Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 28 maj 2019

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

1

Information - Laxfiske och laxturism i Ätran, 30 min. (Johan Bengtsson, projektledare Destination Falkenberg AB)

2019/3

2

Ledamöternas eventuella frågor

2019/5

3

Anmälan av motioner

2019/6

4

Anmälan av medborgarförslag

2019/7

5

Anmälan av interpellationer

2019/8

6

Motion - Låt äldre och unga mötas på lunchen

2018/451

7

Motion - Ökad tillgänglighet vid badplatser och stränder

2017/122

8

Motion - Förbättra livsförutsättningarna för vilda bin, humlor och odlade bin

2018/470

9

Motion – Översätta viktig information på kommunens hemsida

2018/330

10

Motion - Könsneutrala omklädningsrum

2018/412

11

Medborgarförslag - Ljudsignaler på handikappbadet vid Skrea strand

2016/289

12

Medborgarförslag - Utveckla kusten norr om Falkenberg

2017/36

13

Medborgarförslag - Energiskog utmed Sanddynevägen vid Stafsinge strand

2017/492

14

Medborgarförslag - Ingen engångsplast i kommunen

2018/661

15

Godkännande av inköp av återlämningsmaskin till Stadsbiblioteket

2019/179

16

Redovisning av uppdraget om hur dialogarbetet på Sloalyckan fortskridit och vilka behov av åtgärder som identifierats för att stärka och förbättra levnadsvillkoren i området

2018/389

17

Antagande av nya verksamhetsområden för VA inom Snickaren m.fl., Skrea 5:89, Arvidstorp 1:47 samt Duvslaget 1:89

2019/178

18

Uppdrag om minimering av engångsplast

2019/176

19

Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Samtliga nämnder, bolag och samägda organisationer ska redovisa arbetet med att fasa ut fossildrivna fordon

2018/55

20

Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Löpande rapportering avseende implementering av digitalisering i välfärden

2018/47

21

Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Öka andelen ekologisk mat till 35 %

2018/52

22

Komplettering av bygglovsnämndens reglemente

2019/217

23

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) kvartal 3 2018

2018/74

24

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) kvartal 4 2018

2018/74

25

Avsägelse från Lars-Gunnar Strandling (S) från uppdraget som nämndeman vid Varbergs tingsrätt

2019/43

26

Avsägelse från Jennifer Fagerberg (SD) från uppdraget som ledamot i socialnämnden

2019/246

27

Val av representanter till Falkenberg Bostad Utvecklings AB och Redovisningstjänst AB för perioden 2019-2023

2019/219

28

Eventuellt tillkommande valärenden


29

Meddelanden och anmälningar

2019/9