God man

Om du har tid över och tycker om att hjälpa andra människor kan du bli god man. Som god man hjälper du en medmänniska som på grund av sjukdom eller liknande tillstånd behöver hjälp med att ta hand om sin ekonomi, bevaka sina rättigheter eller sörja för sin person.

Uppgifterna som god man kan se olika ut beroende på vilka behov personen som du ska hjälpa har (huvudmannen). Målet är att försöka skapa en så bra livskvalité som möjligt för din huvudman utifrån hans eller hennes personliga och ekonomiska situation. Ibland är ett godmanskap inte tillräckligt. Det kan då istället krävas ett förvaltarskap.

Det här gör du som god man

Ett godmanskap kan bestå av någon eller några av följande delar:

  • bevaka rätt
  • förvalta egendom
  • sörja för person

Här är några exempel på olika aktiviteter som hör till respektive uppgift:

Bevaka rätt

Att bevaka rätt består av två delar.

1. Att i någon speciell rättshandling ta tillvara huvudmannens intressen till exempel:

- bevaka rätt i dödsbo

- ingå avtal på huvudmannens vägnar

- företräda huvudmannen vid försäljning av bostad

2. Att bevaka huvudmannens rätt gentemot samhället och olika myndigheter till exempel:

- göra ansökningar enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

- ansöka om bostadsbidrag

- ansöka om skuldsanering

- ansöka om särskilt boende/gruppboende

Att förvalta egendom

Uppgiften innebär att du ska förvalta all egendom som tillhör huvudmannen. Det innebär att sköta huvudmannens ekonomi, ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar, förvalta ev. kapital, fastigheter med mera. Du ska se till att det finns pengar till fasta utgifter. Du ska också se till att huvudmannen får nytta av sina tillgångar. Medel som inte behövs för huvudmannens livsföring ska placeras med tillräcklig trygghet och skälig avkastning. Dessa medel är som regel spärrade för den gode mannen. Den gode mannen får inte ge bort huvudmannens egendom om det inte är fråga om personliga presenter, till exempel födelsedagspresenter. Som god man ska du årligen lämna in en redovisning över huvudmannens inkomster och utgifter.

Som god man ska du löpande under året föra så kallade räkenskaper över huvudmannens ekonomi. Räkenskaperna för du enkelt genom att kontrollera kontoutdrag från bank mot underlag som visar inkomster och utgifter, så som fakturor och kvitton. Spara underlagen i exempelvis en pärm med ett register vars numrering förslagsvis följer numren som finns vid inkomst- och utgiftsposterna på årsräkningsblanketten.

Läs mer om redovisning under "redovisning av ekonomiska medel.

Att sörja för person

Att sörja för person brukar också kallas för personlig omvårdnad. Den gode mannen ska inte själv hjälpa till att vårda sin huvudman utan bara vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen.

Den gode mannen ska besöka sin huvudman för att se till att han eller hon får den vård och omsorg han eller hon har rätt till. Det kan också vara att ta initiativ till att huvudmannen till exempel får kontaktperson eller besök från Röda Korset. Du ska även uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet med mera.

Observera att en ställföreträdare aldrig, inte heller vid förvaltarskap, kan fatta beslut om boende eller vårdfrågor mot huvudmannens vilja.

Vad krävs för att bli god man

För att bli god man behöver du ha ett sunt förnuft och kunskaper om hur det svenska samhället fungerar. Du får dock inte förekomma i Polisens belastningsregister eller ha skulder hos Kronofogden. 

Det här får du som god man

Innan du blir god man får du utbildning av överförmyndarförvaltningen. Därefter får du en årlig ersättning baserat på den tid och ansträngning som du har behövt lägga ned på uppdraget. Observera att uppdraget till stor del utförs på ideell basis.

Just nu är vi i extra behov av gode män och förvaltare till mer komplicerade uppdrag. Dessa uppdrag kan kräva mer än vanligt i form av till exempel många kontakter med myndigheter, vården och med huvudmannen själv.

Kontakta oss och anmäl intresse

Tycker du att detta låter intressant, tveka inte att kontakta överförmyndarförvaltningen för mer information om hur just du kan göra en insats i vardagen.

Du når oss på telefon: 0340-88 000 (Varberg Direkt) eller via e-post på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Du kan också läsa mer om vad en god man gör på överförmyndarförvaltningens sidor.länk till annan webbplats

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15