Lokala allmänna råd på grund av covid-19 i Falkenberg och Halland.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter kommer att vara stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 27 november 2018

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 09.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.


 

1

 

 

Budget 2019, budgetramar 2020, kommunplan 2021 och kommunal skattesats 2019

 

 

2018/556

 

 

2

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

2018/59

 

 

3

 

 

Anmälan av motioner

 

 

2018/20

 

 

4

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

2018/222

 

 

5

 

 

Svar på interpellation angående öppenvårdsverksamhet för barnfamiljer

 

 

2018/583

 

 

6

 

 

Fastställande av avfallstaxa 2019

 

 

2018/543

 

 

7

 

 

Fastställande av VA-taxa 2019

 

 

2018/544

 

 

8

 

 

Fastställande av taxa för upplåtelse av offentlig plats

 

 

2018/567

 

 

9

 

 

Revidering av taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område

 

 

2018/538

 

 

10

 

 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

 

 

2017/457

 

 

11

 

 

Reglemente för bygglovsnämnden

 

 

2017/425

 

 

12

 

 

Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden

 

 

2017/442

 

 

13

 

 

Reglemente för servicenämnden

 

 

2017/485

 

 

14

 

 

Reglemente för socialnämnden

 

 

2018/564

 

 

15

 

 

Godkännande av bolagsordning för Falkenbergs Bostads Parkering AB

 

 

2018/393

 

 

16

 

 

Kommunal borgen för kommunala bolag och förbund

 

 

2018/557

 

 

17

 

 

Implementering av modellen Resursjobb

 

 

2014/38

 

 

18

 

 

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Repslagaren 22 m.fl.

 

 

2018/548

 

 

19

 

 

Detaljplan för Repslagaren 22 m.fl. - Antagande

 

 

2016/211

 

 

20

 

 

Taxa vid försäljning av mark inom Tröinge 15:1 (Korset)

 

 

2018/546

 

 

21

 

 

Reservationsavtal med Eirefelts Fastighets AB avseende tomt för kontor på del av Tröinge 15:1

 

 

2018/532

 

 

22

 

 

Delårsrapport 2018 från Räddningstjänsten Väst

 

 

2018/528

 

 

23

 

 

Redovisning av uppdrag i budget - Utreda och lämna förslag på hur nyttjandet av vuxenutbildningens och gymnasieskolans lokaler kan optimeras

 

 

2018/53

 

 

24

 

 

Eventuellt tillkommande valärenden

 

 

 

25

 

 

Val efter Bernth Sibelius (L) som revisor för Falkenbergs kommun samt som partirepresentant i Falkenbergs Bostads AB

 

 

2018/491

 

 

26

 

 

Val efter Tommy Nilsson (MP) som revisor i Falkenbergs kommun samt som revisorssuppleant i Favrab och VIVAB

 

 

2018/461

 

 

27

 

 

Avsägelse från Tomas Jansson (V) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

 

 

2018/590

 

 

28

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 

2018/218

 


Kopiera in dagordningen