Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 26 november 2019

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 09.00 (OBS tiden) och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

1

Ledamöternas eventuella frågor

2019/5

2

Anmälan av motioner

2019/6

3

Anmälan av interpellationer

2019/8

4

Budget 2020, budgetramar 2021, kommunplan 2022 och kommunal skattesats 2020

2019/393

5

Fastställande av VA-taxa 2020

2019/440

6

Fastställande av avfallstaxa 2020

2019/441

7

Antagande av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

2019/470

8

Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

2019/411

9

Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

2019/469

10

Medborgarförslag - Mentorskap som stöd för personer med psykisk ohälsa

2019/185

11

Medborgarförslag - Falkenbergs kommun bör gå med i Klimatkommunerna

2019/289

12

Uppdrag i budget - Utveckla vårdkedjan för barn och unga

2019/407

13

Antagande av Program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare

2019/189

14

Förlängning av ersättningsmodell (2018-2019) till och med 2020-06-30 - Hemsjukvårdsöverenskommelse i Halland

2019/416

15

Delårsrapport 2019 från Räddningstjänsten Väst

2019/431

16

Markanvisningsavtal gällande fastigheten Fibulan 1

2018/674

17

Antagande av Strategi för krisberedskap 2020–2023

2019/456

18

Reglemente för krisledningsnämnden

2019/459

19

Ändring av kommunstyrelsens reglemente samt antagande av riktlinje för vigselförrättare

2019/425

20

Val efter Ilona Isaac (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

2019/445

21

Eventuellt tillkommande valärenden


22

Meddelanden och anmälningar

2019/9