Tack för att du håller avstånd, tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbud i Falkenbergs kommun

Från och med 18/6 råder bevattningsförbud. Det är t ex inte tillåtet att vattna gräsmattan, fylla poolen eller använda högtryckstvätt. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
13:e mars 2019

Ingen fara att vistas i Långavekaskolan enligt ny rapport

På Långavekaskolan har det genomförts en omfattande analys av inomhusklimatet. Den visar att det inte är farligt att vistas i lokalerna. I april startar den planerade om- och tillbyggnationen av skolan.

På Långavekaskolan har det tidigare konstaterats fuktskador i skolbyggnaden och elever samt personal har rapporterat att de att känt sig påverkade av luften. Därför har en omfattande analys av inomhusmiljön gjorts. Den visar att det inte finns några höga eller anmärkningsvärda sporhalter som gör det farligt att vistas i lokalerna. Den visar till och med att luften inomhus innehåller färre sporer än den utomhus.

- Vi har gjort sportester på nio olika ställen inomhus i skolan och på samtliga ställen var provresultatet bättre jämfört med utomhusluften. Det visar att fuktskadorna i byggnadskonstruktionen inte har någon påverkan på inomhusklimatet, konstaterar Linus Redevall, fastighetsförvaltare på Falkenbergs kommun.

Testerna visar inget behov av fler åtgärder för att förbättra inomhusklimatet. Däremot kommer de luftrenare som sattes in under hösten vara kvar och ventilationen kommer att fortsätta gå dygnet runt. Efter ombyggnationen ska det bli både fler klassrum och grupprum samt att fuktskadorna ska åtgärdas.

- Efter ombyggnationen kommer skolan vara rätt dimensionerad för antalet elever. Det ger såklart bättre förutsättningar för ventilationen, säger Linus Redevall.

Elevhälsan och företagshälsovården är inkopplad

De elever och personal som har känt av symptom eller oro har hänvisats till elevhälsan och företagshälsovården.

- Vi förstår att elever, personal och föräldrar varit oroliga för om det är säkert att vistas i lokalerna. Den oron har vi tagit på största allvar och gjort allt vi kunnat för att säkerställa att det inte är farligt. Alla som känner symptom eller oro kan även fortsättningsvis kontakta elevhälsan eller företagshälsovården, säger Stigert Pettersson, chef på barn- och ungdomsförvaltningen på Falkenbergs kommun.

För att komplettera ventilationen och luftrenarna kommer skolan upprätta ett vädringsschema för varje klassrum.

- Det är det vi kan göra utöver de insatser som gjorts och i väntan på att första delen av ombyggnationen blir klar i höst. Då får skolan två nya klassrum och ett nytt arbetsrum för personalen. Det kommer göra stor skillnad, säger Stigert Pettersson.

Föräldramöte på Långavekaskolan den 13 mars

Onsdagen den 13 mars klockan 17.00 är det föräldramöte på Långavekaskolan. Då får föräldrar en mer detaljerad rapport om resultatet och möjlighet att ställa frågor.

Ombyggnationen av Långavekaskolan startar i mitten av april

Långavekaskolan står inför om- och tillbyggnation. Etapp 1 av projektet innebär att befintlig gymnastiksal ska byggas om till två nya hemvister och hemkunskapssal samt arbetsrum för lärare. Rivningsarbetet har redan börjat och själva ombyggnationen förväntas starta i mitten av april.

Kontakt

För mer information kontakta:

Linus Redevall, fastighetsförvaltare, 076-144 20 44
Stigert Petterson, chef barn- och utbildningsförvaltningen, 072-143 54 76

Fyra olika tester av inomhusmiljön har genomförts

Testerna har genomförts av Sweco Management AB på uppdrag av Falkenbergs kommun och samtliga prover har analyserats av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Luftprovtagningar av luftburna och mikrobiologiska sporer

Sporhalten inomhus mättes i nio klassrum på skolan och på samtliga platser var den lägre än den utomhus. Det finns således inga indikationer på att det finns mikrobiologisk påväxt som negativt kan påverka inomhusmiljön.

Luftprovtagningar lättflyktiga organiska föreningar

Luftprovtagningar för att upptäcka eventuella förhöjda halter av kemiska föreningar i inomhusluften gjordes på tre platser i skolan. Resultatet för alla platser låg under gränsvärdet för god inomhusmiljö enligt IVL Svenska Miljöinstitutet.

Luftflöden

I samtliga rum har luftflödena kontrollerats för att säkerställa att angivelserna av antalet personer som får vistas rummen är korrekta, vilket samtliga är.

Koldioxidmätning

Det gjordes även en koldioxidmätning av i de två klassrum som pekats ut som dem med dålig luft. Enligt Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket bör inte koldioxidhalten överstiga 1000 ppm för en god inomhusmiljö. Båda klassrummen ligger under gränsen förutsatt att rätt antal personer vistas i rummen.

Kontakt