Lokala allmänna råd på grund av covid-19 i Falkenberg och Halland.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter kommer att vara stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 13 november 2018

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

 

1

 

 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

 

 

2017/457

 

 

2

 

 

Reglemente för bygglovsnämnden

 

 

2017/425

 

 

3

 

 

Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden

 

 

2017/442

 

 

4

 

 

Reglemente för servicenämnden

 

 

2017/485

 

 

5

 

 

Reglemente för socialnämnden

 

 

2018/564

 

 

6

 

 

Budget för 2019, budgetramar för 2020 och kommunplan för 2021

 

 

2018/556

 

 

7

 

 

Kommunal borgen för kommunala bolag och förbund

 

 

2018/557

 

 

8

 

 

Fastställande av taxa för upplåtelse av offentlig plats

 

 

2018/567

 

 

9

 

 

Permanenta modellen Resursjobb

 

 

2014/38

 

 

10

 

 

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Repslagaren 22 m fl

 

 

2018/548

 

 

11

 

 

Detaljplan för Repslagaren 22 m.fl. - Antagande

 

 

2016/211

 

 

12

 

 

Prioriteringslista för detaljplaneärenden

 

 

2018/14

 

 

13

 

 

Taxa vid försäljning av mark inom Tröinge 15:1 (Korset)

 

 

2018/546

 

 

14

 

 

Reservationsavtal med Eirefelts Fastighets AB avseende tomt för kontor på del av Tröinge 15:1

 

 

2018/532

 

 

15

 

 

Inrättande av en fritidsbank i kommunal regi

 

 

2018/185

 

 

16

 

 

Statligt stöd för integration - Fördelning av kvarstående integrationsmedel

 

 

2016/20

 

 

17

 

 

Fastställande av avfallstaxa 2019

 

 

2018/543

 

 

18

 

 

Fastställande av VA-taxa 2019

 

 

2018/544

 

 

19

 

 

Revidering av taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område

 

 

2018/538

 

 

20

 

 

Remiss - Naturvårdsverkets skrivelse: Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

 

 

2018/454

 

 

21

 

 

Remiss - Tillstånd för bergtäkt på Eftra-Svenstorp 1:19

 

 

2018/523

 

 

22

 

 

Delårsrapport 2018 från Räddningstjänsten Väst

 

 

2018/528

 

 

23

 

 

Förslag på begravningsombud 2019-2022

 

 

2018/529

 

 

24

 

 

Delegation av anmälan av personuppgiftsincident

 

 

2018/549

 

 

25

 

 

Redovisning av uppdrag i budget - Utreda och lämna förslag på hur nyttjandet av vuxenutbildningens och gymnasieskolans lokaler kan optimeras

 

 

2018/53

 

 

26

 

 

Motion - Kompiskontrakt för unga

 

 

2017/415

 

 

27

 

 

Motion - Policy för barnkonsekvensanalyser

 

 

2018/241

 

 

28

 

 

Motion - Utökad drivmedelspolicy i Halland

 

 

2017/540

 

 

29

 

 

Motion - Inför huskurage

 

 

2017/491

 

 

30

 

 

Motion - En kontrollerad- och värdegrundssäker IT miljö

 

 

2017/574

 

 

31

 

 

Medborgarförslag - Förbjud bensin och dieseldrivna båtar i Falkenbergs vattendrag och insjöar.

 

 

2017/414

 

Kontakt