Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 29 oktober 2019

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

1

Allmänhetens frågestund

2019/4

2

Information - Högskolan i Halmstad, 30 min. (Stephen Hwang, rektor på Högskolan i Halmstad)

2019/3

3

Ledamöternas eventuella frågor

2019/5

4

Anmälan av motioner

2019/6

5

Anmälan av medborgarförslag

2019/7

6

Anmälan av interpellationer

2019/8

7

Motion - Belysning på gång- och cykelbanor

2019/195

8

Motion - Förbättrad skyltning på gång- och cykelvägar

2019/205

9

Medborgarförslag - Öka andelen blommande växter på kommunala grönytor för att gynna pollinerande insekter

2019/216

10

Kommunens delårsrapport tertial 2 2019

2019/148

11

Kommunal skattesats 2020

2019/393

12

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl. - Antagande

2014/368

13

Försäljning av fastigheten Tröinge 6:105

2019/399

14

Redovisning av uppdrag i budget 2019 - Ta fram kostnad och tidplan för införande av P-skiva

2019/364

15

Val efter Samuel Hansson (KD) som ersättare i kultur-, fritids- och tekniknämnden och valnämnden

2019/357

16

Begäran om ny sammanräkning efter Niklas Torpman (SD) som ersättare i kommunfullmäktige

2019/413

17

Eventuellt tillkommande valärenden


18

Meddelanden och anmälningar

2019/9