Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 30 mars 2021

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i Argus.

Kommunfullmäktiges möte den 30/3 hålls i Argussalen i Argus. Start klockan 13. Du följer lättast mötet via vår webbsändning.

1

Information och därefter dialogforum inom kommunfullmäktige - Kommunens övergripande mål (William Hedman, Paulina Claesson, Thérese Lundgren, Josefine Eirefelt och Jan Dickens)

2021/94

2

Ledamöternas eventuella frågor

2021/5

3

Anmälan av motioner

2021/6

4

Anmälan av medborgarförslag

2021/7

5

Anmälan av interpellationer

2021/8

6

Information om granskningsrapporter, 30 min. (Jan Johansson, kommunrevisionens ordf.)

2020/49

7

Motion - Ullareds gemensamma ytor en angelägenhet för kommunen

2016/244

8

Motion - Omprövning av beslut om att inte förbjuda trafik med lastbil över tolv meter över Söderbron

2017/174

9

Medborgarförslag - Förenkling av VIVAB:s regler för småföretagare på landsbygden

2020/310

10

Medborgarförslag - Anlägg hälsokostplantager för odling av grönsaker

2020/358

11

Över- och underskott för samtliga nämnder 2020-2021

2021/55

12

Kapitaliseringen av Kommuninvest ekonomisk förening

2020/399

13

Årsredovisning m.m. för Falkenbergs Stadshus AB

2021/136

14

Godkänna Falkenbergs Stadshus AB:s beslut avseende Falkenbergs kommuns dotterbolags årsredovisningar m.m. för 2020

2021/102

15

Slutredovisning Eldstadens förskolepaviljong

2019/273

16

Slutredovisning P-hus centrum

2017/273

17

Slutredovisning Slöinge förskola

2021/63

18

Redovisning av uppdrag i budget 2021 - Se över kommunens fordonsverksamhet och bilpool, samt användning och behov

2020/395

19

Redovisning av uppdrag i budget -Genomlysning av kommunens resursfördelningsmodell

2020/393

20

Redovisning av uppdrag i budget - Externa placeringar

2020/397

21

Fastställande av avgifter och taxor inom socialnämndens verksamheter för 2021

2021/62

22

Efterskänkning samt utebliven fakturering avseende avgifter för tillsyn av alkoholförsäljning för år 2020 och 2021

2021/100

23

Revidering av mötes- och resepolicy

2021/57

24

Revidering av Falkenbergs kommuns beslutade politiska viljeinriktning för mandatperioden 2019-2022 gällande tillväxt

2020/277

25

Uppdrag presentera förutsättningar för att etablera ett Communitycenter i centrala Falkenberg

2019/280

26

Uppdrag att ta fram en klimatanpassningsstrategi samt en klimatanpassningsplan.

2016/178

27

Revidering av taxa för offentlig plats

2021/65

28

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS kvartal 4 2020

2020/283

29

Begäran om att kommunen upptar fastigheter på Stafsinge -Arvidstorp i kommunens va-anläggningars verksamhetsområde

2020/376

30

Kulturmiljöprogram för centrala delar av Falkenbergs stad

2019/157

31

Förlängning av ramavtal avseende exploatering inom fastigheten Skogstorp 4:171

2019/121

32

Avsägelse från Annika Bergman (C) från uppdraget som ledamot i Falkenbergs Bostads AB

2021/133

33

Val efter Ellinor T. Nilsson (S) som nämndeman vid Varbergs tingsrätt

2020/484

34

Val efter Johan Palmgren (M) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

2020/547

35

Val av 2 nya huvudmän vid Mjöbäcks Sparbank för perioden 2021-2025, t.o.m. Sparbanksstämman 2025

2020/424

36

Eventuellt tillkommande valärenden


37

Meddelanden och anmälningar

2021/9