Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Fågel flyger i luften.

Foto: Karl-Erik Åberg

Upphörande

Om huvudmannen avlider

Om en huvudman avlider så upphör godmanskapet/förvaltarskapet med omedelbar verkan. Det måste då meddelas till överförmyndarnämnden så fort som möjligt med information om när personen avled. Efter dödsdagen är det de anhöriga som ska förvalta dödsboet efter huvudmannen.

Byte av god man/förvaltare

Ett avslut av ett uppdrag för gode mannens/förvaltarens del kan också ske genom att man begär sitt entledigande. Detta måste göras skriftligt till överförmyndarnämnden. Enligt lag måste en god man/förvaltare dock alltid kvarstå fram tills överförmyndarnämnden har hittat en ny person som kan ta över uppdraget. När en annan person kan ta över så fattar vi ett beslut om byte av god man/förvaltare, och från och med det beslutsdatumet så är du entledigad från ditt uppdrag.

Då en god man/förvaltare begär sig entledigad eller om en huvudman själv ansöker om att få byta god man/förvaltare är det bra om man förklarar varför detta görs. Om bytet till exempel beror på svårigheter i uppdraget kan det vara bra för Överförmyndarnämnden att veta detta då man kontaktar en ny god man/förvaltare.

Inte längre behövs

Om ett godmanskap eller förvaltarskap inte längre behövs ska det upphöra. Det kan vara så att huvudmannen har tillfrisknat eller förbättrats i sitt hälsotillstånd så att han/hon själv kan ta hand om sin ekonomi. Det kan också vara så att huvudmannen inte längre vill ha en god man. Om inte samtycket finns från den enskilde faller hela grunden för godmanskapet. När ett godmanskap inte längre behövs ska en ansökan om upphörande skickas in till tingsrätten. Kontakta gärna överförmyndarnämnden om du tycker att godmanskapet ska upphöra. När det gäller förvaltarskap så kan det endast upphöra om ett läkarintyg visar att huvudmannen inte längre är i behov av en förvaltare.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31