Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 27 november 2018

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 09.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.


 

1

 

 

Budget 2019, budgetramar 2020, kommunplan 2021 och kommunal skattesats 2019

 

 

2018/556

 

 

2

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

2018/59

 

 

3

 

 

Anmälan av motioner

 

 

2018/20

 

 

4

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

2018/222

 

 

5

 

 

Svar på interpellation angående öppenvårdsverksamhet för barnfamiljer

 

 

2018/583

 

 

6

 

 

Fastställande av avfallstaxa 2019

 

 

2018/543

 

 

7

 

 

Fastställande av VA-taxa 2019

 

 

2018/544

 

 

8

 

 

Fastställande av taxa för upplåtelse av offentlig plats

 

 

2018/567

 

 

9

 

 

Revidering av taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område

 

 

2018/538

 

 

10

 

 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

 

 

2017/457

 

 

11

 

 

Reglemente för bygglovsnämnden

 

 

2017/425

 

 

12

 

 

Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden

 

 

2017/442

 

 

13

 

 

Reglemente för servicenämnden

 

 

2017/485

 

 

14

 

 

Reglemente för socialnämnden

 

 

2018/564

 

 

15

 

 

Godkännande av bolagsordning för Falkenbergs Bostads Parkering AB

 

 

2018/393

 

 

16

 

 

Kommunal borgen för kommunala bolag och förbund

 

 

2018/557

 

 

17

 

 

Implementering av modellen Resursjobb

 

 

2014/38

 

 

18

 

 

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Repslagaren 22 m.fl.

 

 

2018/548

 

 

19

 

 

Detaljplan för Repslagaren 22 m.fl. - Antagande

 

 

2016/211

 

 

20

 

 

Taxa vid försäljning av mark inom Tröinge 15:1 (Korset)

 

 

2018/546

 

 

21

 

 

Reservationsavtal med Eirefelts Fastighets AB avseende tomt för kontor på del av Tröinge 15:1

 

 

2018/532

 

 

22

 

 

Delårsrapport 2018 från Räddningstjänsten Väst

 

 

2018/528

 

 

23

 

 

Redovisning av uppdrag i budget - Utreda och lämna förslag på hur nyttjandet av vuxenutbildningens och gymnasieskolans lokaler kan optimeras

 

 

2018/53

 

 

24

 

 

Eventuellt tillkommande valärenden

 

 

 

25

 

 

Val efter Bernth Sibelius (L) som revisor för Falkenbergs kommun samt som partirepresentant i Falkenbergs Bostads AB

 

 

2018/491

 

 

26

 

 

Val efter Tommy Nilsson (MP) som revisor i Falkenbergs kommun samt som revisorssuppleant i Favrab och VIVAB

 

 

2018/461

 

 

27

 

 

Avsägelse från Tomas Jansson (V) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

 

 

2018/590

 

 

28

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 

2018/218

 


Kopiera in dagordningen