Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 12 mars 2019

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning


1

Information - Kommunrevisionens återrapportering avseende granskning av kommunstyrelsen 2018

2019/3

2

Remiss - Utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

2019/100

3

Kommunstyrelsens årsredovisning 2018

2019/79

4

Årsredovisning m.m. för Falkenbergs Stadshus AB 2018

2019/135

5

Över- och underskott 2018-2019 samtliga nämnder

2019/94

6

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

2018/606

7

Svar på kommunrevisionens granskningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt

2018/667

8

Svar på kommunrevisionens granskningsrapport avseende granskning av styrning och uppföljning av investeringsprocessen samt ny projektstyrningsmodell

2018/608

9

Information - Sjukskrivningstal, Falkenbergs kommun

2019/3

10

Överenskommelse om försäljning av aktier i IUC Halland till TEK Halland

2019/98

11

Finansiering av Ung Framtid

2019/74

12

Markanvisningsavtal avseende exploatering av fastigheterna Skogstorp 4:194 och 4:195

2016/414

13

Ramavtal avseende exploatering inom fastigheten Skogstorp 4:171

2019/121

14

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Gödastorp 3:13

2019/108

15

Detaljplan för del av Gödastorp 3:13 (omlastningsstation) - antagande

2017/320

16

Detaljplan för del av Tröinge 6:75 m.fl. - ansökan om planläggning

2018/647

17

Skrea 28:1 – Ansökan om planläggning

2018/641

18

Heberg 9:11 - Ansökan om planbesked

2019/22

19

Lokalbidrag vid nybyggnation av fristående förskola

2019/112

20

Hantering av föreningsbidrag

2019/110

21

Kommunstyrelsen redovisning intern kontroll 2018

2018/81

22

Kommunövergripande redovisning intern kontroll 2018

2018/81

23

Kommunstyrelsen plan intern kontroll 2019

2019/29

24

Kommunövergripande plan intern kontroll 2019

2019/29

25

Antagande av medborgarlöfte 2019

2019/114

26

Avslutning av systerstadssamarbetet mellan Falkenberg och Shijiazhuang

2019/19

27

Bemyndigande att teckna kommunens bank- och plusgiroräkningar samt göra kontanta uttag

2018/151

28

Motion om att öka bemanningen inom äldreomsorgen

2017/527

29

Motion om parkeringsskiva i Falkenberg

2018/459

30

Motion om parkeringsskiva i Falkenberg

2018/504

31

Medborgarförslag om att marknadsföra marken i Fegen

2018/472


Kontakt