Skip to main content

Energitillgången utmanar samhällsutvecklingen

Energiförsörjningen är en fråga som på kort tid hamnat på allas läppar. Energi har gått från att för många vara en tillgång som har tagits för given till att vi fått en växande insikt om hur beroende vi är av energi och hur sårbara vi är om tillgången blir begränsad.

Tillgången till energi får en ökande betydelse för utvecklingen i samhället bland annat kopplat till klimatomställningen, samhällsekonomin och säkerhetspolitiken. Det gör att utbyggnad och investeringar i nätinfrastruktur kommer att vara centralt framåt. Det har blivit tydligt att energi även kan användas som vapen. Den geopolitiska utvecklingen med energin i blickfånget har lett till en insikt om att energisystemet är sårbart och att länder strävar att bli mer självförsörjande eller försöker bygga upp en bredare och mindre sårbar import av till exempel el, gas och drivmedel.

Ökat elbehov

Behovet av el ökar, inte bara på grund av att vi blir fler. Behovet drivs också på av både digitaliseringen och elektrifieringen. Mer el och mindre fossila bränslen inom transport och industri kommer driva på arbetet med att hitta nya lösningar. De höga priserna kombinerade med en risk för störningar i energitillförseln driver sannolikt även på en acceleration av energieffektiviseringsåtgärder inom många verksamheter. Åtgärder som tidigare var lönsamma enbart på längre sikt betalar sig nu betydligt snabbare.

Energiinvesteringar och energieffektivisering

Utöver nya energiinvesteringar och energieffektiviseringsåtgärder finns det också kritiska behov av utbyggnad av och investeringar i nätinfrastruktur. Det behövs för att klara av den framtida elförsörjningen av växande och alltmer elektrifierade samhällen.


Hur påverkar det oss i Falkenberg?  

Jan Melkersson, näringslivschef i Falkenbergs kommun, tycker att läget just nu på många sätt är både utmanande och osäkert. Det är osedvanligt många olika faktorer som påverkar både konjunktur och tillväxt negativt. En av de faktorer som har stor betydelse är energi.

– Näringslivet i Falkenberg har klarat sig förhållandevis bra än så länge. Vi ser att många företag behåller omsättningsnivåer från tidigare men att vinstmarginalerna försämras. Tillgången till och förbrukningen av energi en viktig faktor. Intresset för Falkenbergs Klimatinitiativ visar att det finns en ökad krismedvetenhet och att näringslivets del i klimatomställningen har ökat. Många går i rätt riktning.