Skip to main content

Osäkerhet och komplexitet i omvärlden ökar ​

Vi lever i en tid starkt präglad av osäkerhet och snabb samhällsförändring. Det handlar om saker som ibland påverkar oss oväntat och snabbt, ibland förutsägbart och långsiktigt.

Påverkan kan vara både lokalt och globalt.

Det handlar till exempel om:

  • Globalisering
  • Deglobalisering (alltså att handel och samarbete mellan områden i världen minskar)
  • Pandemi
  • Kriget i Ukraina
  • Snabb teknikutveckling
  • Klimatförändringar
  • Geopolitiska konflikter

Komplexa utmaningar

Många svenska kommuner står inför flera komplexa utmaningar. Den demografiska utvecklingen där den andel av befolkningen som jobbar minskar, medan andelen äldre och yngre som behöver vår service ökar är ett exempel. Kompetensförsörjningen ett annat. Komplexa utmaningar som påverkar kommunens förmåga att upprätthålla kvaliteten inom kommunens verksamheter, att kunna bygga skolor, förskolor och boenden i den takt som behövs och samtidigt förebygga klimatförändringarna.

Tänka nytt

När omvärlden blir mer komplex ökar oförutsägbarheten. Det kan göra det svårt att hålla budget och nå uppsatta mål. Omvärldsanalysen får en allt mer central roll för att förbereda sig på de förändringar som kommer. Insikten om att vi inte kommer att kunna fortsätta på samma sätt som förr gör att intresset för innovation, alltså att göra saker på nya helt nya sätt, ökar inom kommunerna.

Nya arbetssätt

Nya mer flexibla och agila arbetsformer växer fram och fler organisationer tittar på tillitsbaserad styrning och ledning som en av lösningen.


Hur påverkar det oss i Falkenberg?  

Camilla Karlsson, utvecklingsledare i Falkenberg förstår om frågor som klimatförändringarna, globaliseringen och den snabba förändringstakten i samhället känns som stora och svåra frågor som vid första anblick ligger långt utanför vår organisation, men menar att vi påverkas av den här typen av komplexa frågor hela tiden.

– Det här är en framtidsfråga samtidigt som det är en verklighet vi lever i här och nu. Allt hänger ihop! Vi behöver hela tiden förhålla oss och anpassa oss efter en verklighet som är svårförutsägbar.Det här blir tydligt för oss, till exempel när vi jobbar med att planera för årets budget.


Det här är inget som är unikt för Falkenbergs kommun.

–I Falkenberg har vi ett starkt tillsammansskap och det är en styrka i att hantera det som är komplext och osäkert. Både under pandemin och i hanteringen av effekterna av det ökade spänningsläget i Europa visade vi prov på att vi har stor förmåga att ställa om och lösa svåra situationer tillsammans. Vi vet att vi klarar det i kris men vi behöver bygga på samma styrkor även i det långsiktiga arbetet. Omvärldsanalysen blir central, precis som vår förmåga att ställa om där det behövs. Vi testar redan nu mer agila och innovativa arbetssätt. Jag tror att det är en av nycklarna för framtiden, säger hon.