Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 25 juni 2019

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

1

Information - Regional utvecklingsstrategi, 30 min.                (Ninni Mårtensson, Region Halland)

2019/3

2

Ledamöternas eventuella frågor

2019/5

3

Anmälan av motioner

2019/6

4

Anmälan av medborgarförslag

2019/7

5

Anmälan av interpellationer

2019/8

6

Motion - Familjecentral på Sloalyckan

2017/507

7

Motion - Ingen kan göra allt, alla kan göra något, kombinationsodling på arrenderad kommunal mark

2018/471

8

Medborgarförslag - Bastu på Bacchusområdet

2018/536

9

Medborgarförslag - Porrfri kommunal miljö

2019/25

10

Medborgarförslag - Konkret åtgärdsplan för att nå Generationsmålet 2030

2019/68

11

Medborgarförslag - Skapa ny innovativ samverkan mellan skola och föräldrar för att nå miljömålen 2030

2019/67

12

Strukturåtgärder för ekonomi i balans; Här fråga om upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2017-03-28, paragraf 46, "Medborgarförslag om att kommunen ska ha F-6 och F-9 skolor samt att kommunfullmäktige beslutar att Årstadskolan ska bli F-6 i den nya organisationen” samt fastställande av ny stadieindelning för Årstadskolan

2019/272

13

Finansiering gällande beställning av lokaler för förskoleverksamhet i Falkenberg

2019/273

14

Tertialrapport 1 2019 - Kommunen

2019/148

15

Redovisning av uppdrag i budget 2019 - Ökad intäktsfinansiering av arbetsmarknadsinsatser

2019/257

16

Markförvärv del av Ullared 6:3 - Ängaberg

2019/241

17

Utökning av investeringsbudget - Vinbergs nya förskola

2019/256

18

Överlåtelse av exploateringsavtal nr 224. Ugglarp 3:3

2019/255

19

Exploateringsavtal för Spettet 3 m.fl.

2019/243

20

Detaljplan för Spettet 3 m fl - Antagande

2013/227

21

Införa P-skiva i P-hus Centrum

2019/244

22

Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Utredning av hur skötsel av allmänna områden kan ske till lägre kostnad och mer kostnadseffektivt

2018/49

23

Uppdrag i budget 2019 - Utveckling av folkhälsoarbetet

2019/259

24

Revidering av lokala ordningsföreskrifter; nu fråga om förtydligande angående förbudet om biltrafik på badstränder m.m.

2019/220

25

Ändring i lokala ordningsföreskrifter angående medtagande av hund på begravningsplatser.

2015/191

26

Förtydligande av kommunstyrelsens och kultur-, fritids- och tekniknämndens reglementen avseende kollektivtrafik

2019/267

27

Förtydligande av miljö- och hälsoskyddsnämndens och socialnämndens reglementen angående tobakslagen

2019/269

28

Uppföljning av motioner 2019

2019/265

29

Uppföljning av medborgarförslag 2019

2019/266

30

Avsägelse från Filip Bertilsson (M) från uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges valberedning

2019/286

31

Val av nämndemän till Varbergs tingsrätt för perioden 2020-2023

2019/105

32

Eventuellt tillkommande valärenden


33

Meddelanden och anmälningar

2019/9