Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 28 september 2021

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls på Argus.

Kommunfullmäktiges möte den 28/9 hålls i Argussalen. Start klockan 16.00. Du följer lättast mötet via vår webbsändning.

1

Ledamöternas eventuella frågor

2021/5

2

Anmälan av motioner

2021/6

3

Anmälan av medborgarförslag

2021/7

4

Anmälan av interpellationer

2021/8

5

Motion - Ett hållbart jämställt samhälle

2021/117

6

Tilldelning av centrala budgetmedel för strukna effektiviseringskrav

2021/373

7

Falkenbergs kommuns borgensåtagande för Falkenbergs Stadshus AB

2021/378

8

Utbetalning av partistöd 2022

2021/68

9

Slutredovisning ventilationsombyggnad Stadshuset

2021/325

10

Slutredovisning Argus

2021/66

11

Slutredovisning av investeringsprojekt renovering Falkenbergs hamn, kaj B1, B2 och B3

2021/312

12

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd verksamhetsmark

2021/350

13

Uppdrag - Utveckla hur Falkenbergs kommunkoncern bör arbeta för att skapa förflyttning i hållbar riktning genom evenemang

2020/476

14

Redovisning av uppdrag - Ta fram riktlinjer för arrendeavtal gällande kommunal mark

2019/311

15

Revidering av styrdokumentet Taxa för kopior och annat utlämnande av allmän handling

2021/351

16

Exploateringsavtal avseende del av fastigheten Ullared 1:142

2021/365

17

Antagande av detaljplan för del av Ullared 1:142 m.fl.

2017/296

18

Avsägelse från Lars-Gunnar Perlinger (M) som ledamot i socialnämnden

2021/397

19

Val efter Per-Gunnar Andersson (S) från uppdragen som ledamot i Vivab och Favrab samt som god man i Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen

2021/354

20

Val efter Katarina Castelius (KD) från uppdraget som ersättare i bygglovsnämnden

2021/371

21

Eventuellt tillkommande valärenden


22

Meddelanden och anmälningar

2020/9