Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 11 februari 2020

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Information-Återrapportering kommunrevisionens granskning 2019

2020/3

2

Information- Resultat medborgarundersökningen.

2020/3

3

Befolkningsprognos 2020-2029

2020/61

4

Redovisning av uppdrag att se över behovet av tillfälliga och permanenta lokaler till förskolan kopplat till kommunfullmäktiges beslut om minskade barngrupper

2019/273

5

Redovisning av uppdrag- Dialog mellan kommunen och Resurscenter

2019/420

6

Budget för 2020; Revidering av målnamnet Västkustens starkaste näringsliv till Västsveriges starkaste näringsliv

2020/37

7

Kommunstyrelsen, genomförandeplan 2020

2020/41

8

Återrapportering av uppdrag att utreda förutsättningarna för att anställda i Falkenbergs kommun ska kunna utbilda sig och rekryteras till att arbeta som deltidsbrandmän

2019/418

9

Information - Sjukstatistik

2020/42

10

Tecknande av VA-avtal gällande utbyggnation av VA-nätet Stafsinge villaby Stafsinge 3:6

2020/38

11

Teckna tilläggsavtal till VA-avtal gällande Smedjeholmens verksamhetsområde.

2020/31

12

Teckna tilläggsavtal till VA-avtal Falkenbergsmotet verksamhetsområde

2020/32

13

Planbesked - Vinbergsmotet (omr 210 Stafsingekvadranten), Tröinge 6:75

2017/355

14

Säkra kommunikationer; Nu fråga om överenskommelse avseende signalskyddschefansvar

2020/30

15

Ändring av Bygglovsnämndens reglemente

2019/554

16

Utsändande av remiss - Informationssäkerhet för medarbetare och förtroendevalda

2019/538

17

Utsändande av remiss- Generellt ägardirektiv

2019/561

18

Svar på remiss - Möjlighet till betyg från årskurs 4

2019/530

19

Svar på remiss - Regional Cykelplan 2020-2029

2019/539

20

Svar på remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt förslag till redovisning av reglering i detaljplan

2019/537

21

Svar på remiss till Länsstyrelsen - Ansökan om vattenverksamhet på fastigheten Bjerrome 8:3

2020/62

22

Svar på remiss till Länsstyrelsen - Förslag till fågelskyddsområde Norra och Södra Ören vid Vassvik

2019/542

23

Motion - Åtgärder mot hedersrelaterat förtryck för elever och skolpersonal

2019/404

24

Motion - Föreningsdrivet gym i Ullared

2019/224

25

Redogörelse av delegationsbeslut

2020/2

26

Meddelanden och anmälningar

2020/9

 

Kontakt