Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 26 februari 2019

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

1

Information - Hot och hat mot förtroendevalda, 60 min. (Edward Andersson, SKL)

2019/3

2

Information - Revisionsplan 2019, 15 min. (Jan Johansson, kommunrevisionens ordförande)

2019/3

3

Ledamöternas eventuella frågor

2019/5

4

Anmälan av motioner

2019/6

5

Anmälan av medborgarförslag

2019/7

6

Anmälan av interpellationer

2019/8

7

Motion - Stimulansåtgärd för att rekrytera behöriga lärare till landsbygden

2018/343

8

Motion - Bidrag till Falkenbergs kvinnojour

2018/359

9

Motion - Trafiksäkra övergångsställen

2018/425

10

Motion - Att kommunen undersöker förutsättningar för etablering av hundrastgård

2018/331

11

Medborgarförslag - Tidsbegränsa och avgiftsbelägga parkeringen vid Stålboms konditori

2018/239

12

Medborgarförslag - Kolonilotter för personer boende i hyresrätter i Falkenbergs kommun

2018/379

13

Fråga om föreningslån till Falkenbergs Fontänhus

2019/60

14

Fastställande av timtaxa för kontrollavgift för externa exploatörer

2018/656

15

Antagande av biblioteksplan 2019-2022

2019/87

16

Markanvisningsavtal gällande Ullared 3:69, 3:70 och 3:71

2018/676

17

Slutredovisning - Dals Ängars förskola

2012/177

18

Slutredovisning - Tallkottens förskola

2014/286

19

Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Utredning av hur skötsel av allmänna områden kan ske till lägre kostnad och mer kostnadseffektivt

2018/49

20

Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Handlingsplan för hur kommunen ska säkerställa tillfredsställande luftkvalitet i kommunens lokaler

2018/51

21

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för 2019

2019/53

22

Politisk organisation 2019-2022; nu fråga om ändring av arvodeskommittén från kommunfullmäktiges valberedning till kommunstyrelsens personalutskott

2019/47

23

Reglemente för kommunrevisionen

2019/59

24

Avsägelse från Olof Stenström (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

2019/92

25

Avsägelse från Åke Andersson (V) från uppdraget som ersättare i kultur-, fritids- och tekniknämnden

2019/96

26

Meddelanden och anmälningar

2019/9