Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Redovisning av ekonomiska medel

Som god man/förvaltare är du redovisningsskyldig till överförmyndarnämnden. Vad gäller ditt ansvar för den ekonomiska förvaltningen omfattar din skyldighet dels att lämna Förteckning som beskrivs här nedan, dels upprätta Årsredovisning.

Förteckning

När beslutet från tingsrätten är klart ska det inom 2 månader inlämnas en tillgångsförteckning. Där uppges huvudmannens kända samtliga tillgångar och skulder. Kontoställningen på banken (gäller även fonder, aktier, obligationer osv.) ska redovisas per det datum som uppdraget började (beslutsdatum från tingsrätten). Uppgifterna ska styrkas med saldobesked, värdebesked för aktier, obligationer och fonder. Äger huvudmannen helt eller delvis en fastighet ska detta styrkas med lagfartsbevis och taxeringsvärde. Fastighet redovisas med taxeringsvärdet och bostadsrätt med deklarationsvärdet. Skulder ska anges med varje fordringsägare var för sig.

Årsredovisning

Alla ställföreträdare som är redovisningsskyldiga ska inkomma med en årsräkning till överförmyndarnämnden före den 1 mars året efter det år förvaltningen avser. I årsredovisningen ska ställföreträdaren redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Generellt sett innebär detta att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder vid periodens början och slut samt utgifter och inkomster under perioden. Till årsräkningen ska ställföreträdaren även bifoga underlag (årsbesked, bankkontoutdrag, kvittenser med mera) som bekräftar det som angivits i årsräknigen. Blanketter och checklista för bilagor skickas ut av överförmyndarnämnden vid årsskiftet.

Ställföreträdaren ska utöver den ekonomiska redovisningen (årsräkning och sluträkning) inkomma med en redogörelse över huvudmannens situation och vilka åtgärder gode mannen eller förvaltaren har vidtagit i det aktuella uppdraget.

Detta görs i en årsredogörelse eller om uppdraget upphört i en slutredogörelse. Redogörelsen lämnas in tillsammans med årsräkningen respektive sluträkningen. Det är i redogörelsen som ställföreträdaren anger om han/hon önskar arvode, reseersättning och kostnadsersättning för uppdraget.

Årsredovisningen och redogörelsen över uppdraget ska skrivas under på heder och samvete. Det är viktigt att inlämnade handlingar är kompletta.

Slutredovisning

När ett godmanskap/förvaltarskap av olika anledningar har upphört ska en slutredovisning lämnas in till överförmyndarnämnden. I slutredovisningen ska en sammanställning göras över de inkomster och utgifter huvudmannen har haft under året fram till dagen för upphörandet. Redovisningsblankett skickas ut till gode mannen/förvaltaren strax efter att överförmyndarnämnden har fått kännedom om uppdragets upphörande. Slutredovisningen ska vara inlämnad senast 1 månad efter att uppdraget har avslutats.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31