Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett behovsprövat bistånd som man kan ansöka om hos kommunens socialtjänst. Försörjningsstöd är till för dem som inte har pengar till uppehälle som till exempel mat och hyra.

Här kan du bland annat läsa mer om hur du ansöker om bistånd, vad du ska tänka på vid första besöket på stöd- och försörjningsenheten, hur utbetalning fungerar samt vad försörjningsstödet ska räcka till.

Rätten till försörjningsstöd bygger på att alla andra möjligheter är uttömda och att du är aktivt arbetssökande, sjukskriven alternativt behandlingsmotiverad. En individuell bedömning görs i varje ärende. Försörjningsstöd till skälig levnadsnivå betyder att det endast är de mest grundläggande behoven som uppehälle och hyra som ska täckas.

Ansökan och första besöket

När du varit i kontakt med socialsekreterare på stöd- och försörjningsenhetens mottagningsgrupp och beslutat dig för att ansöka om försörjningsstöd får du en ansökningsblankett hemskickad som du ska fylla i och lämna in tillsammans med vissa handlingar. När ansökan har lämnats in får du en besökstid hemskickad.

För socialtjänsten gäller sekretess i förhållande till andra myndigheter och enskilda personer. I din ansökan lämnar du samtycke till att socialtjänsten får ta kontakt med vissa myndigheter inför ditt första besök på stöd- och försörjningsenheten. Dessa uppgifter kan vara nödvändiga för att utredningen om din rätt till försörjningsstöd ska kunna genomföras.

Beslut och utbetalning av försörjningsstöd

Socialnämnden beslutar om försörjningsstöd. Nämnden är en politiskt tillsatt grupp som har ansvaret för socialtjänsten i Falkenbergs kommun. Socialnämnden har överlämnat viss del av rätten att besluta om försörjningsstöd och annat bistånd till tjänstemän i socialförvaltningen.

Som regel fattas inga beslut vid ditt första besök. Din ansökan behandlas skyndsamt och därefter fattar utredande socialsekreterare beslut. Vissa beslut fattas av socialnämndens socialutskott, som sammanträder varannan vecka.

Försörjningsstöd beviljas normalt för en månad i taget och därefter får ny ansökan och utredning/beräkning göras.

Riksnorm för försörjningsstöd

Regeringen har fastställt en så kallad riksnorm för försörjningsstödet. Riksnormen gäller lika för alla i Sverige och avser att täcka de vanligaste levnadskostnaderna.

Riksnormen är uppdelad i:

  • Personliga kostnader (olika belopp för olika åldrar)
  • Gemensamma hushållskostnader (beroende på hur många som bor i samma hushåll)

Det ekonomiska biståndet ska räcka till livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, hälsa och hygien, förbrukningsvaror, telefon, TV-licens, dagstidning mm. Dessutom kan du få bidrag till kostnader utöver norm, till exempel till skäliga kostnader för hyra, el, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård, glasögon och avgift till barnomsorg, fackförening och A-kassa. För dessa kostnader har kommunen fastställt riktlinjer för vad som anses skäligt.

När försörjningsstödet beräknas, avräknas dina egna inkomster och bidrag. Även banktillgodohavanden och andra tillgångar reducerar försörjningsstödet. Om du normalt har goda inkomster men en enstaka månad har sämre inkomster är det inte självklart att du har rätt till försörjningsstöd.

Utredning för försörjningsstöd

Försörjningsstödet är inkomstprövat och därför måste socialtjänsten göra en utredning i samband med din ansökan. I ansökan ska du redovisa samtliga inkomster och utgifter. För att du ska beviljas försörjningsstöd ska utredningen visa att du har ett faktiskt behov av ekonomisk hjälp och att alla andra möjligheter för dig att klara din försörjning är uttömda. Socialtjänstlagen betonar individens eget ansvar för sin situation och för att bli berättigad till försörjningsstöd måste du, efter förmåga, göra vad du kan för att försörja dig. Detta innebär bland annat att:

  • du i första hand måste använda sparade pengar till din försörjning. Har du tillgångar i form av dyrbara kapitalvaror, måste du sälja dessa och därigenom bidra till din egen försörjning. Din bil kan också betraktas som en sådan tillgång såvida du inte behöver den för ditt arbete eller på grund av handikapp eller sjukdom.
  • du är skyldig att ansöka om andra bidrag, t ex bostadsbidrag, underhållsstöd mm.
  • om du är arbetslös, ska du vara anmäld vid arbetsförmedlingen vid arbetslöshetens början. Du ska aktivt söka arbete och du måste ta sådana arbeten som du blir anvisad. Om du inte kan ta vissa arbeten av medicinska skäl ska detta intygas av läkare.
Sidan uppdaterad: 2016-11-10