Skip to main content

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar för att förebygga samhällsstörningar och kriser. Du får också information om hur kommunen arbetar under en pågående särskild händelse samt vilket ansvar du som privatperson har.

Viktiga telefonnummer

Verksamhet

Telefonnummer

Information

SOS Alarm

112

Vid nödsituation – dygnet runt

Information vid större händelser

113 13

När du vill veta mer om större händelser men inte är i behov av akut hjälp

Polisen

114 14

Vid icke brådskande ärenden

Närsjukvårdens vårdcentraler

0346-560 00

 

Sjukvårdsupplysningen

1177

Dygnet runt

Röda korsets jourhavande kompis

020-22 24 44

 

Förebyggande arbete

Kommunen arbetar löpande med att identifiera och analysera risker som kan resultera i samhällsstörningar och kriser. I en så kallad risk- och sårbarhetsanalys görs bland annat bedömningar av hur tänkbara samhällsstörningar, exempelvis en storm, kan komma att påverka olika typer av samhällsviktiga verksamheter.

Utifrån bedömningarna identifierar och prioriterar kommunen lämpliga åtgärder. I Strategi för krisberedskap i Falkenbergs kommunlänk till annan webbplats kan du ta del av vilka åtgärder kommunen fokuserar på för att förebygga och öka förmågan att hantera samhällsstörningar och kriser.

Det finns också lagstiftning som styr hur andra aktörer ska arbeta förebyggande.

Sevesoverksamheter – företag som hanterar stora mängder kemikalier

Det finns en lag för företag som hanterar stora mängder kemikalier. Lagen är till för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och har fått sitt namn av en allvarlig olycka i staden Seveso. De verksamheter som berörs av lagstiftningen kallas Sevesoverksamheter.

På Räddningstjänsten Västs webbplats hittar du mer information om Sevesoverksamhet.

Viktigt meddelande till allmänheten

I de fall då det är fara för liv och hälsa eller skada på egendom och miljö kan ett så kallat VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten sändas i radio och TV. I samband med att meddelandet sänds bryts övriga sändningar. Meddelandet upprepas därefter inom fem minuter. I vissa fall ljuder VMA även utomhus.

 Krisinformation.seom VMAlänk till annan webbplats

Skyddsrum

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att ett skyddsrum är i ordning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i sitt uppdrag ansvar för att föra register över landets skyddsrum. I det uppdraget gör de skyddsrumskontroller och tillsyn.

MSB om skyddsrum

Ditt ansvar

Det är du som har det primära ansvaret för att skydda ditt liv och din egendom. Detta innebär att du själv ska genomföra och bekosta olika åtgärder för att hantera och begränsa skador som kan uppstå vid en olycka. Du har också ett ansvar att förbereda dig för olika typer av samhällsstörningar, såsom elavbrott eller avbrott i dricksvattenförsörjningen.

Fyra viktiga områden

Fyra basbehov är särskilt viktiga att tänka igenom:

  • vatten
  • värme
  • mat
  • kommunikation

Krisinformation.se ger råd och har information om bland annat hemberedskap.

Var uppmärksam på falsk och vilseledande information

Fri debatt, åsiktsskillnader och att försöka övertyga andra är viktiga delar i ett fungerande demokratiskt samhälle. Korrekt och bekräftad information gör det möjligt för människor att fatta väl avvägda beslut.

Falsk och vilseledande information utnyttjar sårbarheter i samhället för att störa det offentliga samtalet och stötta en främmande eller dold agenda. Fundera därför kring vad syftet är bakom information du ser, hör eller läser.

Läs mer hos Myndigheten för psykologiskt försvarlänk till annan webbplats och på deras kampanjsida "Bli inte lurad"länk till annan webbplats där du kan lära dig mer om falsk och vilseledande information.

Hantera oro och stress

Flera aktörer erbjuder stöd till dig som känner dig stressad och orolig över världsläget.

Krisinformation.se - Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld länk till annan webbplats

Så kan du prata med ditt barn

Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld kan göra barn oroliga. Krisinformation.se riktar sig till barn. Där finns både övergripande information och information om aktuella ämnen. 

Krisinformation.se - Lilla krisinfo