Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Bostads­anpassning

Du som har en långvarig funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad efter dina behov.

Med stöd av bidraget kan du anpassa ditt hem så att du kan förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta, samt ta dig in i och ut ur bostaden.

Bostadsanpassningen gäller för fasta funktioner i ditt hem. Med fasta funktioner avses sådana som du normalt inte tar med dig vid en eventuell flytt. Det kan vara att bredda dörrar, montera en ramp eller anpassa ett badrum.

Ny lag om bostadsanpassningsbidrag från 1 juli 2018

Den nya lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2018. Lagen gäller alla ansökningar som inkommer till kommunen från och med det datumet.

Har en ansökan kommit in till kommunen före den 1 juli 2018 gäller i stället lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag.

 

Klicka här för att läsa den nya lagenlänk till annan webbplats

Vem kan få bidraget?

Bidraget lämnas till dig som enskild person och endast för anpassningar i den bostad du bor i permanent. Du kan inte få bidrag för anpassningar i till exempel ditt fritidshus. Om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt behöver du ha fastighetsägarens medgivande för att anpassa bostaden.

Du kan få bidrag för anpassning av bostaden vid alla typer av funktionsnedsättningar. Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig. För att få bidraget behöver du ett intyg från din arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Kontakta i första hand din arbetsterapeut, till exempel på din vårdcentral, eller din kommunala arbetsterapeut om du är inskriven i hemsjukvården.

Hur mycket bidrag kan jag få?

Bidragets storlek ska motsvara en skälig kostnad för anpassningen. Det är Falkenbergs kommuns handläggare för bostadsanpassning som utifrån erfarenhet av tidigare ärenden gör bedömningen ifall kostnaden är skälig. Observera att du inte får ut bidraget innan du visat att åtgärden är utförd.

Om du ska byta bostad

Om du ska byta bostad måste du uppfylla vissa villkor för att få bostadsanpassningsbidrag. Du måste bland annat välja en bostad som är lämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Väljer du en bostad som kräver kostsamma anpassningsåtgärder behöver du ha särskilda skäl för detta. Vid nybyggnad ska huset utformas så att det är lämpligt för dig att bo där.

 

Läs mer

Du kan läsa mer om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Så här ansöker du

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag fyller du i blanketten Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Du behöver komplettera ansökan med följande handlingar:

  • intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att arbetena är nödvändiga med hänsyn till din funktonsnedsättning
  • vid mer omfattande åtgärder kan du behöva skicka med kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning från den entreprenör du önskar ska utföra åtgärden. Det kan också behövas en beskrivning av de åtgärder som du söker bidrag för, till exempel ritningar och teknisk beskrivning. Vid enklare åtgärder behövs inte detta.

Skicka handlingarna till Samhällsbyggnadsavdelningen, 311 80 Falkenberg, det går också bra att mejla alla handlingar till monica.nilsson2@falkenberg.se. Efter att du skickat in dina handlingar får du en bekräftelse på din ansökan med ytterligare information.

Frågor?

Känner du dig osäker kan du kontakta Falkenbergs kommuns handläggare för bostadsanpassningsbidrag. Du kan även läsa mer om bostadsanpassning på Boverket.se.länk till annan webbplats

Återställningsbidrag för fastighetsägare

Den 1 juli 2018 trädde en ny lag om bostadanpassningsbidrag (2028:222)länk till annan webbplats i kraft.
Enligt denna finns möjlighet för dig som fastighetsägare att söka bidrag till återställning av anpassningsåtgärder gjorda i bostadshus med hyreslägenheter, bostadsrättslägenheter och ägarlägenhetsfastigheter.

Till skillnad från tidigare krävs nu att beslut tas i varje återställningsärende, vilket i sin tur gör att du som fastighetsägare behöver skicka en formell ansökan om återställningsbidrag till Falkenbergs kommun.

På Boverket.se kan du läsa mer om återställningsbidraglänk till annan webbplats

Krav för att få återställningsbidrag

12 § Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för återställning av anpassningsåtgärder (återställningsbidrag) som har utförts
1. i eller i anslutning till en lägenhet som innehas med hyresrätt eller ett en- eller tvåbostadshus som hyrs ut,
2. i anslutning till en lägenhet som innehas med bostadsrätt i ett flerbostadshus, eller
3. i anslutning till en ägarlägenhetsfastighet.

13 § Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att
1. återställningen avser en åtgärd som har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser, och
2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende.

Återställningsbidrag lämnas inte om anpassningsåtgärderna har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 §.

14 § Återställningsbidrag lämnas endast till den som äger en lägenhet som innehas med hyresrätt om
1. ägaren har gett kommunen rätt att anvisa den anpassade lägenheten till bostadssökande när den blir ledig, och
2. kommunen, när lägenheten blev ledig, inte kunde anvisa den till någon annan person med funktionsnedsättning.

Kontakt