Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 24 september 2019

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

1

Information - Agenda 2030, 30 min. (Josefine Eirefelt, hållbarhetschef)

2019/3

2

Ledamöternas eventuella frågor

2019/5

3

Anmälan av motioner

2019/6

4

Anmälan av medborgarförslag

2019/7

5

Anmälan av interpellationer

2019/8

6

Information om granskningsrapporter

2019/251

7

Redovisning av uppdrag i budget 2019 – Förslag om en mer effektiv och modern organisation, 20 min. (Lars Fröding, kommunchef)

2019/271

8

Motion - Förbjud rökning på badstränder i Falkenbergs kommun

2018/300

9

Motion - Gratis broddar till alla pensionärer

2019/208

10

Motion - Idrottshall i Skrea

2018/439

11

Motion - Brandmän i beredskap

2019/140

12

Markköp Tröingeberg

2019/362

13

Exploateringsavtal för kv. Leken

2019/167

14

Detaljplan för kv Leken m fl (Herting) - Antagande

2013/212

15

Översiktsplan 2.0 - Aktualitetsprövning

2018/596

16

Ansökan om bidrag till Resurscenter Falkenberg

2019/340

17

Utbetalning av partistöd 2020

2019/75

18

Årlig ändring i arvodesreglementet

2017/572

19

Slutredovisning gällande nybyggnation av industribyggnader, samt fråga om tilläggsinvestering till Falkenbergs Terminal AB

2019/276

20

Upphävande av riktlinjer för serveringstillstånd m.m.

2019/316

21

Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland

2019/236

22

Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2018

2019/322

23

Sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige 2020

2019/360

24

Val efter Niclas Erlandsson (L) som ledamot i socialnämnden

2019/314

25

Val efter Samuel Hansson (KD) som ersättare i kultur-, fritids- och tekniknämnden och valnämnden

2019/357

26

Val efter Daniel Boman Ivarsson (C) som nämndeman vid Varbergs tingsrätt

2019/354

27

Eventuellt tillkommande valärenden


28

Meddelanden och anmälningar

2019/9