Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 10 september 2019

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Information - Länsstyrelsen totalförsvar

2019/3

2

Kommunstyrelsens månadsrapport juli 2019

2019/149

3

Kommunens månadsuppföljning och prognos juli 2019

2019/148

4

Effektiviseringsförslag och konsekvensbeskrivning - Kommunstyrelseförvaltningen 2020

2019/372

5

Redovisning av uppdrag i budget 2019 – Förslag om en mer effektiv och modern organisation

2019/271

6

Ansökan om fastställande av vattenskyddsområde för Nedre Ätran

2018/477

7

Överskridande av projektbudget för Slöinge förskola

2019/337

8

Markköp Tröingeberg

2019/362

9

Exploateringsavtal för kv. Leken

2019/167

10

Detaljplan för kv Leken m fl (Herting) - Antagande

2013/212

11

Planbesked Skrea 4:5

2019/279

12

Reparatören 7 - ändring i planprioritering

2019/222

13

Översiktsplan 2.0 - Aktualitetsprövning

2018/596

14

Överklagande av Förvaltningsrättens dom 2019-06-28 i mål 12708-18 avseende tillstånd till ingrepp i fornlämning; nu fråga om kompletterande överklagandeskrift

2018/525

15

Fråga om överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva ändringen i § 23 lokala ordningsföreskrifterna för Falkenbergs kommun

2019/220

16

Revisionsrapport "Granskning av kommunens krisberedskap"

2019/250

17

Antagande av ny fördelningsmodell av schablonersättningar för nyanlända

2019/307

18

Ansökan om bidrag till Resurscenter Falkenberg

2019/340

19

Utbetalning av partistöd 2020

2019/75

20

Årlig ändring i arvodesreglementet

2017/572

21

Överenskommelse om Krislägesavtal (LOK)

2019/342

22

Program för kemikaliesmarta förskolor

2018/338

23

Slutredovisning gällande nybyggnation av industribyggnader, samt fråga om tilläggsinvestering till Falkenbergs Terminal AB

2019/276

24

Upphävande av riktlinjer för serveringstillstånd m.m.

2019/316

25

Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland

2019/236

26

Ansökan om medel ur Lennart Karlssons minnesfond

2019/264

27

Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2018

2019/322

28

Sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott 2020

2019/360

29

Remiss - Buller från vindkraftverk

2019/319

30

Remiss - Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Sik

2019/278

31

Remiss - Hallands läns tillägg till Nationell strategi för formellt skydd av skog

2019/318

32

Remiss- Aktualitetsprövning av Gislaveds kommuns översiktsplan ÖP16 med tillhörande fördjupningar

2019/292

33

Motion - Förbjud rökning på badstränder i Falkenbergs kommun

2018/300

34

Motion - Gratis broddar till alla pensionärer

2019/208

35

Motion - Idrottshall i Skrea

2018/439

36

Motion - Brandmän i beredskap

2019/140

37

Val av ny ledamot till kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsens hållberhetsutskott

2019/320

38

Redogörelse för delegationsbeslut

2019/2

39

Meddelanden och anmälningar

2019/9

 

Kontakt