Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 12 februari 2019

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Laglighetsprövning av Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten

2014/273

2

Information - Regional utvecklingsstrategi (RUS)

2019/3

3

Information - Falkenbergs centrum, rapport kring verksamhet i centrumarbetet

2013/384

4

Information - Landsbygdsutveckling

2017/330

5

Information - SCB:s medborgarundersökning

2019/3

6

Information - Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

2019/3

7

Detaljplan för Rybäcken 1 m.fl. Hjortsberg centrum Norra - ansökan av planläggning

2016/188

8

Detaljplan för Rybäcken 1 m.fl. Hjortsberg centrum Norra - planavtal

2016/188

9

Samverkansavtal tillhörande detaljplan för Rybäcken 1 mfl

2019/39

10

Fråga om föreningslån till Falkenbergs Fontänhus

2019/60

11

Fastställande av timtaxa för kontrollavgift för externa exploatörer

2018/656

12

Antagande av biblioteksplan 2019-2022

2019/87

13

Markanvisningsavtal gällande Ullared 3:69, 3:70 och 3:71

2018/676

14

Slutredovisning - Dals Ängars förskola

2012/177

15

Slutredovisning - Tallkottens förskola

2014/286

16

Ansökan om kulturarvsstöd för Hallands Arkivförbund 2019

2018/605

17

Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Utredning av hur skötsel av allmänna områden kan ske till lägre kostnad och mer kostnadseffektivt

2018/49

18

Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Handlingsplan för hur kommunen ska säkerställa tillfredsställande luftkvalitet i kommunens lokaler

2018/51

19

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för 2019

2019/53

20

Revidering av kartbilaga till lokalhyresavtal med Falkenbergs Terminal AB på Magasinvägen

2019/57

21

Godkännande av investering av Falkenbergs Terminal AB på Västra Gärdet 2:1

2019/58

22

Politisk organisation 2019-2022; nu fråga om ändring av arvodeskommittén från kommunfullmäktiges valberedning till kommunstyrelsens personalutskott

2019/47

23

Reglemente för kommunrevisionen

2019/59

24

Remiss - Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Kålabro.

2018/666

25

Motion om stimulansåtgärd för att rekrytera behöriga lärare till landsbygden

2018/343

26

Motion om bidrag till Falkenbergs kvinnojour

2018/359

27

Motion om trafiksäkra övergångsställen

2018/425

28

Motion om att kommunen undersöker förutsättningar för etablering av hundrastgård

2018/331

29

Medborgarförslag om att tidsbegränsa och avgiftsbelägg parkeringen vid Stålboms konditori

2018/239

30

Medborgarförslag - Kolonilotter för personer boende i hyresrätter i Falkenbergs kommun

2018/379

31

Redogörelse för delegationsbeslut


32

Anmälningar

 
Kontakt