Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Samhällsstörningar och kriser

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar för att förebygga samhällsstörningar och kriser. Du kan också läsa om hur kommunen arbetar under en händelse samt vilket ansvar du som privatperson har.

Viktiga telefonnummer
VerksamhetTelefonnummerInformation
SOS Alarm112Vid nödsituation - dygnet runt
Information vid större händelser113 13När du vill veta mer om större händelser men inte är i behov av akut hjälp
Polisen114 14Vid icke brådskande fall
Närsjukvårdens vårdcentraler 0346-560 00 
Sjukvårdsupplysningen1177Dygnet runt
Röda korsets jourhavande kompis020-22 24 44 

Förebyggande av samhällsstörningar och kriser

Kommunen arbetar löpande med att identifiera och analysera risker som kan resultera i samhällsstörningar och kriser i en så kallad risk- och sårbarhetsanalysPDF. Risk- och sårbarhetsanalysen innehåller bland annat bedömningar för hur samhällsstörningar som exempelvis en storm kan komma att påverka olika typer av samhällsviktiga verksamheter. Exempel på samhällsviktig verksamhet som kan påverkas av en storm är elnät och förskolor.

Utifrån bedömningarna identifierar och prioriterar sedan kommunen lämpliga åtgärder. I kommunens Styrdokument för krisberedskapPDF kan du ta del av vilka åtgärder kommunen fokuserar på för att förebygga och öka förmågan att hantera samhällsstörningar och kriser.

Arbetet under en händelse

En samhällsstörning kräver ofta extra åtgärder och resurser av kommunen. För att åtgärder och resurser ska samordnas så att de gör mest nytta aktiveras en särskild krisledningsorganisation. Denna organisation kan aktiveras dygnet runt årets alla dagar via kommunens tjänsteman i beredskap, Tib, vilken tillhandahålls av Räddningstjänsten Väst.

Kommunens arbete under en händelse beskrivs närmare i kommunens Lednings- och informationsplan.PDF

Stöd till drabbade

För att ge stöd till personer som drabbats av en allvarlig händelse och som är i behov av psykiskt och socialt omhändertagande finns stödfunktionen POSOM. Uppdraget för POSOM är att erbjuda psykiskt och socialt omhändertagande till drabbade och deras närstående när kommunens eller samhällets ordinarie verksamheter, exempelvis kommunens sociala jour, inte klarar av att hantera hjälpbehovet. POSOM består av representanter från socialförvaltningen, räddningstjänsten, barn- och utbildningsförvaltningen, polisen och Svenska kyrkan.

Det här kan du göra själv

Du har det primära ansvaret för att skydda ditt liv och din egendom. Det innebär att du själv ska genomföra och bekosta olika åtgärder för att hantera och begränsa skador som kan uppstå vid en olycka. Du har också ett ansvar att förbereda dig för olika typer av samhällsstörningar såsom elavbrott eller avbrott i dricksvattenförsörjningen. När samhället drabbas av allvarliga störningar på grund av exempelvis en storm måste samhällets resurser prioriteras. Detta kan innebära att endast sjukhus och vissa äldreboenden kan förses med ström. Under en samhällsstörning eller kris kan du få information om läget via kommunens webbplats, sociala medier samt via Sveriges radio.

Ytterligare information och tips om hur du kan förbereda dig inför olika samhällsstörningar och kriser finner du på räddningstjänstens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller dinsakerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt meddelande till allmänheten

I de fall det är fara för liv och hälsa eller skada på egendom och miljö kan ett så kallat Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) sändas i radio och TV. Från och med 1 juli 2017 kan det också skickas till mobiltelefoner i ett visst område. I samband med att meddelandet sänds bryts övriga sändningar. Meddelandet upprepas därefter inom fem minuter. I vissa fall ljuder även ett VMA utomhus. Vill du läsa mer om VMA, gå in på Räddningsstjänsten västs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur den signalen låter samt information om vad du kan göra då finns att ta del av i filmen nedan.

Sevesoverksamheter

Verksamheter som lagrar och hanterar farliga kemikalier kan vara berörda av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen kallas för Sevesolagen och har sitt ursprung i EU:s Seveso III-direktiv. Målsättningen är att förebygga och begränsa storskaliga kemikalieolyckor.

Du kan läsa mer om Seveso på Räddningstjänsten Västs hemsida.länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad: 2017-09-08