Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 12 juni 2018

Dagordning


 

1

 

 

Information - Utvärdering av reningsanläggning för läkemedelsrester samt information om vattenläget i kommunen

 

 

2016/457

 

 

2

 

 

Information - Presentation av Dataskyddsombud

 

 

2018/231

 

 

3

 

 

Överskridande av projektbudget - Basutställning Stadens nycklarPDF

 

 

2018/293

 

 

4

 

 

AntikorruptionspolicyPDF

 

 

2018/256

 

 

5

 

 

Riktlinje mot mutorPDF

 

 

2018/257

 

 

6

 

 

Riktlinje representation och gåvorPDF

 

 

2018/255

 

 

7

 

 

Befolkningsprognos 2018

 

 

2016/172

 

 

8

 

 

Uppdrag - Inrätta en fritidsbank i Falkenbergs kommun.PDF

 

 

2018/185

 

 

9

 

 

Kommunstyrelsens tertialrapport 1 2018PDF

 

 

2018/167

 

 

10

 

 

Kommunens tertialrapport 1 för januari - april 2018PDF

 

 

2018/168

 

 

11

 

 

Uppdrag i budget 2018 - Samtliga nämnder ska genomföra en genomlysning av sina intäkter.PDF

 

 

2018/54

 

 

12

 

 

Förslag till utdelning från FEABPDF

 

 

2018/308

 

 

13

 

 

Motion - Utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen.PDF

 

 

2016/533

 

 

14

 

 

Hantering av pantbrev mellan Svärdet 8 och Kvarnvingen 1.PDF

 

 

2017/526

 

 

15

 

 

Kommunal borgen för Falkenberg Energi AB

 

 

2018/322

 

 

16

 

 

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Ugglarp 3:3 m.fl.PDF

 

 

2018/169

 

 

17

 

 

Detaljplan för Ugglarp 3:3 m fl - AntagandePDF

 

 

2010/224

 

 

18

 

 

Slutrapport Falkenbergsmodellen

 

 

 

19

 

 

Del av Olofsbo 2:27 - Ansökan om planläggningPDF

 

 

2017/484

 

 

20

 

 

Godkännande av bolagsetablering för ägande och förvaltande av parkering tillhörande Falkenbergs Bostads ABPDF

 

 

2018/277

 

 

21

 

 

Falkenbergs Bostads AB begäran om ny inriktning inom ramen för bostadsutveckling på landsbygdenPDF

 

 

2018/303

 

 

22

 

 

Redovisning av uppdrag i budget - Socialnämnden och kommunstyrelsen ska under 2018 genomföra en samlokalisering av arbetsmarknadsavdelningen och försörjningsstödsverksamheten

 

 

2018/48

 

 

23

 

 

Svar på kommunrevisionens granskning av arbetsmiljöfrågor och sjukfrånvaroPDF

 

 

2018/108

 

 

24

 

 

Uppdrag att börja arbeta med agenda 2030PDF

 

 

2018/280

 

 

25

 

 

Behov och förslag till åtgärder för barn och unga för att minska risken för socialt utanförskap till följd av ekonomisk utsatthetPDF

 PDF

 

2016/299

 

 

26

 

 

Val av ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ny ledamot i hållbarhetsberedningen.

 

 

2018/290

 

 

27

 

 

Deltagande i Kattegatts kustvattenråds projekt kring strandstädningPDF

 

 

2018/265

 

 

28

 

 

Fusion av bolaget Redovisningstjänst i Falkenberg ABPDF

 

 

2018/275

 

 

29

 

 

Revidering av socialnämndens reglementePDF

 

 

2018/302

 

 

30

 

 

Remiss - Ökad trygghet för studerande som blir sjuka.PDF

 

 

2018/200

 

 

31

 

 

Årsredovisningar för 2017 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden, Stiftelsen Lennart Karlssons minnesfond, Stiftelsen Per Svenssons donation 1 och Stiftelsen Per Svenssons donation 2.PDF

 

 

2018/266

 

 

32

 

 

Räkenskapssammanställning för 2017 för stiftelser understigande 1,5 mkr.PDF

 

 

2018/292

 

 

33

 

 

Rapport över ej slutredovisade motioner 2018PDF

 

 

2018/283

 

 

34

 

 

Rapport över ej slutredovisade medborgarförslag 2018PDF

 

 

2018/282

 

 

35

 

 

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS 2018.PDF

 

 

2018/74

 

 

36

 

 

Motion - Familjecentral i centrala FalkenbergPDF

 

 

2017/303

 

 

37

 

 

Motion - SFI-studier på landsbygdenPDF

 

 

2017/91

 

 

38

 

 

Motion - EU en del av vår vardagPDF

 PDF

 

2018/23

 

 

39

 

 

Motion - Gång- och cykelväg i KöingePDF

 

 

2017/350

 

 

40

 

 

Motion - Cykelväg mellan Heberg och ÅrstadPDF

 

 

2017/145

 

 

41

 

 

Medborgarförslag - Borttagning av ogräs i stenläggning runt Per Kirkebys skulptur vid Falkenbergs Museum och borttagning av växtlighet i Ätran i samma områdePDF

 

 

2015/45

 

 

Kontakt