Information om covid-19

Från 12 januari finns nya åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 Läs mer

Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 12 november 2019

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Överföring av budget mellan kommunstyrelsens affärsverksamhet och kommunstyrelsen

2019/115

2

Uppdrag i budget - Utveckla vårdkedjan för barn och unga

2019/407

3

Budget för 2020, budgetramar för 2021 och kommunplan för 2022

2019/393

4

Förlängning av ersättningsmodell (2018-2019) till och med 2020-06-30 - Hemsjukvårdsöverenskommelse i Halland

2019/416

5

Delårsrapport 2019 från Räddningstjänsten Väst

2019/431

6

Kalendarium för planerings- och uppföljningsprocessen 2020

2019/402

7

Fastställande av VA-taxa 2020

2019/440

8

Fastställande av avfallstaxa 2020

2019/441

9

Antagande av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

2019/470

10

Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

2019/411

11

Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

2019/469

12

Markanvisningsavtal gällande fastigheten Fibulan 1

2018/674

13

Revidering av pensionsriktlinje

2017/308

14

Överenskommelse om LOK 19

2019/463

15

Avveckling av ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen och nytt samverkans avtal för nätverket

2016/371

16

Antagande av Strategi för krisberedskap 2020–2023

2019/456

17

Antagande av Riktlinje för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 2020–2023

2019/451

18

Reglemente för krisledningsnämnden

2019/459

19

Utsändande av remiss- Uppdrag att ta fram styrdokument för barnkonsekvensanalyser

2019/201

20

Utsändande av remiss- Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

2019/430

21

Utsändande av remiss-Riktlinje för hantering av personuppgifter vid användning av bilder och rörligt material på personer

2019/274

22

Ändring av kommunstyrelsens reglemente samt antagande av riktlinje för vigselförrättare

2019/425

23

Ansökan om bidrag till Stiftelsen Olofsbo Hembygdsgård

2019/433

24

Remiss - Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation

2019/367

25

Firmateckning för registrerade stiftelser

2019/464

26

Firmateckning för ej bokföringsskyldiga stiftelser

2019/465

27

Medborgarförslag - Mentorskap som stöd för personer med psykisk ohälsa

2019/185

28

Medborgarförslag - Falkenbergs kommun bör gå med i Klimatkommunerna

2019/289

29

Redogörelse av delegationsbeslut

2019/2

30

Meddelanden och anmälningar

2019/9

 

Kontakt