Skip to main content

Vuxna och barn som har en funktions­nedsättning kan få olika former av stöd och service. Det finns också stöd till anhöriga. Grunden för att få stöd är att du ska kunna leva och ta del av samhället som alla andra. Stödet är frivilligt och bygger på dina behov och ditt självbestämmande.

Stöd och service för barn och unga med funktionsnedsättning

Rådgivning

Du kan få råd och stöd av personal med särskild kunskap om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara en kurator, psykolog, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut eller dietist. Även anhöriga till dig har rätt till rådgivning.

Du kan läsa mer om det stöd du kan få på habiliteringen i Falkenberglänk till annan webbplats. Du kontaktar dem på telefon 0346-560 38.

Personlig assistans

Har du stora, varaktiga och omfattande hjälpbehov av personlig karaktär kan du få personlig assistans för att klara av vardagen. Det innebär hjälp med personlig hygien, av- och påklädning, äta och kommunicera med andra. Det kan också vara att få annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig och dina behov.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är till för att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning. Det ska underlätta för dig att ha kontakt med andra, besöka vänner, komma ut i samhället och delta i aktiviteter. Om du har personlig assistans så ingår ledsagarservice. I Falkenbergs kommun kan man även ansöka om omkostnadsersättning, vilket innebär att man kan få en viss summa av ledsagarens utlägg ersatt av kommunen. Din handläggare kan informera dig mer om detta.

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som kan underlätta för dig att leva ett självständigt liv. Kontaktpersonen kan hjälpa dig med sociala kontakter och att delta i fritidsaktiviteter. Syftet är att hjälpa dig att bryta din sociala isolering. Vanligtvis träffar du din kontaktperson några gånger i månaden. Du och kontaktpersonen kan till exempel ta en promenad, fika eller genomföra någon aktivitet tillsammans.

Avlösarservice i hemmet

När dina anhöriga behöver avlösning för exempelvis återhämtning, uträtta ärenden eller göra aktiviteter med eventuella syskon, kan du få tillsyn och omvårdnad hemma. Avlösarservice kan ske regelbundet eller sporadiskt vid behov. Det kan utföras när som helst på dygnet oavsett veckodag.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse ger dig en möjlighet till miljöombyte, personlig utveckling eller avlastning för dina anhöriga.

Du kan söka om tre olika former av korttidsvistelse: korttidshem, stödfamilj och läger.

Korttidshem

Barnet eller ungdomen bor på ett korttidshem där de har ett eget rum och personal som ger stöd och omsorg dygnet runt. På korttids får du träffa andra barn och ungdomar och göra aktiviteter tillsammans. I Falkenbergs kommun kan du antingen bo på Vesslevägen eller Utmarksvägen, beroende på hur gammal du är.

Läs mer om boendet på Vesslevägen.

Läs mer om boendet på Utmarksvägen.

Stödfamilj

Du bor vissa dagar i en annan familj som ger dig stöd och omsorg.

Läger

Du kan ansöka om att få delta i ett läger med andra i din egen ålder som har en funktionsnedsättning. Det finns personal som ger stöd och omsorg dygnet runt.

Boende för barn och unga

Ibland behöver barn bo utanför föräldrahemmet. Det kan antingen ske i ett familjehem eller i en bostad med särskild service. Bostad med särskild service innebär att ett mindre antal barn bor tillsammans och har stöd av personal dygnet runt. I Falkenbergs kommun finns i dagsläget inga boende för barn, utan det blir i så fall i närliggande kommuner.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn är en förlängd fritidsverksamhet för skolungdomar över 12 år med funktionsnedsättning. Den är till för dig som har svårt att klara dig själv när dina föräldrar arbetar eller studerar. Du kan få korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under lov och studiedagar. Du kan få korttidstillsyn från och med höstterminen det år du fyller 13 år. Korttidstillsynen ligger i skolans lokaler på gymnasiet. 

Stöd och service för vuxna med funktionsnedsättning

Rådgivning

Du kan få råd och stöd av personal med särskild kunskap om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara en kurator, psykolog, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut eller dietist. Även anhöriga till dig har rätt till rådgivning.

Du kan läsa mer på habiliteringen i Falkenberglänk till annan webbplats och du kontaktar habiliteringen i Falkenberg på telefon 0346-560 38.

Personlig assistans

Har du stora, varaktiga och omfattande hjälpbehov av personlig karaktär kan du få personlig assistans för att klara av vardagen. Det innebär hjälp med personlig hygien, av- och påklädning, äta och kommunicera med andra. Det kan också vara att få annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig och dina behov.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är till för att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning. Det ska underlätta för dig att ha kontakt med andra, besöka vänner, komma ut i samhället och delta i aktiviteter. Om du har personlig assistans så ingår ledsagarservice. I Falkenbergs kommun kan man även ansöka om omkostnadsersättning, vilket innebär att man kan få en viss summa av ledsagarens utlägg ersatt av kommunen. Din handläggare kan informera dig mer om detta.

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som kan underlätta för dig att leva ett självständigt liv. Kontaktpersonen kan hjälpa dig med sociala kontakter och att delta i fritidsaktiviteter. Syftet är att hjälpa dig att bryta din sociala isolering. Vanligtvis träffar du din kontaktperson några gånger i månaden. Du och kontaktpersonen kan till exempel ta en promenad, fika eller genomföra någon aktivitet tillsammans.

Avlösarservice i hemmet

När dina anhöriga behöver avlösning för exempelvis återhämtning, uträtta ärenden eller göra aktiviteter med eventuella syskon, kan du få tillsyn och omvårdnad hemma. Avlösarservice kan ske regelbundet eller sporadiskt vid behov. Det kan utföras när som helst på dygnet oavsett veckodag.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse ger dig en möjlighet till miljöombyte, personlig utveckling eller avlastning för dina anhöriga.

Korttidshem

Du bor på Utmarksvägen som är ett korttidshem. Du har ett eget rum och personal som ger stöd och omsorg dygnet runt.

Boende med särskild service

Bostad med särskild service finns i olika former.I en servicebostad får du stöd av personal utifrån dina behov. I närheten av din lägenhet finns det som regel en gemensamhetslokal för social samvaro där personalen anordnar olika aktiviteter.

En gruppbostad innebär att ett antal lägenheter (oftast 4-7 stycken) finns samlade runt gemensamma utrymmen. Här har du tillgång till personal dygnet runt.

Daglig verksamhet

Du som har rätt till daglig verksamhet ska ha inflytande över ditt val av sysselsättning och verksamhet. Daglig verksamhet vänder sig till personer i yrkesverksam ålder som inte har eller klarar ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Du har rätt till daglig verksamhet om du ingår i personkrets ett eller två enligt LSS-lagen. Du har rätt att vara på verksamheten 7,5 timmar om dagen och du kommer överens med personalen om vilken tid. Du kan ta med dig egen lunch att äta på verksamheten. Varje månad får du en liten summa pengar som kallas habiliteringsersättning för den tid du har varit där.

I Falkenbergs kommun är det främst Bräcke och Nytida som driver den dagliga verksamheten. Kommunen har en daglig verksamhet, Södergruppen, i Heberg.

Läs mer om Bräckes dagliga verksamheter

Läs mer om Nytidas dagliga verksamheter

Läs mer om Falkenbergs kommuns dagliga verksamhet Södergruppen

Boendestöd

Boendestöd beviljas enligt socialtjänstlagen och är ett personligt utformat stöd, som innebär att personal kommer hem till dig vid ett eller ibland flera tillfällen i veckan. Omfattning, syfte och mål för boendestödet varierar utifrån dina behov. Boendestöd är ett pedagogiskt, motiverande och praktiskt stöd i vardagslivet som förutsätter delaktighet. Stödet anpassas efter dina behov. Du kan till exempel få träning i vardagssysslor och få hjälp att utföra dem tillsammans med personalen. Boendestödet innebär en trygghet genom att du kan vända dig till personal med olika frågor.

Nödvändig tandvård

Om du har behov av nödvändig tandvård och har en pågående LSS-insats, kontakta din handläggare för hjälp med detta.

Övrig hjälp

Ibland räcker inte insatser enligt LSS till. Då kan du ansöka om annan hjälp i hemmet (hemtjänst). Ring kontaktcenter och be att bli kopplad till biståndsenheten.
Telefon: 0346-88 60 00.

Hur ansöker jag om stöd och service?

När du ansöker om stöd för en funktionsnedsättning så kommer socialsekreteraren / handläggaren att göra en utredning om vilka stödinsatser som du är i behov av. Under utredningen kommer vi att träffa dig och ställa frågor om din livssituation och ditt hälsotillstånd. För att kunna bedöma dina behov så bra som möjligt, kan vi också behöva ta del av medicinska underlag och kontakta andra vårdgivare eller myndigheter efter samtycke från dig. Därefter fattar socialsekreteraren / handläggaren ett beslut. Du får en kopia på utredningen tillsammans med beslutet. Om du får avslag har du alltid rätt att överklaga. Du får information om hur du gör tillsammans med beslutet.

För att ansöka om stöd måste du kontakta en av våra socialsekreterare / handläggare genom att ringa eller skriva. Du kan även göra en ansökan via vår e-tjänst, se ansök om LSS nedan. Våra socialsekreterare / handläggare gör sedan en bedömning utifrån ditt behov, lagen om stöd och service (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Om du bor i annan kommun och vill flytta till oss så kan du ansöka om förhandsbesked. Det innebär att du kan få veta i förväg om du kan få de insatser som du kanske redan har i den kommun du bor i nu. Ett förhandsbesked gäller i sex månader från den dag insatsen blir tillgänglig.

För mer information om insatser eller för ansökan, ring kontaktcenter så kopplar de dig till en ledig socialsekreterare / handläggare.
Telefon: 0346-88 60 00

Vad kostar det att få hjälp?

Insatser inom LSS, lagen om stöd och service för funktionsnedsatta, kostar ingenting. Däremot betalar du för din mat och aktiviteter som till exempel bowling, bussbiljett och dylikt.

Individuell plan – samordning av dina insatser

Om du har en insats beviljad enligt LSS har du också rätt att få en individuell plan. En sådan kan du ha nytta av när du vill planera inför en förändring i ditt liv, till exempel flytta hemifrån, börja arbeta, studera eller något annat som är viktigt för dig. Den individuella planen är också bra om du tycker att det stöd du inte får blev som du tänkt dig.

Du avgör själv vad som är viktigast i planen, vem som ska ansvara för att upprätta den och vem som ska delta på planeringsmötet. Det ni kommer fram till vid planeringsmötet skrivs ner i din individuella plan.

Lagar som reglerar insatser

Det finns flera lagar som ger dig med en funktionsnedsättning rätt till stöd och service så att du har möjlighet att leva som andra. Det är dels socialtjänstlagen (SoL) och dels lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

En förutsättning för att du ska ha rätt till stöd enligt LSS är att du måste bedömas ingå i någon av de tre personkretsar som omfattas av lagen.

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Läs mer om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade härlänk till annan webbplats.

Läs mer om socialtjänstlagen härlänk till annan webbplats.

Så här kontaktar du oss

För mer information om insatser eller för ansökan gällande stöd  funktionsnedsättning, ring kontaktcenter på telefon nr: 0346-88 60 00 så kopplar de dig till en ledig handläggare.