Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Kommun­revisionen

Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument som arbetar självständigt med att granska kommunen. Detta för att se att vi till exempel sköter vår ekonomi och följer lagar och reglementen. Revisionen ska bidra till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.

Revisionens uppdrag

Revisionen ska årligen granska den verksamhet som bedrivs inom nämnder, styrelser, beredningar och i kommunens bolag. Granskningen sker bland annat utifrån om verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och om uppföljning och utvärdering sker i tillräcklig omfattning från nämndernas sida.

Revisionen granskar också att räkenskaperna är rättvisande och att den kontroll som finns inom nämnderna är tillräcklig. Vid årets slut lämnar revisionen en samlad revisionsberättelse till kommunfullmäktige där revisorerna också föreslår om ansvarsfrihet ska beviljas eller inte för styrelsen, nämnderna och enskilda förtroendevalda i kommunen.

Revisorerna tar hjälp av sakkunniga för granskning enligt god revisionssedlänk till annan webbplats. I Falkenbergs kommun arbetar de förtroendevalda revisorerna tillsammans med revisionsbyrån PwC Sverige.

Om du vill veta mer så finns det en film på Sveriges Kommuner och Regioner som förklarar hur det är att vara förtroendevald revisor.länk till annan webbplats

Revsionen utses av fullmäktige

Kommunrevisionen väljs av fullmäktige varje mandatperiod. Fullmäktige utser även lekmannarevisorer med ansvar för kommunens bolag.

Ledamöter i kommunrevisionen

Kontakta revisorerna

Jan Johansson
Ordförande
E-post Jan.Johansson@pol.falkenberg.se 
Telefon: 0738-34 52 59

Gösta Svensson
Vice ordförande
E-post Gosta.Svensson@pol.falkenberg.se 
Telefon: 070-591 41 57

Kontakt