Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 11 juni 2019

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning


1


Information - Granskning av kommunens krisberedskap


2019/250


2


Redovisning av uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att ta fram en handlingsplan för att nå ett ekonomiskt överskott 2019.


2019/270


3


Strukturåtgärder för ekonomi i balans; Här fråga om upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2017-03-28, paragraf 46, "Medborgarförslag om att kommunen ska ha F-6 och F-9 skolor samt att kommunfullmäktige beslutar att Årstadskolan ska bli F-6 i den nya org


2019/272


4


Tertialrapport 1 2019 - Kommunstyrelsen


2019/149


5


Tertialrapport 1 2019 - Kommunen


2019/148


6


Ansökan om utökat bidrag, Falkenbergs föreningsråd


2019/252


7


Redovisning av uppdrag i budget 2019 - Ökad intäktsfinansiering av arbetsmarknadsinsatser


2019/257


8


Markförvärv del av Ullared 6:3 - Ängaberg


2019/241


9


Utökning av investeringsbudget - Vinbergs nya förskola


2019/256


10


Överlåtelse av exploateringsavtal nr 224. Ugglarp 3:3


2019/255


11


Exploateringsavtal för Spettet 3 m.fl.


2019/243


12


Detaljplan för Spettet 3 m fl - Antagande


2013/227


13


Option eldrift Trafik 2020, elbussar


2019/242


14


Remiss - Granskning förslag till Havsplaner för Sverige


2018/156


15


Remiss - Kollektivtrafikplan 2020 med utblick 2021-2022


2019/188


16


Remiss - Kollektivtrafikplan 2020 samt zonindelning


2019/204


17


Information - Uppdrag åt kultur-, fritids- och tekniknämnden att delrapportera om hur arbetet med parkeringsöversyn fortskrider


2019/142


18


Införa P-skiva i P-hus Centrum


2019/244


19


Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Utredning av hur skötsel av allmänna områden kan ske till lägre kostnad och mer kostnadseffektivt


2018/49


20


Uppdrag i budget 2019 - Utveckling av folkhälsoarbetet


2019/259


21


Revidering av lokala ordningsföreskrifter; nu fråga om förtydligande angående förbudet om biltrafik på badstränder m.m.


2019/220


22


Ändring i lokala ordningsföreskrifter angående medtagande av hund på begravningsplatser.


2015/191


23


Årsredovisningar för 2018 gällande Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond.


2019/238


24


Årsredovisning för 2018 gällande stiftelsen John Johanssons donationsfond


2019/261


25


Räkenskapssammanställning för 2018 för stiftelser understigande 1,5 mkr.


2019/239


26


Remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning


2019/196


27


Remiss - Inbjudan till samråd nationell plan för omprövning av vattenkraft


2019/230


28


Remiss - Energi- och klimatstrategi för Hallands län


2019/160


29


Remiss - Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning


2019/202


30


Förtydligande av kommunstyrelsens och kultur- fritids- och tekniknämndens reglementen avseende kollektivtrafik


2019/267


31


Förtydligande av miljö- och hälsoskyddsnämndens och socialnämndens reglementen angående tobakslagen


2019/269


32


Uppföljning av motioner 2019


2019/265


33


Uppföljning av medborgarförslag 2019


2019/266


34


Motion - Familjecentral på Sloalyckan


2017/507


35


Motion - Ingen kan göra allt, alla kan göra något, kombinationsodling på arrenderad kommunal mark


2018/471


36


Medborgarförslag - Bastu på Bacchusområdet


2018/536


37


Medborgarförslag - Porrfri kommunal miljö


2019/25


38


Medborgarförslag - Konkret åtgärdsplan för att nå Generationsmålet 2030


2019/68


39


Medborgarförslag - Skapa ny innovativ samverkan mellan skola och föräldrar för att nå miljömålen 2030


2019/67


40


Redogörelse för delegationsbeslut


41


Meddelanden och anmälningar
 


Kontakt