Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 11 juni 2019

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning


1


Information - Granskning av kommunens krisberedskap


2019/250


2


Redovisning av uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att ta fram en handlingsplan för att nå ett ekonomiskt överskott 2019.


2019/270


3


Strukturåtgärder för ekonomi i balans; Här fråga om upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2017-03-28, paragraf 46, "Medborgarförslag om att kommunen ska ha F-6 och F-9 skolor samt att kommunfullmäktige beslutar att Årstadskolan ska bli F-6 i den nya org


2019/272


4


Tertialrapport 1 2019 - Kommunstyrelsen


2019/149


5


Tertialrapport 1 2019 - Kommunen


2019/148


6


Ansökan om utökat bidrag, Falkenbergs föreningsråd


2019/252


7


Redovisning av uppdrag i budget 2019 - Ökad intäktsfinansiering av arbetsmarknadsinsatser


2019/257


8


Markförvärv del av Ullared 6:3 - Ängaberg


2019/241


9


Utökning av investeringsbudget - Vinbergs nya förskola


2019/256


10


Överlåtelse av exploateringsavtal nr 224. Ugglarp 3:3


2019/255


11


Exploateringsavtal för Spettet 3 m.fl.


2019/243


12


Detaljplan för Spettet 3 m fl - Antagande


2013/227


13


Option eldrift Trafik 2020, elbussar


2019/242


14


Remiss - Granskning förslag till Havsplaner för Sverige


2018/156


15


Remiss - Kollektivtrafikplan 2020 med utblick 2021-2022


2019/188


16


Remiss - Kollektivtrafikplan 2020 samt zonindelning


2019/204


17


Information - Uppdrag åt kultur-, fritids- och tekniknämnden att delrapportera om hur arbetet med parkeringsöversyn fortskrider


2019/142


18


Införa P-skiva i P-hus Centrum


2019/244


19


Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Utredning av hur skötsel av allmänna områden kan ske till lägre kostnad och mer kostnadseffektivt


2018/49


20


Uppdrag i budget 2019 - Utveckling av folkhälsoarbetet


2019/259


21


Revidering av lokala ordningsföreskrifter; nu fråga om förtydligande angående förbudet om biltrafik på badstränder m.m.


2019/220


22


Ändring i lokala ordningsföreskrifter angående medtagande av hund på begravningsplatser.


2015/191


23


Årsredovisningar för 2018 gällande Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond.


2019/238


24


Årsredovisning för 2018 gällande stiftelsen John Johanssons donationsfond


2019/261


25


Räkenskapssammanställning för 2018 för stiftelser understigande 1,5 mkr.


2019/239


26


Remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning


2019/196


27


Remiss - Inbjudan till samråd nationell plan för omprövning av vattenkraft


2019/230


28


Remiss - Energi- och klimatstrategi för Hallands län


2019/160


29


Remiss - Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning


2019/202


30


Förtydligande av kommunstyrelsens och kultur- fritids- och tekniknämndens reglementen avseende kollektivtrafik


2019/267


31


Förtydligande av miljö- och hälsoskyddsnämndens och socialnämndens reglementen angående tobakslagen


2019/269


32


Uppföljning av motioner 2019


2019/265


33


Uppföljning av medborgarförslag 2019


2019/266


34


Motion - Familjecentral på Sloalyckan


2017/507


35


Motion - Ingen kan göra allt, alla kan göra något, kombinationsodling på arrenderad kommunal mark


2018/471


36


Medborgarförslag - Bastu på Bacchusområdet


2018/536


37


Medborgarförslag - Porrfri kommunal miljö


2019/25


38


Medborgarförslag - Konkret åtgärdsplan för att nå Generationsmålet 2030


2019/68


39


Medborgarförslag - Skapa ny innovativ samverkan mellan skola och föräldrar för att nå miljömålen 2030


2019/67


40


Redogörelse för delegationsbeslut


41


Meddelanden och anmälningar
 


Kontakt