Så följer vi upp målen

För att kunna styra en organisation med skiftande verksamhet och 3 000 anställda har kommunen en gemensam modell för styrning. Syftet med vår styrmodell är att följa upp och säkra kommunens kvalitet och ekonomi i enlighet med de politiska beslut och ambitionsnivåer som finns.

För att klara grunduppdraget och nå kommunens vision och mål behöver Falkenberg vara en attraktiv kommun med en god kvalitet. För att tillgodose detta använder vi oss av ett mål-, resultat- och tillitsorienterat förhållningssätt.

Mål-, resultat- och tillitsstyrning i Falkenbergs kommun

Mål-, resultat- och tillitssyrning i Falkenberg innebär att kommunen arbetar med ett begränsat antal mål och att det finns tillit till professionen att föreslå indikatorer för uppföljning samt att leda och följa upp verksamheten inom definierat ansvarsområde. Genom att ha ett resultatperspektiv med fokus på mätbara resultat har vi möjlighet att göra analyser, dra slutsatser och genomföra förbättringsaktiviteter.

Indikatorer

Indikatorer är ett centralt begrepp i Falkenbergs styrmodell. Indikatorer är olika typer av nyckeltal/mätetal. Vi delar vi in begreppet indikatorer i det som kallas för målindikatorer och det som kallas för bevakande indikatorer. Indikatorerna används vid uppföljningen av de kommunövergripande målen.

Målindikatorer

Målindikatorer är nyckeltal som mäter måluppfyllelse med hjälp av beslutade målnivåer och som visar hur väl ett mål är uppfyllt. Målindikatorer är påverkbara av kommunorganisationen och har därmed en stark korrelation mellan de insatser kommunen gör och det resultat som uppnås. Målindikatorerna har ett resultatperspektiv för att vi i Falkenberg ska styra mot förväntad effekt och inte fastna i indikatorer som är av mer beskrivande art. Varje målindikator har ett tydligt ägarskap hos någon/några av kommunens förvaltningar eller bolag, som även är ansvariga för att indikatorn följs upp och analyseras. Indikatorerna är möjliga att mäta minst en gång per år och beslutas alltid politiskt.

Bevakande indikatorer

Bevakande indikatorer är nyckeltal som är viktiga för verksamheten att följa och ha koll på över tid – men som i regel saknar målvärden. Detta beror på att påverkansgraden för utfallet av resultatet huvudsakligen finns hos andra aktörer eller gäller Falkenberg som geografisk plats. Målnivåer kan sättas under förutsättning att det sker i samverkan med andra eller genom att ange riktning att verka för någonting. Bevakande indikatorer kan finnas både på politisk nivå och på verksamhetsnivå.

Exempel på indikatorer

Mål: Ett föredöme inom hållbarhet

Exempel på målindikatorer: hållbar (minskad) energianvändning, minskad klimatpåverkan och andel elever på gymnasiet med examen inom tre år.

Exempel på bevakande indikatorer: koldioxidutsläpp i Falkenbergs kommun, avfallsmängd, ohälsotal i befolkningen, barn och ungas hälsa.

Mål: Välfärd med god kvalitet

Exempel på målindikatorer: Nöjdhet hos personer som har hemtjänst eller bor på särskilt boende, hur nöjda de är som kontaktat kontaktcenter, barngruppers storlek i förskolan och behörighet till estetiska programmet på gymnasiet.

Exempel på bevakande indikatorer: Befolkningsutveckling, befolkningsprognos, hur många som har tillgång till bredband i kommunen samt indikatorerna som finns i medborgarundersökningen, till exempel nöjd medborgar-index.

Mål: Västsveriges starkaste näringsliv

Exempel på målindikatorer: Företagsklimat, andel studerande inom vuxenutbildningen som fullföljer sin studieplan, leveranssäkerhet för kommunens elnät.

Exempel på bevakande indikatorer: Svenskt Näringslivs näringslivsranking, arbetslöshet, förvärvsarbete, inpendling, utpendling.

Du hittar alla indikator på sidorna 7-9 i kommunens budget för 2021länk till annan webbplats. Indikatorerna i budgeten för 2021 började gälla redan vid kommunfullmäktiges beslut 30 juni 2020. De har omarbetats något från budgeten 2020.

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15