Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 12 november 2019

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Överföring av budget mellan kommunstyrelsens affärsverksamhet och kommunstyrelsen

2019/115

2

Uppdrag i budget - Utveckla vårdkedjan för barn och unga

2019/407

3

Budget för 2020, budgetramar för 2021 och kommunplan för 2022

2019/393

4

Förlängning av ersättningsmodell (2018-2019) till och med 2020-06-30 - Hemsjukvårdsöverenskommelse i Halland

2019/416

5

Delårsrapport 2019 från Räddningstjänsten Väst

2019/431

6

Kalendarium för planerings- och uppföljningsprocessen 2020

2019/402

7

Fastställande av VA-taxa 2020

2019/440

8

Fastställande av avfallstaxa 2020

2019/441

9

Antagande av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

2019/470

10

Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

2019/411

11

Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

2019/469

12

Markanvisningsavtal gällande fastigheten Fibulan 1

2018/674

13

Revidering av pensionsriktlinje

2017/308

14

Överenskommelse om LOK 19

2019/463

15

Avveckling av ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen och nytt samverkans avtal för nätverket

2016/371

16

Antagande av Strategi för krisberedskap 2020–2023

2019/456

17

Antagande av Riktlinje för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 2020–2023

2019/451

18

Reglemente för krisledningsnämnden

2019/459

19

Utsändande av remiss- Uppdrag att ta fram styrdokument för barnkonsekvensanalyser

2019/201

20

Utsändande av remiss- Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

2019/430

21

Utsändande av remiss-Riktlinje för hantering av personuppgifter vid användning av bilder och rörligt material på personer

2019/274

22

Ändring av kommunstyrelsens reglemente samt antagande av riktlinje för vigselförrättare

2019/425

23

Ansökan om bidrag till Stiftelsen Olofsbo Hembygdsgård

2019/433

24

Remiss - Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation

2019/367

25

Firmateckning för registrerade stiftelser

2019/464

26

Firmateckning för ej bokföringsskyldiga stiftelser

2019/465

27

Medborgarförslag - Mentorskap som stöd för personer med psykisk ohälsa

2019/185

28

Medborgarförslag - Falkenbergs kommun bör gå med i Klimatkommunerna

2019/289

29

Redogörelse av delegationsbeslut

2019/2

30

Meddelanden och anmälningar

2019/9

 

Kontakt