Skip to main content

Paradigmskifte inom personal- och kompetensförsörjning​

Offentlig sektor står inför en rejäl utmaning i och med det som brukar kallas den demografiska utvecklingen: att antalet äldre och yngre ökar i snabbare takt än personer i arbetsför ålder, samtidigt som vi glädjande nog lever allt längre. Kraven på välfärdstjänsterna blir också högre.  

Allt detta sammantaget innebär att en av offentlig sektors största utmaning nu är att hitta personal – med rätt kompetens. Behovet av mer personal beror dels på fler som använder våra tjänster, dels att den tekniska utvecklingen ställer nya krav på vår organisation. Inom vissa yrken är behovet av personal så stort att det inte finns tillräckligt många att rekrytera, där krävs nya lösningar för att klara av välfärden.

Tre perspektiv

Frågan kring personal- och kompetensförsörjning kan ses ur tre perspektiv:

  • Vi behöver attrahera ny kompetens
  • Befintlig personal behöver stanna hos oss och behöver ibland även vidareutbildas
  • Nya lösningar och arbetssätt där vi inte kan rekrytera tillräckligt med personal

Förändrat förhållande till arbete

Människors syn på arbete förändras ständigt. I spåren av pandemin var det många som förändrade sitt arbetsmönster. Mycket talar för att hybridarbete, en kombination av arbete på distans och på en arbetsplats, blir ny norm för många yrkeskategorier. Hybridarbete är inte alltid en lösning, men i de fall det fungerar att arbeta mer flexibelt kan det blir en möjlighet och göra vårt arbete mer effektivt. Samtidigt vet vi att vi behöver mycket personal inom yrken som ofta kräver fysisk närhet och stöd, till exempel inom äldreomsorgen.

Nya generationer, nya värderingar och ny teknik

Nya generationer kommer in på arbetsmarknaden med nya eller förändrade värderingar. Dessa värderingar behöver vi möta för att attrahera nya generationer av medarbetare. Organisationens förmåga att ta till sig och nyttja ny teknik kommer också att vara avgörande i framtiden eftersom flera av dagens utmaningar kopplat till personal- och kompetensförsörjning med största sannolikhet kommer lösas genom nya tekniska lösningar.