Lokala allmänna råd på grund av covid-19 i Falkenberg och Halland.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter kommer att vara stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 12 juni 2018

Dagordning


 

1

 

 

Information - Utvärdering av reningsanläggning för läkemedelsrester samt information om vattenläget i kommunen

 

 

2016/457

 

 

2

 

 

Information - Presentation av Dataskyddsombud

 

 

2018/231

 

 

3

 

 

Överskridande av projektbudget - Basutställning Stadens nycklarPDF

 

 

2018/293

 

 

4

 

 

AntikorruptionspolicyPDF

 

 

2018/256

 

 

5

 

 

Riktlinje mot mutorPDF

 

 

2018/257

 

 

6

 

 

Riktlinje representation och gåvorPDF

 

 

2018/255

 

 

7

 

 

Befolkningsprognos 2018

 

 

2016/172

 

 

8

 

 

Uppdrag - Inrätta en fritidsbank i Falkenbergs kommun.PDF

 

 

2018/185

 

 

9

 

 

Kommunstyrelsens tertialrapport 1 2018PDF

 

 

2018/167

 

 

10

 

 

Kommunens tertialrapport 1 för januari - april 2018PDF

 

 

2018/168

 

 

11

 

 

Uppdrag i budget 2018 - Samtliga nämnder ska genomföra en genomlysning av sina intäkter.PDF

 

 

2018/54

 

 

12

 

 

Förslag till utdelning från FEABPDF

 

 

2018/308

 

 

13

 

 

Motion - Utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen.PDF

 

 

2016/533

 

 

14

 

 

Hantering av pantbrev mellan Svärdet 8 och Kvarnvingen 1.PDF

 

 

2017/526

 

 

15

 

 

Kommunal borgen för Falkenberg Energi AB

 

 

2018/322

 

 

16

 

 

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Ugglarp 3:3 m.fl.PDF

 

 

2018/169

 

 

17

 

 

Detaljplan för Ugglarp 3:3 m fl - AntagandePDF

 

 

2010/224

 

 

18

 

 

Slutrapport Falkenbergsmodellen

 

 

 

19

 

 

Del av Olofsbo 2:27 - Ansökan om planläggningPDF

 

 

2017/484

 

 

20

 

 

Godkännande av bolagsetablering för ägande och förvaltande av parkering tillhörande Falkenbergs Bostads ABPDF

 

 

2018/277

 

 

21

 

 

Falkenbergs Bostads AB begäran om ny inriktning inom ramen för bostadsutveckling på landsbygdenPDF

 

 

2018/303

 

 

22

 

 

Redovisning av uppdrag i budget - Socialnämnden och kommunstyrelsen ska under 2018 genomföra en samlokalisering av arbetsmarknadsavdelningen och försörjningsstödsverksamheten

 

 

2018/48

 

 

23

 

 

Svar på kommunrevisionens granskning av arbetsmiljöfrågor och sjukfrånvaroPDF

 

 

2018/108

 

 

24

 

 

Uppdrag att börja arbeta med agenda 2030PDF

 

 

2018/280

 

 

25

 

 

Behov och förslag till åtgärder för barn och unga för att minska risken för socialt utanförskap till följd av ekonomisk utsatthetPDF

 PDF

 

2016/299

 

 

26

 

 

Val av ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ny ledamot i hållbarhetsberedningen.

 

 

2018/290

 

 

27

 

 

Deltagande i Kattegatts kustvattenråds projekt kring strandstädningPDF

 

 

2018/265

 

 

28

 

 

Fusion av bolaget Redovisningstjänst i Falkenberg ABPDF

 

 

2018/275

 

 

29

 

 

Revidering av socialnämndens reglementePDF

 

 

2018/302

 

 

30

 

 

Remiss - Ökad trygghet för studerande som blir sjuka.PDF

 

 

2018/200

 

 

31

 

 

Årsredovisningar för 2017 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden, Stiftelsen Lennart Karlssons minnesfond, Stiftelsen Per Svenssons donation 1 och Stiftelsen Per Svenssons donation 2.PDF

 

 

2018/266

 

 

32

 

 

Räkenskapssammanställning för 2017 för stiftelser understigande 1,5 mkr.PDF

 

 

2018/292

 

 

33

 

 

Rapport över ej slutredovisade motioner 2018PDF

 

 

2018/283

 

 

34

 

 

Rapport över ej slutredovisade medborgarförslag 2018PDF

 

 

2018/282

 

 

35

 

 

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS 2018.PDF

 

 

2018/74

 

 

36

 

 

Motion - Familjecentral i centrala FalkenbergPDF

 

 

2017/303

 

 

37

 

 

Motion - SFI-studier på landsbygdenPDF

 

 

2017/91

 

 

38

 

 

Motion - EU en del av vår vardagPDF

 PDF

 

2018/23

 

 

39

 

 

Motion - Gång- och cykelväg i KöingePDF

 

 

2017/350

 

 

40

 

 

Motion - Cykelväg mellan Heberg och ÅrstadPDF

 

 

2017/145

 

 

41

 

 

Medborgarförslag - Borttagning av ogräs i stenläggning runt Per Kirkebys skulptur vid Falkenbergs Museum och borttagning av växtlighet i Ätran i samma områdePDF

 

 

2015/45

 

 

Kontakt