Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Redovisning och arvode

Som god man för ensamkommande barn är du skyldig att redovisa ditt uppdrag samt din hantering av barnets ekonomi till överförmyndarnämnden.

I de flesta fall har ett ensamkommande barn varken tillgångar eller skulder då han/hon kommer till Sverige. I dessa fall beslutar överförmyndarnämnden om att den gode mannen får lämna in förenklade redovisningar efter det att förteckningen är granskad. I anslutning till att den gode mannen redovisar sitt uppdrag till överförmyndarnämnden begär den gode mannen också arvode för den aktuella perioden. Att begära arvode för sitt uppdrag är självklart frivilligt.

Om den omyndige under uppdragets gång får ytterligare tillgångar (utöver de vanliga ersättningarna såsom CSN eller dagersättning) måste gode mannen uppmärksamma överförmyndarnämnden på detta.

Observera att man inte behöver inkomma med en förteckning då man övertagit ett uppdrag från någon annan (byte av god man).

Arvode

Gode mannen har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. Arvodet är 3 % av prisbasbeloppet (44 800 kr) per månad och gäller under asyltiden. I det fall barnet beviljas uppehållstillstånd och skrivs ut från Migrationsverket till kommunen gäller 2 % av prisbasbeloppet per månad.

Gode mannen kan ansöka om ersättning för kostnader som kan kopplas till uppdraget som god man mot uppvisande av kvitto (kostnadsersättning). Bilersättning utgår med 1,85 kr/km och ska specificeras.

Tänk på att:

- din redogörelse ska vara korrekt ifylld och upprättas på heder och samvete

- bifoga verifikat (kvitton) för att få kostnadsersättning.

Redogörelse skickas till överförmyndarförvaltningen för handläggning. Blanketten ska lämnas kalenderkvartalsvis fram till dess att tingsrätten beslutar om särskilt förordnad vårdnadshavare eller godmanskapet upphör av annan anledning. Utbetalning av arvodet sker tidigast månaden efter kvartalet under förutsättning att redogörelsen är inlämnad före den 10:e.

Överförmyndarförvaltningen kontaktar dig vid eventuella frågor.

 


Sidan uppdaterad: 2017-08-21