2018/544

 

 

19

 

 

Revidering av taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område

 

 

2018/538

 

 

20

 

 

Remiss - Naturvårdsverkets skrivelse: Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

 

 

2018/454

 

 

21

 

 

Remiss - Tillstånd för bergtäkt på Eftra-Svenstorp 1:19

 

 

2018/523

 

 

22

 

 

Delårsrapport 2018 från Räddningstjänsten Väst

 

 

2018/528

 

 

23

 

 

Förslag på begravningsombud 2019-2022

 

 

2018/529

 

 

24

 

 

Delegation av anmälan av personuppgiftsincident

 

 

2018/549

 

 

25

 

 

Redovisning av uppdrag i budget - Utreda och lämna förslag på hur nyttjandet av vuxenutbildningens och gymnasieskolans lokaler kan optimeras

 

 

2018/53

 

 

26

 

 

Motion - Kompiskontrakt för unga

 

 

2017/415

 

 

27

 

 

Motion - Policy för barnkonsekvensanalyser

 

 

2018/241

 

 

28

 

 

Motion - Utökad drivmedelspolicy i Halland

 

 

2017/540

 

 

29

 

 

Motion - Inför huskurage

 

 

2017/491

 

 

30

 

 

Motion - En kontrollerad- och värdegrundssäker IT miljö

 

 

2017/574

 

 

31

 

 

Medborgarförslag - Förbjud bensin och dieseldrivna båtar i Falkenbergs vattendrag och insjöar.

 

 

2017/414

 

Kontakt