Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 29 oktober 2019

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

1

Allmänhetens frågestund

2019/4

2

Information - Högskolan i Halmstad, 30 min. (Stephen Hwang, rektor på Högskolan i Halmstad)

2019/3

3

Ledamöternas eventuella frågor

2019/5

4

Anmälan av motioner

2019/6

5

Anmälan av medborgarförslag

2019/7

6

Anmälan av interpellationer

2019/8

7

Motion - Belysning på gång- och cykelbanor

2019/195

8

Motion - Förbättrad skyltning på gång- och cykelvägar

2019/205

9

Medborgarförslag - Öka andelen blommande växter på kommunala grönytor för att gynna pollinerande insekter

2019/216

10

Kommunens delårsrapport tertial 2 2019

2019/148

11

Kommunal skattesats 2020

2019/393

12

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl. - Antagande

2014/368

13

Försäljning av fastigheten Tröinge 6:105

2019/399

14

Redovisning av uppdrag i budget 2019 - Ta fram kostnad och tidplan för införande av P-skiva

2019/364

15

Val efter Samuel Hansson (KD) som ersättare i kultur-, fritids- och tekniknämnden och valnämnden

2019/357

16

Begäran om ny sammanräkning efter Niklas Torpman (SD) som ersättare i kommunfullmäktige

2019/413

17

Eventuellt tillkommande valärenden


18

Meddelanden och anmälningar

2019/9