Information om covid-19

Från 12 januari finns nya åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 Läs mer

Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 10 september 2019

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Information - Länsstyrelsen totalförsvar

2019/3

2

Kommunstyrelsens månadsrapport juli 2019

2019/149

3

Kommunens månadsuppföljning och prognos juli 2019

2019/148

4

Effektiviseringsförslag och konsekvensbeskrivning - Kommunstyrelseförvaltningen 2020

2019/372

5

Redovisning av uppdrag i budget 2019 – Förslag om en mer effektiv och modern organisation

2019/271

6

Ansökan om fastställande av vattenskyddsområde för Nedre Ätran

2018/477

7

Överskridande av projektbudget för Slöinge förskola

2019/337

8

Markköp Tröingeberg

2019/362

9

Exploateringsavtal för kv. Leken

2019/167

10

Detaljplan för kv Leken m fl (Herting) - Antagande

2013/212

11

Planbesked Skrea 4:5

2019/279

12

Reparatören 7 - ändring i planprioritering

2019/222

13

Översiktsplan 2.0 - Aktualitetsprövning

2018/596

14

Överklagande av Förvaltningsrättens dom 2019-06-28 i mål 12708-18 avseende tillstånd till ingrepp i fornlämning; nu fråga om kompletterande överklagandeskrift

2018/525

15

Fråga om överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva ändringen i § 23 lokala ordningsföreskrifterna för Falkenbergs kommun

2019/220

16

Revisionsrapport "Granskning av kommunens krisberedskap"

2019/250

17

Antagande av ny fördelningsmodell av schablonersättningar för nyanlända

2019/307

18

Ansökan om bidrag till Resurscenter Falkenberg

2019/340

19

Utbetalning av partistöd 2020

2019/75

20

Årlig ändring i arvodesreglementet

2017/572

21

Överenskommelse om Krislägesavtal (LOK)

2019/342

22

Program för kemikaliesmarta förskolor

2018/338

23

Slutredovisning gällande nybyggnation av industribyggnader, samt fråga om tilläggsinvestering till Falkenbergs Terminal AB

2019/276

24

Upphävande av riktlinjer för serveringstillstånd m.m.

2019/316

25

Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland

2019/236

26

Ansökan om medel ur Lennart Karlssons minnesfond

2019/264

27

Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2018

2019/322

28

Sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott 2020

2019/360

29

Remiss - Buller från vindkraftverk

2019/319

30

Remiss - Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Sik

2019/278

31

Remiss - Hallands läns tillägg till Nationell strategi för formellt skydd av skog

2019/318

32

Remiss- Aktualitetsprövning av Gislaveds kommuns översiktsplan ÖP16 med tillhörande fördjupningar

2019/292

33

Motion - Förbjud rökning på badstränder i Falkenbergs kommun

2018/300

34

Motion - Gratis broddar till alla pensionärer

2019/208

35

Motion - Idrottshall i Skrea

2018/439

36

Motion - Brandmän i beredskap

2019/140

37

Val av ny ledamot till kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsens hållberhetsutskott

2019/320

38

Redogörelse för delegationsbeslut

2019/2

39

Meddelanden och anmälningar

2019/9

 

Kontakt