Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Omsorgshandboken

Omsorgshandboken vänder sig till dig som arbetar inom något av socialförvaltningens verksamhetsområden. Det gäller myndighetsavdelningen, Falkenbergs egenregi samt LOV- och entreprenadverksamheter.

Omsorgshandboken innehåller styrande och vägledande dokument så som kvalitetsbestämmelser, riktlinjer, anvisningar, blanketter och manualer. Styrande och vägledande dokument gällande HSL och IT finns i HSL-handboken och under IT-stöd.

Kvalitetsbestämmelser

Syftet med kvalitetsbestämmelserna är att tydliggöra vilka kvalitetskrav som socialnämnden har på utförare av vissa insatser. Kvalitetsbestämmelserna förtydligar vilken lägstanivå socialnämnden kräver i verksamheten utifrån lagstiftning, policys och socialnämndens ambitionsnivå.

Kvalitetsbestämmelser beslutas av socialnämnden.

Kvalitetsbestämmelser

Riktlinjer

En riktlinje innehåller allmänt hållna regler för en viss verksamhet. Syftet med riktlinjerna är att skapa en gemensam norm för verksamhetens agerande. Till exempel kan en riktlinje ange vilken typ av åtgärder och tillvägagångssätt som bör väljas och sätta gränser för omfattningen. Riktlinjerna lämnar visst utrymme för handläggaren att själv utforma detaljerna i åtgärderna.

För att avvika från riktlinjen krävs särskilda skäl i det enskilda fallet.
Riktlinjer beslutas av socialnämnden.

Riktlinjer

Anvisningar

En anvisning är en rutin som skapas på en övergripande nivå där organisationen ser ett värde av att flera verksamheter har ett gemensamt arbetssätt. En anvisning sätter en ram för hur en särskild situation ska hanteras för de verksamheterna den gäller för. En anvisning ska vara tydlig och gäller vanligtvis under lång tid. Anvisningar skapas av stabsfunktionerna eller på avdelningsnivå.
Anvisningar skiljer sig från verksamhetsrutiner. Verksamhetsrutiner är skriftliga dokument som verksamheterna själva tar fram och arbetar efter. Sådana rutiner förvaras hos verksamheterna och ska hållas lättillgängliga.

Anvisningar

Kontakt