Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 12 mars 2019

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning


1

Information - Kommunrevisionens återrapportering avseende granskning av kommunstyrelsen 2018

2019/3

2

Remiss - Utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

2019/100

3

Kommunstyrelsens årsredovisning 2018

2019/79

4

Årsredovisning m.m. för Falkenbergs Stadshus AB 2018

2019/135

5

Över- och underskott 2018-2019 samtliga nämnder

2019/94

6

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

2018/606

7

Svar på kommunrevisionens granskningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt

2018/667

8

Svar på kommunrevisionens granskningsrapport avseende granskning av styrning och uppföljning av investeringsprocessen samt ny projektstyrningsmodell

2018/608

9

Information - Sjukskrivningstal, Falkenbergs kommun

2019/3

10

Överenskommelse om försäljning av aktier i IUC Halland till TEK Halland

2019/98

11

Finansiering av Ung Framtid

2019/74

12

Markanvisningsavtal avseende exploatering av fastigheterna Skogstorp 4:194 och 4:195

2016/414

13

Ramavtal avseende exploatering inom fastigheten Skogstorp 4:171

2019/121

14

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Gödastorp 3:13

2019/108

15

Detaljplan för del av Gödastorp 3:13 (omlastningsstation) - antagande

2017/320

16

Detaljplan för del av Tröinge 6:75 m.fl. - ansökan om planläggning

2018/647

17

Skrea 28:1 – Ansökan om planläggning

2018/641

18

Heberg 9:11 - Ansökan om planbesked

2019/22

19

Lokalbidrag vid nybyggnation av fristående förskola

2019/112

20

Hantering av föreningsbidrag

2019/110

21

Kommunstyrelsen redovisning intern kontroll 2018

2018/81

22

Kommunövergripande redovisning intern kontroll 2018

2018/81

23

Kommunstyrelsen plan intern kontroll 2019

2019/29

24

Kommunövergripande plan intern kontroll 2019

2019/29

25

Antagande av medborgarlöfte 2019

2019/114

26

Avslutning av systerstadssamarbetet mellan Falkenberg och Shijiazhuang

2019/19

27

Bemyndigande att teckna kommunens bank- och plusgiroräkningar samt göra kontanta uttag

2018/151

28

Motion om att öka bemanningen inom äldreomsorgen

2017/527

29

Motion om parkeringsskiva i Falkenberg

2018/459

30

Motion om parkeringsskiva i Falkenberg

2018/504

31

Medborgarförslag om att marknadsföra marken i Fegen

2018/472


Kontakt