Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 31 mars 2020

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls denna gång i Falkallen.

1

Ledamöternas eventuella frågor

2020/5

2

Anmälan av motioner

2020/6

3

Anmälan av medborgarförslag

2020/7

4

Anmälan av interpellationer

2020/8

5

Årsredovisning m.m. för Falkenbergs Stadshus AB

2020/137

6

Godkänna Falkenbergs Stadshus AB:s beslut avseende Falkenbergs kommuns dotterbolags årsredovisningar m.m.

2020/139

7

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för 2020

2020/67

8

Revidering av taxa för offentlig plats

2020/129

9

Revidering av prövningsavgifter avseende alkohol- och tobaksförsäljningstillstånd

2020/69

10

Godkännande av reservationsavtal gällande fastigheten Tröinge 15:4

2020/111

11

Ändring av krisledningsnämndens reglemente

2020/180

12

Val efter Ghassan Ghaziri (M) från uppdraget som ersättare i kultur-, fritids- och tekniknämnden

2019/551

13

Val av ombud till bolagsstämma för Falkenberg Bostad utvecklings AB

2020/165

14

Eventuellt tillkommande valärenden


15

Meddelanden och anmälningar

2020/9