Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 26 november 2019

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 09.00 (OBS tiden) och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

1

Ledamöternas eventuella frågor

2019/5

2

Anmälan av motioner

2019/6

3

Anmälan av interpellationer

2019/8

4

Budget 2020, budgetramar 2021, kommunplan 2022 och kommunal skattesats 2020

2019/393

5

Fastställande av VA-taxa 2020

2019/440

6

Fastställande av avfallstaxa 2020

2019/441

7

Antagande av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

2019/470

8

Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

2019/411

9

Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

2019/469

10

Medborgarförslag - Mentorskap som stöd för personer med psykisk ohälsa

2019/185

11

Medborgarförslag - Falkenbergs kommun bör gå med i Klimatkommunerna

2019/289

12

Uppdrag i budget - Utveckla vårdkedjan för barn och unga

2019/407

13

Antagande av Program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare

2019/189

14

Förlängning av ersättningsmodell (2018-2019) till och med 2020-06-30 - Hemsjukvårdsöverenskommelse i Halland

2019/416

15

Delårsrapport 2019 från Räddningstjänsten Väst

2019/431

16

Markanvisningsavtal gällande fastigheten Fibulan 1

2018/674

17

Antagande av Strategi för krisberedskap 2020–2023

2019/456

18

Reglemente för krisledningsnämnden

2019/459

19

Ändring av kommunstyrelsens reglemente samt antagande av riktlinje för vigselförrättare

2019/425

20

Val efter Ilona Isaac (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

2019/445

21

Eventuellt tillkommande valärenden


22

Meddelanden och anmälningar

2019/9