Klass 2-varning för mycket höga vattenflöden i Ätran.

Vädret kan bidra till översvämningsproblem på utsatta ställen. Ta del av aktuell lägesrapport och läs mer om hur du kan förbereda dig >>

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 28 maj 2019

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

1

Information - Laxfiske och laxturism i Ätran, 30 min. (Johan Bengtsson, projektledare Destination Falkenberg AB)

2019/3

2

Ledamöternas eventuella frågor

2019/5

3

Anmälan av motioner

2019/6

4

Anmälan av medborgarförslag

2019/7

5

Anmälan av interpellationer

2019/8

6

Motion - Låt äldre och unga mötas på lunchen

2018/451

7

Motion - Ökad tillgänglighet vid badplatser och stränder

2017/122

8

Motion - Förbättra livsförutsättningarna för vilda bin, humlor och odlade bin

2018/470

9

Motion – Översätta viktig information på kommunens hemsida

2018/330

10

Motion - Könsneutrala omklädningsrum

2018/412

11

Medborgarförslag - Ljudsignaler på handikappbadet vid Skrea strand

2016/289

12

Medborgarförslag - Utveckla kusten norr om Falkenberg

2017/36

13

Medborgarförslag - Energiskog utmed Sanddynevägen vid Stafsinge strand

2017/492

14

Medborgarförslag - Ingen engångsplast i kommunen

2018/661

15

Godkännande av inköp av återlämningsmaskin till Stadsbiblioteket

2019/179

16

Redovisning av uppdraget om hur dialogarbetet på Sloalyckan fortskridit och vilka behov av åtgärder som identifierats för att stärka och förbättra levnadsvillkoren i området

2018/389

17

Antagande av nya verksamhetsområden för VA inom Snickaren m.fl., Skrea 5:89, Arvidstorp 1:47 samt Duvslaget 1:89

2019/178

18

Uppdrag om minimering av engångsplast

2019/176

19

Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Samtliga nämnder, bolag och samägda organisationer ska redovisa arbetet med att fasa ut fossildrivna fordon

2018/55

20

Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Löpande rapportering avseende implementering av digitalisering i välfärden

2018/47

21

Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Öka andelen ekologisk mat till 35 %

2018/52

22

Komplettering av bygglovsnämdens reglemente

2019/217

23

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) kvartal 3 2018

2018/74

24

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) kvartal 4 2018

2018/74

25

Avsägelse från Lars-Gunnar Strandling (S) från uppdraget som nämndeman vid Varbergs tingsrätt

2019/43

26

Avsägelse från Jennifer Fagerberg (SD) från uppdraget som ledamot i socialnämnden

2019/246

27

Val av representanter till Falkenberg Bostad Utvecklings AB och Redovisningstjänst AB för perioden 2019-2023

2019/219

28

Eventuellt tillkommande valärenden


29

Meddelanden och anmälningar

2019/9