Allmänna villkor parkering P-hus Centrum

 • Faktaansvarig: info@wnmedia.se
 • Underliggande kategori: ROOT
 • Informationsägare: Arbetsmarknadsavdelningen
 • Kartzoom: 17

Här hittar du de allmänna villkoren för användning av P-hus Centrum månadsabonnemang.

Allmänna villkor

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Falkenbergs Kommun, organisationsnummer 212000-1231,  telefon 0346-886000, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (”Parkeringsupplåtaren”) och motorfordonsföraren (“Kunden”) avseende onlinebetalningar av parkeringsavgift för parkering på P-hus Centrum (“Tjänsten”) via Sweb. Med ”Kund” avses såväl juridiska som fysiska personer. För fysiska personer som är att anse som konsument, tillämpas distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

Sweb är en tredjepartslösning, tillhandahållen och utvecklad av SKIDATA. SKIDATA är inte part i detta avtal. Mer information om Sweb finns på skidata.com

Parkeringsupplåtaren har rätt att ändra dessa villkor under förutsättning att Kunden informerats om sådana ändringar 30 dagar innan förändringen träder i kraft. Underrättelse om ändrade villkor sker genom e-postmeddelande.

1. Anslutning till Tjänsten

1.1 Anslutning till Tjänsten sker genom att Kunden registrerar sig via vårt digitala parkeringssystem (”Webbplatsen”). Fysiska personer måste vara 18 år eller äldre för att få registrera sig. Vid registreringen måste Kunden lämna namn, e-postadress (vilket utgör användarnamn) och mobiltelefonnummer.

1.2 Kunden ska utöver ovanstående välja ett lösenord bestående av ett säkert lösenord och förvara detta på ett betryggande sätt. Kunden får inte lämna ut sina inloggningsuppgifter till annan eller hantera dessa på ett sådant sätt att annan kan förstå hur informationen används. Kunden ska omedelbart meddela Parkeringsupplåtaren om Kunden vet eller misstänker att annan fått tillgång till dennes inloggningsuppgifter. Telefonnummer till Parkeringsupplåtaren finns bl.a. på Parkeringsupplåtarens webbplats.

1.3 När Kunden registrerat sina användaruppgifter, kan Kunden registrera ett eller flera motorfordon samt vilken/vilka ID-bärare (såsom, men inte begränsat till, fordonets registreringsnummer eller en transponders serienummer) som ska kopplas till angivna fordon

1.4 Kunden ska slutligen registrera betalmetod för betalning av parkeringsavgift. Vid val av betalkort sker registrering via en säker och certifierad betallösning.

1.5 Vid parkering i parkeringsanläggning med bomsystem eller andra automatiserade parkeringssystem registrerar systemet att motorfordon passerat den punkt efter vilken parkeringsavgift måste betalas.

1.6 Vid parkering via mobilapplikation som är ansluten mot Sweb anger Kunden själv vilket/vilka fordon som är parkerade och för vilket/vilka fordon som Kunden debiteras parkeringsavgift. Det är Kundens ansvar att själv påbörja och avsluta sin parkering.

1.7 Om fordonets registreringsnummer används som ID-bärare, åtar sig Kunden att tillse att fordonets registreringsskyltar är maskinellt läsbara för en kamera. Beroende på parkeringsanläggningen kan det finnas begränsning av för vilka nationaliteter och varianter av registreringsskyltar systemet fungerar. För andra ID-bärare än registreringsnummer gäller att de ska användas i enlighet med Parkeringsupplåtarens anvisningar.

 1.8 Det är Kundens ansvar att användaruppgifter och registreringsnummer för fordon alltid är korrekt registrerade.

1.9 Tjänsten kan endast användas i parkeringsanläggningar som efter inloggning finns angivna på Webbplatsen.

2. Abonnemang via Sweb

 2.1 Vid köp av abonnemang via Webbplatsen accepterar Kunden att Parkeringsupplåtaren debiterar den avgift som gäller för det aktuella abonnemanget. Efter att köpet bekräftats kan det inte ångras.

2.2 Om Kunden valt att abonnemanget ska förlängas automatiskt kommer abonnemanget förnyas när abonnemangsperioden löper ut och Parkeringsupplåtaren debiterar då på nytt den avgift som gäller för det aktuella abonnemanget.

2.3 Kunden kan när som helst avsluta den automatiska förlängningen via Webbplatsen. Abonnemanget kommer då fortsätta vara giltigt fram till dess att abonnemangsperioden löper ut.

2.4 Parkeringsupplåtaren kan komma att ändra avgiften för abonnemang som förlängs automatiskt och kommer då att meddela Kunden om detta genom e-postmeddelande senast 30 dagar innan prisförändringen träder i kraft. Genom att fortsätta att förlänga abonnemanget automatiskt efter att prisförändringen träder i kraft accepterar Kunden det nya priset.

2.5 Om parkering sker på tider utan för abonnemangets giltighet accepterar Kunden att Parkeringsupplåtaren debiterar den tillkommande parkeringsavgift som gäller för den aktuella parkeringen, inklusive tillämpliga skatter och serviceavgifter.

2.6 Månadsabonnemang kostar 350 kronor per 30 dagar inkl moms.

 

3. Kundens skyldigheter

 3.1 Kunden är skyldig att ta del av och följa samtliga bestämmelser som gäller för aktuell parkeringsanläggning.

3.2 Om Tjänsten av någon anledning inte fungerar, är Kunden alltjämt skyldig att betala parkeringsavgift med andra betalningsmetoder.

3.3 Det är Kundens ansvar att parkeringen påbörjas och avslutas korrekt.

3.4 Det är Kundens ansvar att logga in och uppdatera sin kortinformation innan kortet upphör att gälla, i annat fall kan Parkeringsupplåtaren komma att stänga kontot.

3.5 Parkeringsupplåtaren har rätt att omedelbart stänga ett användarkonto om Kunden inte betalar i tid/det saknas täckning på angivet betalkort. I händelse av sen betalning förbehåller sig Parkeringsupplåtaren att debitera dröjsmålsränta och avgifter enligt lag.

3.6 Kunden ansvarar för alla parkeringar som, via Tjänsten, görs med registrerade fordon under avtalstiden. Kunden ansvarar således för obehörig användning av Tjänsten. Vid eventuell förlust av fordon och/eller ID-bärare, ska Kunden omedelbart logga in och spärra aktuellt fordon och/eller ID-bärare.

3.7 Kunden förbinder sig att parkera i enlighet med Parkeringsupplåtarens anvisningar och skyltning i parkeringsanläggningen.

3.8 Kunden får endast använda parkeringsplats för parkering av personbil såvida inte annat särskilt avtalats.

3.9 Kunden förbinder sig att följa vid varje tidpunkt gällande ordningsföreskrifter för parkeringsanläggningen.

4. Avtalstid

Kund kan när som helst logga in och avsluta detta avtal eller avregistrera registrerat fordon under förutsättning att det inte finns obetalda restskulder.

5. Förtida upphörande

Parkeringsupplåtaren har rätt att säga upp detta avtal till upphörande om Kunden efter meddelande inte inom skälig tid vidtagit rättelse, i följande situationer: • Kunden inte uppfyller sina betalningsskyldigheter; • Kunden använder tjänsten i strid med detta avtal;

6. Användning av Kundens uppgifter

6.1 De uppgifter Kunden lämnar i samband med registrering eller därefter används av Parkeringsupplåtaren och dess tjänsteleverantör SKIDATA för att tillhandahålla Tjänsten och kunna uppfylla sina åtaganden enligt detta avtal och för att fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning.

6.2 Kunden lämnar genom registrering på Webbplatsen sitt samtycke till att Parkeringsupplåtaren får behandla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och EU:s Allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679). Kund som har frågor angående hantering av personuppgifter är välkommen att kontakta Parkeringsupplåtaren eller läsa mer på sidan för Integritetspolicy

6.3 Leverantören äger rätt att lämna ut Kundens lämnade uppgifter om så krävs enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Genom att ingå avtal med Parkeringsupplåtaren samtycker Kunden till att Parkeringsupplåtaren får behandla personuppgifter enligt ovan.

6.4 Parkeringsupplåtaren förbehåller sig rätten att via e-postmeddelande och/eller SMS meddela Kunden om viktig information gällande Tjänsten eller Parkeringsanläggningen.

7. Reklamationer

Kund som önskar reklamera fel i tillhandahållen Tjänst, ska reklamera till Parkeringsupplåtaren inom 30 dagar från det att den aktuella transaktionen har registrerats. I sin reklamation ska Kunden tydligt ange felet och hur det yttrat sig. Om Kunden inte förmår att beskriva felet, kommer Parkeringsupplåtaren inte att ta ställning till reklamationen.

 

8. Begränsning av Parkeringsupplåtarens ansvar

Parkeringsupplåtaren är inte ansvarig för Kundens skada om en teknisk funktion tillhandahållen av tredje part inte fungerar, såsom betalningsfunktion, mobiltelefonoperatör eller e-postleverantör. Parkeringsupplåtaren ansvarar inte heller för skada som uppkommit till följd av skadegörelse, inbrott eller av att Kunden parkerat sitt fordon i strid mot lag eller föreskrifter.

9. Tvister och tillämplig lag

Tvister som härrör från detta avtal ska lösas av svensk domstol i enlighet med svensk lag.

Läs mer...Allmänna villkor parkering P-hus Centrum

 • Träffar: 95

Digitala tjänster

 • Faktaansvarig: info@wnmedia.se
 • Underliggande kategori: ROOT
 • Informationsägare: Arbetsmarknadsavdelningen
 • Kartzoom: 17

Här hittar du kommunens alla e-tjänster och blanketter. Du kan till exempel ansöka om förskoleplats eller söka tillstånd för enskilt avlopp.

Option:

Läs mer...Digitala tjänster

 • Träffar: 4786

Undersida nivå 2

 • Kartzoom: 17

Fritid och kultur

Anläggning och sporthallar

 • Falkenbergs Ishall

 • Falkenbergs Arena

 • Falkhallen

 • Anhörighetsstöd
 • Dödsfall och begravning
 • För dig som är utförare inom vård och omsorg
 • Anhörighetsstöd
 • Dödsfall och begravning
 • För dig som är utförare inom vård och omsorg

Läs mer...Undersida nivå 2

 • Träffar: 444

Undersida mall (ekonomisk hjälp)

 • Faktaansvarig: info@wnmedia.se
 • Underliggande kategori: ROOT
 • Informationsägare: Arbetsmarknadsavdelningen
 • Kartzoom: 17
Har du inte pengar till exempelvis mat och hyra kan du söka försörjningsstöd. Det är ett behovsprövat bistånd som du ansöker om hos kommunens socialtjänst. Biståndet är en tillfällig ekonomisk hjälp och målet är att du ska bli självförsörjande igen så snart som möjligt.

Socialtjänsten gör en individuell bedömning varje månad där dina inkomster och utgifter avgör om och hur mycket du kommer att få utbetalt. För att du ska kunna få försörjningsstöd så behöver du visa att du gjort vad du kan för att försörja dig på egen hand.

Vid behov, ring till stöd- och försörjningsenhetens mottagningsgrupp:
Telefon: 0346-88 54 50.
Telefontid måndag och fredag kl. 10-12, tisdag, onsdag och torsdag kl. 13-15.

Receptionens öppettider, måndag - fredag kl. 10-16. Lunchstängt mellan kl. 12-13. Dag före röd dag, dag innan julafton, nyårsafton, midsommarafton, samt klämdag öppet kl. 10-12.

Så här ansöker du

När du kontaktar stöd- och försörjningsenhetens mottagningsgrupp får du en besökstid. Du erbjuds alltid första lediga tid. Väntetiden är vanligtvis cirka två veckor. Om du inte kan komma på tiden är det viktigt att du meddelar socialsekreteraren så att du får en ny tid.

Efter telefonsamtalet skickar socialsekreteraren en kallelse med ansökningsformulär hem till dig. Vid besöket kommer socialsekreteraren att gå igenom frågorna tillsammans med dig. Fyll gärna i de frågor du kan innan du kommer på ditt första besök.

Inför det första besöket med socialsekreteraren ska du ha med dig vissa handlingar, se nedan, för att vi ska kunna utreda om du har rätt till försörjningsstöd och kunna ta beslut. Om du har svårt att få med dig vissa handlingar är det bra om du meddelar din socialsekreterare detta, så att du kan få hjälp med att få fram handlingarna.

Det här ska du ha med dig på första besöket

 • legitimation
 • inkomstuppgifter för de senaste fyra månaderna, till exempel lönebesked eller uppgifter om bostadsbidrag, a-kassa och pension
 • kontoutdrag från alla dina bankkonton från fyra månader tillbaka samt en ekonomisk översikt
 • de räkningar du betalat de senaste tre månaderna (till exempel för hyra och el) och underlag på att du betalat dem, till exempel att det framgår på ditt kontoutdrag
 • försäkringsbrev för hemförsäkring om du har hemförsäkring
 • om du är arbetslös - intyg på inskrivning hos Arbetsförmedlingen, handlingsplan samt daganteckningar
 • hyreskontrakt och hyresavi
 • uppgifter om tillgångar och skulder
 • kopia på den senaste deklarationen och eventuell skatteberäkning, eller kontrolluppgift från Skatteverket om du inte har deklarerat.

Kontakt

 • Socialförvaltningen

  Telefon: 0345–88 54 50

 • Telefontid

  Måndag och fredag kl 10–12
  Tisdag, onsdag och torsdag kl 13–15

  Telefontider vecka 26–33: 08.30–09.30


Besöksadress

Kanslistvägen 10, 311 39 Falkenberg

Skriv ut

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Läs mer...Undersida mall (ekonomisk hjälp)

 • Träffar: 1302

Start

 • Faktaansvarig: info@wnmedia.se
 • Informationsägare: Arbetsmarknadsavdelningen
 • Kartzoom: 17

Falkenbergs kommun

Välkommen till Falkenbergs kommun

Digitala tjänster

Här kommer du åt alla våra digitala tjänster och blanketter.

Upptäck Falkenberg

falkenberg.se kan du läsa om vad du kan göra här i kommunen och var du kan äta och sova över.

Vad tycker du om vår webbplats?

Berätta gärna för oss hur vi kan göra webben bättre och mer tillgänglig.

Aktuellt just nu

 • Logga för Falkenbergs klimatinitiativ

  Gå med i Falkenbergs klimatinitiativ

  Flera företag har gått med i Klimatinitiativet – nu vill vi bli ännu fler. Klimatinitiativet samlar lokala företag och organisationer som vill bidra till att Falkenberg minskar sin klimatpåverkan.

 • bild på en förgrening med on/off knapp

  Sommarjobba inom vård och omsorg

  Välj ett meningsfullt sommarjobb! Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter kan du jobba med äldre eller mer personer som har en funktionsnedsättning.

 • Fritidsbanken Falkenberg

  Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med idrotts- och fritidsutrustning. Här lånar du utrustning gratis och lämnar in sport- och fritidsprylar du inte längre använder. Bra för din fritid och för miljön!

 • Är du utsatt för våld och behöver hjälp?

  Ring oss på socialtjänsten om du behöver råd, stöd eller akut skydd. Du når oss på 0346-88 52 39, kl 8-16 måndag-fredag. Övrig tid ringer du 112 och ber att få tala med socialjouren.

 • Vill du bli familjehem?

  Det finns ett stort behov av familjer som har möjlighet att ta emot ett utsatt barn. Hallands kommuner har därför gått ihop och söker nu fler familjehem – kanske kan det vara något för dig?

 • Traktor skottar snö

  Så jobbar vi med snöröjning och halkbekämpning

  Falkenbergs kommun ansvarar för snöröjning, sandning och bortforsling av snö på kommunens gator, gång- och cykelvägar. 

 • bild på en förgrening med on/off knapp

  Så jobbar vi med energi

  Läs mer om hur kommunen arbetar med åtgärder för att minska vår energiförbrukning och därmed kapa effekttopparna. Du kan också få tips på vad du själv kan göra.

 • Drop in för energi- och klimatrådgivning på Argus

  Varje torsdag under mars månad erbjuder vi drop in för energi- och klimatrådgivning i Argus lokaler mellan klockan 12.00 - 13.30. Ta chansen att få gratis råd och tips från vår energi- och klimatrådgivare Magnus Jäderblad. 

Nyheter

Alla nyheter

Anslagstavla

På kommunens anslagstavla publicerar vi kungörelser och justerade protokoll så att du kan se vilka beslut vi tar.

Trafik- och driftmeddelanden

Alla trafik- och driftmeddelanden

Läs mer...Start

 • Träffar: 932303

Fler artiklar …

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15