Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Överklagande och sekretess inom socialtjänsten

Om du fått ett beslut som innebär att du, helt eller delvis, inte beviljats den hjälp du sökt kan du överklaga beslutet. Kommunen är skyldig att informera dig om hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning.

Om du vill överklaga ett beslut ska du skriva till socialnämnden. Tala om vilket beslut du överklagar. Tala också om vilken ändring av beslutet du vill ha.

Socialnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du tog del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Socialnämnden sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begär. Förvaltningsrättens prövning kan ta från några veckor till ett par månader.

Behöver du fler upplysningar om hur du överklagar kan du vända dig till den som fattat beslutet, exempelvis biståndshandläggare eller socialsekreterare.

Sekretess

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till någon utomstående. Uppgifterna är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Du kan själv lämna samtycke till att sekretessen helt eller delvis efterges.

Du har rätt att ta del av det som skrivs om dig i utredningar etc liksom rätt att lämna synpunkter på det som skrivits om dig.

Sidan uppdaterad: 2016-11-10