Klass 2-varning för mycket höga vattenflöden i Ätran.

Vädret kan bidra till översvämningsproblem på utsatta ställen. Ta del av aktuell lägesrapport och läs mer om hur du kan förbereda dig >>

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 11 februari 2020

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Information-Återrapportering kommunrevisionens granskning 2019

2020/3

2

Information- Resultat medborgarundersökningen.

2020/3

3

Befolkningsprognos 2020-2029

2020/61

4

Redovisning av uppdrag att se över behovet av tillfälliga och permanenta lokaler till förskolan kopplat till kommunfullmäktiges beslut om minskade barngrupper

2019/273

5

Redovisning av uppdrag- Dialog mellan kommunen och Resurscenter

2019/420

6

Budget för 2020; Revidering av målnamnet Västkustens starkaste näringsliv till Västsveriges starkaste näringsliv

2020/37

7

Kommunstyrelsen, genomförandeplan 2020

2020/41

8

Återrapportering av uppdrag att utreda förutsättningarna för att anställda i Falkenbergs kommun ska kunna utbilda sig och rekryteras till att arbeta som deltidsbrandmän

2019/418

9

Information - Sjukstatistik

2020/42

10

Tecknande av VA-avtal gällande utbyggnation av VA-nätet Stafsinge villaby Stafsinge 3:6

2020/38

11

Teckna tilläggsavtal till VA-avtal gällande Smedjeholmens verksamhetsområde.

2020/31

12

Teckna tilläggsavtal till VA-avtal Falkenbergsmotet verksamhetsområde

2020/32

13

Planbesked - Vinbergsmotet (omr 210 Stafsingekvadranten), Tröinge 6:75

2017/355

14

Säkra kommunikationer; Nu fråga om överenskommelse avseende signalskyddschefansvar

2020/30

15

Ändring av Bygglovsnämndens reglemente

2019/554

16

Utsändande av remiss - Informationssäkerhet för medarbetare och förtroendevalda

2019/538

17

Utsändande av remiss- Generellt ägardirektiv

2019/561

18

Svar på remiss - Möjlighet till betyg från årskurs 4

2019/530

19

Svar på remiss - Regional Cykelplan 2020-2029

2019/539

20

Svar på remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt förslag till redovisning av reglering i detaljplan

2019/537

21

Svar på remiss till Länsstyrelsen - Ansökan om vattenverksamhet på fastigheten Bjerrome 8:3

2020/62

22

Svar på remiss till Länsstyrelsen - Förslag till fågelskyddsområde Norra och Södra Ören vid Vassvik

2019/542

23

Motion - Åtgärder mot hedersrelaterat förtryck för elever och skolpersonal

2019/404

24

Motion - Föreningsdrivet gym i Ullared

2019/224

25

Redogörelse av delegationsbeslut

2020/2

26

Meddelanden och anmälningar

2020/9

 

Kontakt