Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 23 april 2019

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

1

Allmänhetens frågestund

2019/4

2

Politisk styrning 2019-2022 och utvecklad styrmodell.(Paulina Claesson, Oscar Åström utv.avd, 60 min)

2019/165

3

Kommunens årsredovisning för 2018

2019/168

4

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för 2018 års kommunala förvaltning samt för förbundsdirektionen Räddningstjänsten Väst och förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Halland

2019/147

5

Information om granskningsrapporter

2018/617

6

Ledamöternas eventuella frågor

2019/5

7

Anmälan av motioner

2019/6

8

Anmälan av interpellationer

2019/8

9

Svar på interpellation

2019/8

10

Korrigering av tidigare beslutad överföring av investeringsmedel mellan 2018 och 2019

2019/94

11

Töringe 14:3 - Markförvärv

2019/122

12

Tröinge 6:75 – Ramavtal

2019/78

13

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Långaveka 3:21 m.fl.

2019/144

14

Detaljplan för Långaveka 3:21 - Antagande

2016/347

15

Exploateringsavtal kv. Leken m.fl.

2019/167

16

Detaljplan för kv. Leken m.fl. - Antagande

2013/212

17

Antagande av antikorruptionspolicy

2018/256

18

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

2019/137

19

Revidering av kultur-, fritids- och tekniknämndens reglemente; Förtydligande av ansvar för skötsel av turistinformationsskyltar

2019/145

20

Val efter Niklas Liljeroth (M) som ledamot i socialnämnden

2019/109

21

Val av ombud till ägarråd och årsstämma för Inera AB för perioden 2019-2022

2019/159

22

Val - Nominering till styrelsen i Ätrans vattenråd vid föreningsstämman 2019 och 2021

2019/199

23

Eventuellt tillkommande valärenden


24

Meddelanden och anmälningar

2019/9