Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 25 juni 2019

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

1

Information - Regional utvecklingsstrategi, 30 min.                (Ninni Mårtensson, Region Halland)

2019/3

2

Ledamöternas eventuella frågor

2019/5

3

Anmälan av motioner

2019/6

4

Anmälan av medborgarförslag

2019/7

5

Anmälan av interpellationer

2019/8

6

Motion - Familjecentral på Sloalyckan

2017/507

7

Motion - Ingen kan göra allt, alla kan göra något, kombinationsodling på arrenderad kommunal mark

2018/471

8

Medborgarförslag - Bastu på Bacchusområdet

2018/536

9

Medborgarförslag - Porrfri kommunal miljö

2019/25

10

Medborgarförslag - Konkret åtgärdsplan för att nå Generationsmålet 2030

2019/68

11

Medborgarförslag - Skapa ny innovativ samverkan mellan skola och föräldrar för att nå miljömålen 2030

2019/67

12

Strukturåtgärder för ekonomi i balans; Här fråga om upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2017-03-28, paragraf 46, "Medborgarförslag om att kommunen ska ha F-6 och F-9 skolor samt att kommunfullmäktige beslutar att Årstadskolan ska bli F-6 i den nya organisationen” samt fastställande av ny stadieindelning för Årstadskolan

2019/272

13

Finansiering gällande beställning av lokaler för förskoleverksamhet i Falkenberg

2019/273

14

Tertialrapport 1 2019 - Kommunen

2019/148

15

Redovisning av uppdrag i budget 2019 - Ökad intäktsfinansiering av arbetsmarknadsinsatser

2019/257

16

Markförvärv del av Ullared 6:3 - Ängaberg

2019/241

17

Utökning av investeringsbudget - Vinbergs nya förskola

2019/256

18

Överlåtelse av exploateringsavtal nr 224. Ugglarp 3:3

2019/255

19

Exploateringsavtal för Spettet 3 m.fl.

2019/243

20

Detaljplan för Spettet 3 m fl - Antagande

2013/227

21

Införa P-skiva i P-hus Centrum

2019/244

22

Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Utredning av hur skötsel av allmänna områden kan ske till lägre kostnad och mer kostnadseffektivt

2018/49

23

Uppdrag i budget 2019 - Utveckling av folkhälsoarbetet

2019/259

24

Revidering av lokala ordningsföreskrifter; nu fråga om förtydligande angående förbudet om biltrafik på badstränder m.m.

2019/220

25

Ändring i lokala ordningsföreskrifter angående medtagande av hund på begravningsplatser.

2015/191

26

Förtydligande av kommunstyrelsens och kultur-, fritids- och tekniknämndens reglementen avseende kollektivtrafik

2019/267

27

Förtydligande av miljö- och hälsoskyddsnämndens och socialnämndens reglementen angående tobakslagen

2019/269

28

Uppföljning av motioner 2019

2019/265

29

Uppföljning av medborgarförslag 2019

2019/266

30

Avsägelse från Filip Bertilsson (M) från uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges valberedning

2019/286

31

Val av nämndemän till Varbergs tingsrätt för perioden 2020-2023

2019/105

32

Eventuellt tillkommande valärenden


33

Meddelanden och anmälningar

2019/9